Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Språkutvecklande arbetssätt i fokus för tillsyn och insyn under 2024

Utbildningsnämnden har beslutat att den tillsyn och insyn som utförs under 2024 kommer att ha ett särskilt fokus på språkutvecklande arbetssätt. Under 2024 kommer även anordnarnas köhantering att följas upp genom en planerad riktad tillsyn.

Uppföljning av anordnare inom förskola och pedagogisk omsorg

Enligt reglementet för kundval ska nämnderna besluta om en modell för uppföljning av anordnare utifrån de generella och specifika auktorisationsvillkoren. För utbildningsnämndens del gäller det kundvalen förskola och pedagogisk omsorg.

Auktorisationsvillkoren följer med några få undantag skollagens bestämmelser. Det innebär att utbildningsnämndens modell för tillsyn och insyn för kundvalen förskola och pedagogisk omsorg även fortsättningsvis kan tillämpas som modell för att följa upp auktorisationsvillkoren med tillägg för de delar som inte ryms inom skollagen.

Tillsyn är en granskning av fristående förskolor som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter som reglerar förskola och pedagogisk omsorg. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att säkerställa att huvudmannen uppfyller auktorisationsvillkoren samt följer lagar och andra föreskrifter. Insyn är den uppföljning som utbildningsenheten gör av de kommunala förskolorna. Den är likvärdig med den tillsyn som utbildningsenheten gör för fristående förskolor med den skillnaden att sanktioner inte ges.

Inriktning på tillsyn och insyn under 2024

Den regelbundna tillsynen och insynen följer den planering som är gjord för året utifrån det vanliga intervallet om två respektive ett år. Det betyder att de enheter som utbildningsenheten besöker under året är de som inte hade några brister år 2022 samt de som hade brister under år 2023.

Under 2024 kommer ett särskilt fokus ges området som handlar om hur förskolan arbetar med språkutvecklande arbetssätt, enligt 8 kap 10 § skollagen. Området är valt utifrån den studie som genomförts under hösten 2023 och som handlat om språkutvecklande arbetssätt i förskolan, där forskaren Ann S Pihlgren föreslagit detta som en kvalitetshöjande åtgärd i sin rapport. (dnr UBN-2023-00261) Frågeställningarna kommer även att användas vid tillsyn av pedagogisk omsorg.

Som ett led i att särskilt följa upp andelen förskollärare med legitimation kommer utbildningsenheten att ta del av samtliga förskollärarlegitimationer vid tillsyn och insyn under de kommande två åren.

En planerad riktad tillsyn genomförs under våren 2024 för samtliga anordnare av förskola och pedagogisk omsorg inom området köhantering.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen för en detaljerad information om utbildningsenhetens uppföljning. I tjänsteskrivelsens bilaga 2 hittar du en sammanställning av områden för tillsyn och insyn för förskola och pedagogisk omsorg.

Sidan uppdaterades: