Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Modell beslutad för uppföljning av anordnare utifrån auktorisationsvillkoren

Enligt reglementet för kundval ska nämnderna besluta om en modell för uppföljning av anordnare utifrån de generella och specifika auktorisationsvillkoren. Utbildningsnämndens har beslutat om en modell för uppföljning av kundvalen förskola och pedagogisk omsorg.

Auktorisationsvillkoren följer med några få undantag skollagens bestämmelser. Det innebär att utbildningsnämndens modell för tillsyn och insyn för kundvalen förskola och pedagogisk omsorg även fortsättningsvis kan tillämpas som modell för att följa upp auktorisationsvillkoren med tillägg för de delar som inte ryms inom skollagen.

Tillsyn är en granskning av fristående förskolor som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter som reglerar förskola och pedagogisk omsorg. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att säkerställa att huvudmannen uppfyller auktorisationsvillkoren samt följer lagar och andra föreskrifter.

Insyn är den uppföljning som utbildningsenheten gör av de kommunala förskolorna. Den är likvärdig med den tillsyn som utbildningsenheten gör för fristående förskolor med den skillnaden att sanktioner inte ges.

Enligt reglementet för kundval som beslutades av kommunfullmäktige i april 2021 ska nämnderna besluta om en modell för uppföljning av anordnare utifrån de generella- och specifika auktorisationsvillkoren. Nämnderna ska enligt reglementet årligen rapportera sin uppföljningsplan till kommunstyrelsen eftersom det är kommunstyrelsen som ansvarar för uppföljningen av reglementet.

Nedan finner du en kort sammanfattning av modellen för hur auktorisationsvillkoren följs upp. I tjänsteskrivelsen finner du hela beskrivningen.
Länk till tjänsteskrivelsen

Modell för uppföljning av de generella och specifika auktorisationsvillkoren för förskola och pedagogisk omsorg

Utbildningsnämndens modell för tillsyn och insyn för kundvalen förskola och pedagogisk omsorg kan tillämpas som modell för att följa upp auktorisationsvillkoren med tillägg för de delar som inte ryms inom skollagen.

  • Tillsyn är en granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter som reglerar förskola och pedagogisk omsorg. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder samt att ge råd och vägledning för att säkerställa att huvudmannen uppfyller dessa krav.
  • Insyn kallas den uppföljning som utbildningsenheten gör av de kommunala förskolorna. Den är likvärdig med den tillsyn som utbildningsenheten gör för fristående förskolor med den skillnaden att sanktioner inte ges. I stället påtalas eventuella brister och huvudmannen och verksamheten uppmanas att åtgärda dessa. Utbildningsnämnden har tagit beslut om att insyn ska genomföras i de kommunala förskolorna utifrån att uppföljning och kontroll ska vara likvärdigt för alla förskolor i Nacka. Det är i linje med det Program för uppföljning av kommunala och privata utförare som kommunfullmäktige beslutat 2021. Där poängteras vikten av konkurrensneutralitet mellan anordnare oavsett huvudman. Enligt skollagen är det Skolinspektionen som har tillsynsansvaret över de kommunala förskolorna.

Tillsyn och insyn genomförs med ett intervall om två år, om förskolan eller pedagogisk omsorg uppfyller de krav som ställs utifrån skollag och auktorisationsvillkor. Om det finns brister i verksamheten eller hos huvudmannen följs dessa upp inom en till sex månader. Då görs en ny bedömning om bristerna åtgärdats eller om de kvarstår och utifrån detta tas ett nytt beslut. Om bristerna kvarstår ges huvudmannen en ny anmärkning eller föreläggande. Är bristerna åtgärdade görs en ny tillsyn efter ett år från uppföljningsdatumet. Detta syftar till att säkerställa att huvudmannen fortsatt arbetar för att bristerna inte ska uppstå igen.

De generella- och specifika auktorisationsvillkoren följs upp eller kontrolleras vid auktorisation eller vid tillsyn.

Länkar

Sidan uppdaterades: