Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Färsk statistik om andel utbildad personal i förskola och fritidshem

Nackas förskolor har 30 procent legitimerade förskollärare vilket är ungefär samma nivå som tidigare år och på samma nivå som genomsnittet i Stockholms län. Fritidshemmen har 45 procent lärare med behörighet för undervisning i fritidshem.

Ett par av förskolorna i Nacka har rapporterat in till Statistiska centralbyrån SCB att de inte har någon legitimerad förskollärare. Dessa enheter uppfyller därmed inte skollagens krav, vilket kommer att föranleda tillsyn.

Andelen legitimerade och behöriga lärare för fritidshem har ökat det senaste året och det är de kommunala enheterna som står för ökningen. Genomsnittet i Nacka kommun är högre än genomsnittet i Stockholms län och i riket.

Den statistik som här redovisas gällande personalens utbildningsnivå samt personaltäthet på förskolorna baseras på de uppgifter som huvudmän/förskolor och skolor lämnat till Statistiska Centralbyrån, SCB, per den 15 oktober 2021.

Förskola

I Nacka kommun totalt är den genomsnittliga andelen förskollärare med legitimation 30 procent av personalen. Det är på samma nivå som Stockholms län men elva procentenheter lägre än i riket. Mellan kommunala och fristående enheter skiljer sig andelen förskollärare med sex procentenheter. Andelen legitimerade förskollärare i fristående verksamheter är 27 procent medan motsvarande andel i kommunal verksamhet är 33 procent.

Stor variation mellan förskolorna

Variationen mellan de olika förskolorna är stor, allt från ingen legitimerad förskollärare till en andel om 59 procent. Antalet enheter som hade en andel under 20 procent var 19, varav två inte hade någon legitimerad förskollärare. En av dessa enheter är på väg att lägga ner sin verksamhet och den andra uppger att de nu har en legitimerad förskollärare.

Antal barn per heltidstjänst i förskola

Antalet barn per heltidstjänst är i genomsnitt 5,3 i Nacka totalt. De kommunala enheterna har 5,1 barn i genomsnitt vilket är på samma nivå som riket. De fristående enheterna har något fler barn per heltidstjänst, 5,5. Variationen mellan förskolorna är stor, allt från 3,0 barn per heltidstjänst till 8,3.

Fritidshem

Den genomsnittliga andelen behöriga lärare för undervisning i fritidshem är 45 procent för Nacka i genomsnitt. Skillnaden mellan de kommunala och fristående skolorna är stor. De kommunala skolorna har drygt hälften legitimerade och behöriga lärare för fritidshem medan de fristående har knappt en tredjedel. Även nationellt sett är andelen lärare som har legitimation med behörighet i fritidshem lägre i fritidshem med fristående huvudman än i fritidshem med kommunal huvudman.

Andelen legitimerade och behöriga lärare i Nacka har stadigt ökat sedan mätningen började och kravet på behöriga lärare i fritidshem infördes.

Andelen legitimerade och behöriga lärare för fritidshem varierar stort mellan skolorna – alltifrån från noll till 100 procent. Fem skolor har noll procent och sju skolor har 100 procent och där emellan är det en stor variation.

Sidan uppdaterades: