Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Nacka satsar på språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Under hösten 2023 har en forskare på uppdrag av utbildningsenheten genomfört en studie på åtta förskolor i Nacka. Syftet med studien var att ta reda på hur dessa förskolor arbetar kvalitativt med barns språkutveckling samt att visa på goda exempel på språkutvecklande arbetssätt.

Forskaren Ann S Pihlgren, filosofie doktor i pedagogik, har tagit del av material, genomfört observationer och intervjuer på åtta förskolor i Nacka, för att granska och analysera deras språkutvecklande arbetssätt med stöd av forskning på området.

Studien visar att personalen har en mycket god förståelse och kunskap kring arbetet med barns omsorg och trygghet, samt att det finns ett stort intresse för språkutveckling och undervisning. Samtidigt finns det ett stort behov av utveckling i arbetet med språkundervisning. Utifrån studien framstår tre områden som särskilt viktiga: undervisning i förskolan, språkundervisningens innehåll, samt utvärdering av det lärande som språkundervisningen resulterar i.

I studien finns ett antal förslag till fortsatta åtgärder för utveckling, dessa har delats upp på olika nivåer i styrsystemet. Förslagen som ges på den övergripande nivån är att styra utbildningsenhetens tillsyn/insyn av förskolor mot att fokusera på olika delar i det språkutvecklande arbetet. Ett annat förslag är att i kommunens kvalitetsanalys efterfråga resultat om barngruppernas progression i språkutveckling. Då utbildningsenheten tycker att detta är bra förslag till utveckling så kommer arbetet med dessa delar att starta upp under år 2024.

Vad visar studien?

I den här studien lyfter forskaren fram det positiva i att förskollärare och annan personal i de observerade förskolorna visar stort intresse för språkutveckling och undervisning.

Samtidigt finns det stora behov av utveckling inom dessa delar. Forskaren pekar på att det inte handlar om individuella pedagogers insatser, dessa var planerade och engagerade, utan det handlar mer om att språkundervisningens nuvarande utformning kan förklaras med att pedagoger arbetar utifrån tidigare traditionella synsätt som funnits i förskolan och att dessa behöver förändras. Det här är inte specifikt för Nacka utan samma mönster går att se nationellt, vilket även annan forskning visar och som forskaren hänvisar till i studien.

Studien ger stöd till ytterligare språkutveckling

Forskaren menar att pedagoger i förskolan behöver ett tydligare stöd och insatser i form av kollegialt lärande. Det finns också ett behov av en tydligare styrning och prioritering av språkutvecklingsarbetet, där stöd till pedagogerna behöver finnas i form av utvecklade planer och utvärderingsmaterial.

Som komplement till studiens resultat har forskaren arbetat fram stödmaterial i form av två filmer, ett kompendium för språkutvecklande arbetssätt samt ett dokument för observationsutdrag för kollegial diskussion. Materialet riktar sig till förskolepersonal, förskollärare och rektorer men även till andra som är nyfikna på och vill veta mer om språkutveckling i förskolan. I materialet finns ett flertal goda exempel på framgångsrika metoder för språkutveckling både från de observerade förskolorna i studien och från andra förskolor och huvudmän, samt litteraturhänvisningar för dem som vill förkovra sig än mer.

För att nå ut med detta material så brett som möjligt genomför utbildningsenheten en större kommunikationssatsning där studien och allt stödmaterial är publicerat på Nacka kommuns webbsida. Förhoppningen är att materialet ska användas av så många pedagoger och förskolor som möjligt.
Länk till sidan där du hittar utvecklingsmaterial, observationsunderlag samt filmer

Sidan uppdaterades: