Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Uppföljning av strategin Ett drogfritt Nacka för unga

Utbildningsenheten har följt upp hur skolorna i Nacka arbetar med ANDT-frågor kopplat till strategin Ett drogfritt Nacka för unga. Strategin anger mål och riktmärken för ett samhälle för unga som är fritt från narkotika och dopning. Strategin gäller för alla som arbetar på kommunens uppdrag och förutsätter ett engagerat och medvetet arbete inom alla kommunalt finansierade verksamheter.

Nacka kommuns strategi Ett drogfritt Nacka för unga anger mål och riktmärken för ett samhälle för unga som är fritt från narkotika och dopning. Strategin anger att alla som arbetar med barn och unga i Nacka ska verka för och informera om nolltoleransen mot droger. Alla nämnder har utifrån sina ansvar uppdraget att tillse att strategin genomförs och att följa upp det arbetet inom sitt område.

Rektorerna har ett långtgående ansvar för området i den dagliga verksamheten och respektive huvudman, det vill säga Välfärd skola för de kommunala skolorna och respektive fristående skolas huvudman, har ett ansvar att tillse att skolorna uppfyller styrdokumentens krav och också att stötta skolorna med deras uppdrag.

Utbildningsenhetens enkät

Utbildningsenheten har utifrån utbildningsnämndens ansvarsområde som hemkommun bett samtliga kommunala och fristående rektorer för Nackas grund- och gymnasieskolor besvara en enkät om deras ANDT-arbete (ANDT=Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak).

Nedan finner du en sammanfattning av svaren - läs gärna hela tjänsteskrivelsen för en komplett bild.
Länk till tjänsteskrivelsen

Skolornas svar på enkäten

Utbildningsenheten har frågat vilka utmaningar skolorna ser, vad som fungerar bra och om det finns något som kommunen kan göra för att stödja rektorerna i deras arbete utöver den information som finns samlat på Nackas webb. De skolor som genomfört Stockholmsenkäten tillfrågades dessutom om de har gjort särskilda insatser med anledning av resultaten.

Av de 38 tillfrågade rektorerna svarade 15 på enkäten (sju grundskolerektorer och åtta gymnasieskolerektorer). Även om inte samtliga rektorer har svarat är de svar som inkommit till viss del samstämmiga. Rektorernas svar är sammanställda per skolform.

Utifrån enkätsvaren kan utbildningsenheten konstatera att skolorna upplever att de har ett väl fungerande arbete mot ANDT, men att det finns utmaningar. Skolorna arbetar utöver den läro- och kursplanestyrda undervisningen även med olika insatser. Några rektorer efterlyser tips på framgångsrikt och evidensbaserat arbete med frågorna, det måste landa ”rätt” hos eleverna.

Utbildningsenhetens åtgärder efter enkäten

  • Utbildningsenheten kommer att vidarebefordra rektorernas synpunkter till enheter i kommunen som arbetar med ANDT-frågor och Stockholmsenkäten.
  • Utbildningsenheten kommer också att undersöka möjligheterna att erbjuda skolorna stöd i arbetet med ANDT, till exempel i form av en workshop.
  • Utbildningsenheten har i samband med enkätutskicket till rektorerna länkat till kommunens webbsida om Ett drogfritt Nacka för unga där Nacka kommun samlat användbar information om det drogförebyggande arbetet, både för skolor och för vårdnadshavare.
  • Utbildningsenheten har också uppmärksammat strategin på vårens rektors- och huvudmannamöten och var den samlade informationen finns.
  • Utbildningsenheten planerar att från och med nästa års elevenkät till grundskoleelever (årskurs 6 och 8) att komplettera enkäten med en fråga om ANDT, som ett led i utbildningsnämndens årliga uppföljningsarbete: ”I skolan lär jag mig om riskerna med alkohol, narkotika, dopning och tobak”. Utöver att svaren blir en del av utbildningsnämndens ordinarie kvalitetsarbete blir det även ett underlag för respektive rektors och huvudmans kvalitetsarbete.

Ta gärna del av hela tjänsteskrivelsen där du finner enkätsvaren grupperade efter skolform.
Länk till tjänsteskrivelsen

Länk till Nacka kommuns webbsida "Ett drogfritt Nacka för unga"

Sidan uppdaterades: