Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Uppföljning av tilläggsbelopp i särskolan

En uppföljning av beviljade tilläggsbelopp inom grundsärskola och gymnasiesärskola visar att tilläggsbeloppen ger skolorna möjlighet till anpassningar och resurser till de berörda eleverna.

Utbildningsenhetens uppföljning syftar till att synliggöra det arbete som pågår i särskolan för elever i behov av omfattande stöd samt att kvalitetssäkra skolpengen och tilläggsbelopp som utgår till särskolorna i Nacka.

Uppföljningen av tilläggsbelopp för elever i särskolan genomfördes under våren 2022 på de sju skolor i Nacka som har undervisning inom grundsärskola och/eller gymnasiesärskola. Under den aktuella perioden fanns det 123 elever inskrivna i grundsärskola och 68 i gymnasiesärskola, samtliga folkbokförda i Nacka.

Metod och frågeställningar

Resurssamordnare genomförde en intervju på skolorna med rektor och pedagog, utifrån frågorna nedan som skickades ut innan mötet. Resurssamordnarna valde slumpmässigt två elever på varje särskola i Nacka, totalt 14 elever.

Följande frågor ställdes till skolorna:

  • Vilka åtgärder har skolan satt in för skolpeng och beviljat tilläggsbelopp?
  • Hur följs den beviljade insatsen upp?
  • Ger insatsen den effekt som är tänkt?
  • Ge en beskrivning om skolans bedömning av elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven för grundsärskola och gymnasiesärskola.

Uppföljningen ger en positiv bild

Resultatet av utbildningsenhetens uppföljning av tilläggsbelopp är totalt sett mycket positiv. Intervjuer och observationer gav en bild av att eleverna fick mycket stöd i form av personella resurser, anpassning av material, lärmiljö och tekniska hjälpmedel.

Uppföljningen visar att beviljat tilläggsbelopp ger möjlighet för skolorna till de anpassningar och resurser som eleverna har behov av i form av personalförstärkning, undervisning i mindre grupp, individuellt samt anpassat material och de hjälpmedel som behövs i undervisningen.

Uppföljningen visar således att beviljat tilläggsbelopp till mer omfattande insatser ger en positiv utveckling för eleverna på både kort och lång sikt. Pedagogerna vittnar om att insatserna har stor betydelse för elevernas utveckling.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där du hittar mer information om undersökningen samt bakgrund kring särskolan.

Sidan uppdaterades: