Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Utformningen av likvärdighetsresursen har utretts

Utbildningsenheten har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och utbildningsnämndens ordförande sett över kommunens modell för likvärdighetsresurs till förskoleklass och grundskolor. Läs förslagen till förändring här.

Resursfördelningen i utbildningssystemet i Nacka är uppdelat på checkbelopp och en så kallad likvärdighetsresurs. Likvärdighetsresursen består av strukturtillägg, nyanländresurs och tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd, samt vissa övriga ersättningar.

Utbildningsenheten fick i början av år 2022 i uppdrag av utbildningsnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande att se över kommunens modell för likvärdighetsresurs till förskoleklass och grundskolor. Bakgrunden var att det hade kommit synpunkter på att skolor som har många elever med utländsk bakgrund inte i tillräckligt hög grad kompenseras för sina merkostnader.

Utgångspunkten är att resursfördelningen ska ge alla skolor likvärdiga förutsättningar. Likvärdighetsresursen ska fördelas med största möjliga träffsäkerhet så att resurser går till de barn och elever som bäst behöver dem.

Utbildningsenheten anger i utredningen några förändringar som kan övervägas:

 1. Se över fördelningsmodellen för strukturtillägget?
  Modellen som används för fördelningen av strukturtillägget kan ses över. SCB har utvecklat särskilda variabler som avser att bättre fånga betydelsen av att en skola har många elever med stora behov samt av att elever från områden där många elever har stora behov kan förväntas ha sämre förutsättningar.

 2. Mer resurser till strukturtillägg och nyanländresurs?
  Det kan också övervägas om mer resurser ska fördelas i strukturtillägget eller nyanländresurs. En del kommuner har inget strukturtillägg alls, men andra kommuner fördelar mer av de totala resurserna genom strukturtillägg än vad Nacka gör.

 3. Nyanländresurs i förskoleklass?
  En annan förändring som kan övervägas är att ge nyanländresurs även i förskoleklass. Skälet till att förskoleklass inte omfattas idag är att de inte ingår i Skolverkets definition av nyanlända, men det förefaller rimligt att nyanlända elever i förskoleklass också har behov av stöd och att skolor därmed behöver kompensation för de merkostnader det innebär.

Kommunfullmäktige i Nacka behandlade den 16 maj ett ärende om ytterligare medel till likvärdighetsresursen. Utbildningsnämnden fattar beslut om fördelning av detta tillskott på sitt sammanträde i juni.

Sidan uppdaterades: