Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Skolfrånvaron i Nacka: statistik och utmaningar

Nacka kommun hade en ökande trend av skolfrånvaro bland skolpliktiga elever under läsåret 2022–2023. Utbildningsenheten har nyligen rapporterat statistik till utbildningsnämnden som belyser utmaningarna kring skolfrånvaro och ansvarsfördelningen mellan vårdnadshavare, rektor, huvudman och hemkommun.

Utbildningsenheten har nyligen rapporterat statistik som belyser skolfrånvaron för utbildningsnämnden. Statistiken visar att under läsåret 2022–2023 ökade antalet anmälningar om påbörjade utredningar av skolfrånvaro med hela 61 jämfört med föregående år.

Ansvarsfördelning gällande skolplikt och skolfrånvaro

Enligt svensk skollag är alla barn bosatta i Sverige skyldiga att uppfylla sin skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år till dess att de avslutar grundskolan eller motsvarande. Ansvaret för att säkerställa att detta uppfylls är fördelat mellan flera parter.

Vårdnadshavarens ansvar

Enligt skollagen är vårdnadshavare skyldiga att se till att deras barn går i skolan och fullgör sin skolplikt. Om vårdnadshavare inte uppfyller detta ansvar kan de föreläggas att göra det, och detta föreläggande kan åtföljas av vite.

Rektors ansvar

När en elev uppvisar upprepade eller längre frånvaro är det rektorns ansvar att omedelbart utreda orsakerna till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Denna utredning ska utföras i samråd med eleven och dennes vårdnadshavare samt elevhälsan. Vid behov av särskilt stöd ska detta också utredas och sättas in. Rektorn har även skyldighet att snarast anmäla frånvaron till huvudmannen.

Huvudmannens ansvar

Huvudmannen, som ansvarar för att driva skolorna, ska säkerställa att skolpliktiga elever fullgör sin skolgång. I Nacka kommun är detta uppdrag fördelat mellan kommunstyrelsen och respektive huvudman för fristående skolor.

Hemkommunens ansvar

Hemkommunen har ansvar för att se till att skolpliktiga barn som inte går i dess egna skolor ändå får sin utbildning. I Nacka kommun är det utbildningsnämnden med utbildningsenheten som har ansvaret som hemkommun.

Ett systematiskt och samordnat arbete behövs för att bekämpa skolfrånvaro

Forskning har visat att skolfrånvaro kan leda till allvarliga konsekvenser för eleverna. Ju längre tid en elev är frånvarande från skolan, desto större är risken för att hamna efter i skolarbetet och för att drabbas av psykisk ohälsa och arbetslöshet på lång sikt.

Det är viktigt att alla skolpersonal deltar i arbetet med att främja närvaro utifrån sin roll och sitt uppdrag. Nacka kommun har nyligen sett över sin rapporteringsmodell för skolfrånvaro. Huvudmännen ska nu först anmäla till hemkommunen så snart en utredning om skolfrånvaro inleds och sedan när utredningen är klar, beskriva resultatet och ange hur många procent av tiden eleven var närvarande i skolan.

Statistiken visar att skolfrånvaro är högst bland elever i högstadiet och lägst för elever i förskoleklass och årskurs 1. Orsakerna till frånvaro kan variera, men forskning och intervjuer med elever och vårdnadshavare pekar på faktorer som stress, sömnbesvär, trötthet, oro, intryckskänslighet i skolmiljön, upplevda överkrav och mobbning som några av de främsta orsakerna.

För att motverka skolfrånvaro pågår flera aktiviteter inom Nacka kommun, inklusive seminarier för personal, möten med huvudmän och samverkan mellan utbildningsenheten, Välfärd skola och socialtjänsten för att identifiera lagar och stödåtgärder för skolfrånvaro.

Nacka kommun är sedan många år en kommun med höga skolresultat. Trots detta är skolfrånvarofrågan komplex och kräver engagemang och samarbete från flera aktörer för att kunna tacklas framgångsrikt. Det är avgörande att skolor och huvudmän arbetar tillsammans för att säkerställa att varje elev får möjlighet att ta del av en utmärkt utbildning och en positiv framtid.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: