Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Positiva resultat i Nackas pedagogiska omsorg

Under våren 2023 genomfördes observationer av pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år i Nacka kommun. Resultaten visar på övervägande positiva bedömningar, men pekar också på utvecklingsområden. En workshop för anordnarna har redan ägt rum och en plan för framtida uppföljning har presenterats.

Nacka kommun har nyligen avslutat en omfattande undersökning av pedagogisk omsorg för de allra yngsta barnen. Observationerna, utförda av Susanne Arvidsson Stridsman vid KvalitetsMakarna, involverade samtliga 18 anordnare som erbjuder pedagogisk omsorg i kommunen och omfattade 140 barn.

Resultaten av observationerna visar att området "normer och värden" samt "barns delaktighet och inflytande" har bedömts hålla mycket god kvalitet. Dessutom bedöms området "styrning och ledning" ha god kvalitet. Det mest utmanande området var "stimulerande utveckling och lärande", där behovet av att förbättra lek- och lärmiljön identifierades som en utvecklingspunkt.

För att ta itu med detta utmanande område har en workshop hållits med samtliga anordnare. Under workshoppen fick de möjlighet att diskutera och arbeta med förbättringsförslag baserade på observationsresultaten. Många anordnare har visat stor öppenhet och vilja att utveckla sina verksamheter efter observationen.

Utbildningsenheten planerar nu att följa upp resultaten av observationerna inom ramen för den ordinarie tillsynen av pedagogisk omsorg vilket kommer att ske om ett år. Detta är särskilt viktigt med tanke på det identifierade behovet av att förbättra lek- och lärmiljön. Uppföljningen kommer att hjälpa till att bedöma om liknande observationer av pedagogisk omsorg kommer att krävas i framtiden och fortsätta främja kvalitetsutvecklingen inom området.

Läs hela tjänsteskrivelsen och rapporten:

Sidan uppdaterades: