Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Huvudmännen inom förskola och skola ger ”tummen upp”

Huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg, förskola och skola i Nacka kommun är liksom tidigare år är nöjda eller mycket nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka kommun. Det område som huvudmännen är minst nöjda med är nivån på den ekonomiska ersättningen.

100 procent av huvudmännen som bedriver förskola och skola var nöjda eller mycket nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka. Det innebär att utbildningsnämndens målnivå om minst 95 procents nöjdhet är uppnådd. Andelen huvudmän som anser att Nacka är en mer attraktiv kommun att bedriva verksamhet i jämfört med andra kommuner är 100 procent. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med år 2021. Det innebär att även detta mål är uppfyllt då målet var minst 85 procent.

Av de huvudmän som har svarat och som bedriver pedagogisk omsorg så är det endast 75 procent som anser att de är nöjda eller mycket nöjda vilket motsvarar ett angivet värde om sju till tio på den 10-gradiga skalan. Resterande 25 procent har dock angivit ett värde om fem till sex på skalan.

Utbildningsenheten har för sjätte året i rad genomfört en enkätundersökning där huvudmän som bedriver förskola eller skola i Nacka får lämna synpunkter på hur det är att vara och verka i Nacka kommun. Enkäten genomfördes i november 2022 och svarsfrekvensen var 43 procent av totalt 60 tillfrågade huvudmän, vilket innebär att 26 huvudmän har svarat på enkäten. För pedagogisk omsorg är det första året som de deltar i enkätundersökningen och av de 24 tillfrågade har 12 svarat vilket motsvarar en svarsfrekvens om 50 procent.

Den relativt låga svarsfrekvensen för enkäten gör att man inte bör dra alltför långtgående slutsatser av svaren. Utfallet bör därför ses som en indikation av hur huvudmännen ser på hur det är att bedriva verksamhet i Nacka kommun. Under år 2023 behöver utbildningsenheten undersöka om det finns andra metoder för att öka svarsfrekvensen. Enkätresultaten kommer också att diskuteras på vårens rektors- och huvudmannamöten.

En fråga som ställs till huvudmännen är om de vill uppge om det finns sådant som de är mindre nöjda med. Det är av stort värde för utbildningsenheten att få ta del av deras åsikter för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för huvudmännen att verka i Nacka kommun. Även dessa fritextsvar redovisas i sin helhet i bifogad bilaga.

Enkätresultatet för förskolor och skolor

Utbildningsenheten genomför denna enkätundersökning för sjätte året i rad för förskolor och skolor vilket innebär att det finns jämförelsematerial över tid.

Huvudmännen syn på om den ekonomiska ersättningen är på en rimlig nivå, har förbättrats. Under de tre senaste åren har medelvärdet ökat successivt från 4,0 till 5,7 vilket är en tydlig ökning. 38 procent av de svarande ansåg att den ekonomiska ersättningen är på en rimlig nivå det vill säga att de har angett ett värde mellan sju och tio. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med år 2021.

Huvudmännen anser i hög grad, där medelvärdet är mellan sju och åtta, att systemet Nacka24 fungerar väl, anordnarsidorna på kommunens webbplats är bra, att kommunens kvalitetssystem för förskola och skola är ett stöd i kvalitetsutvecklingen och att de är nöjda med kontakterna med andra enheter i Nacka kommun.

Huvudmännen anser i mycket hög grad

  • att utbildningsenheten ordnar bra och relevanta aktiviteter/träffar för chefer och huvudmän,
  • att kommunen arbetar konkurrensneutralt, att riktlinjerna för förskola och fritidshem är tydliga,
  • att regelverket för ekonomisk ersättning till förskolor och skolor är tydligt,
  • att de är en viktig del i kommunens utbildningssystem,
  • att de får den information som de behöver och
  • att det är lätt att få kontakt samt kommunicera med utbildningsenheten.

Jämförelse över tid

Vid en jämförelse mot tidigare års enkätsvar så är det över lag relativt små förändringar mellan åren för de flesta påståenden. De två mest betydande förbättringarna gäller påståendet om den ekonomiska ersättningen är på en rimlig nivå och om huvudmännen upplever att de är en viktig del i Nacka kommuns utbildningssystem. Det sistnämnda har ett så högt medelvärde som 9,3 på den 10-gradiga skalan.

Huvudmännens intresse för att utöka sina verksamheter

Huvudmännen har svarat på frågan om de önskar utöka sin verksamhet i Nacka kommun. Här svarar 65 procent att de önskar utöka verksamhet eller att planer finns på en utökning. Av dessa är det 15 procent som anger att planer redan finns för utökning. Främsta skälen som anges till att huvudmannen vill utöka verksamheten är att de har bra erfarenhet av att bedriva verksamhet i kommunen samt att det är en bra skolkommun. På frågan om vad som hindrar eller försvårar en expansion så anges den låga ekonomiska ersättningen samt att det skulle bli för dyrt att bygga ut lokalerna.

Enkätresultat för pedagogisk omsorg

Det är första året som pedagogisk omsorg deltar i denna uppföljning och det är 12 huvudmän som har svarat, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 50 procent.

Då det gäller påståendet om att Nacka kommun arbetar konkurrensneutralt och behandlar alla anordnare lika så är resultatet lågt och svaren är mycket spridda. Drygt 40 procent svarade dock vet inte på detta påstående. På huvudmannamöten har det framkommit att en del anordnare av pedagogisk omsorg anser att de bör jämställas med förskola och att kommunen inte behandlar pedagogisk omsorg och förskola på ett konkurrensneutralt sätt. Utbildningsenheten har haft en dialog kring att det finns fler faktorer som skiljer verksamhetsformerna från varandra. Förskolan har ett mer omfattande pedagogiskt uppdrag än pedagogisk omsorg där läroplanen endast är vägledande, och det ställs också andra krav på personal och lokaler. Det mest framträdande missnöjet rör checkbeloppet som många anser vara orimligt lågt. Endast 17 procent av dem som svarat anser att den ekonomiska ersättningen är på en rimlig nivå.

Utbildningsenhetens arbete

En av frågorna i enkäten berör utbildningsenhetens arbete. Många huvudmän svarar att de sätter stort värde på det arbete som utbildningsenheten bedriver och särskilt enhetens arbete med stöd, råd och vägledning. Ett flertal lyfter att de uppskattar att alla anordnare behandlas likvärdigt och att enhetens medarbetare ses som mycket kompetenta och samarbetsvilliga. Huvudmännen uppskattar också enhetens engagemang och delaktighet i deras verksamhet samt att de får snabb och professionell återkoppling när de behöver få svar på frågor.

En annan fråga i enkäten berör vad huvudmännen önskar att utbildningsenheten bör utveckla eller göra mer av. Flera anger att de önskar att utbildningsenheten skulle vara mer aktiv med att bjuda in till fler utbildningar samt kunskaps- och nätverkstillfällen. För mer ingående information se bifogad bilaga där samtliga texter finns presenterade.

Sidan uppdaterades: