Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tydligare riktlinje för skolskjuts ska ge bättre information

Utbildningsenheten har gjort en översyn har gjorts av riktlinjen för skolskjuts i syfte att förtydliga rätten till skolskjuts, planering och genomförande av skolskjuts i Nacka kommun. Revideringen innebär ingen förändring i sak men innebär ett förtydligande av begrepp och termer vilket i sin tur ska ge tydligare information till berörda Nackabor.

Utbildningsnämnden beslutat om en revidering av riktlinjen om skolskjuts för barn och elever i Nacka kommun. Revidering av riktlinjen innebär ett förtydligande gällande de omständigheter som kan ge rätt till skolskjuts.

I den reviderade riktlinjen har det gjorts förtydliganden vad gäller

 • kriterier för skolskjuts avseende färdvägens längd,
 • trafikförhållanden,
 • funktionsnedsättning och
 • annan särskild omständighet.

Vidare har information lagts till gällande

 • växelvis boende,
 • samåkning,
 • tillfällig skolskjuts,
 • ansökan och beslut,
 • resor till och från fritidshemmet,
 • resor under lov och studiedagar samt
 • ersättning för terminsbiljett.

Syftet med riktlinjen är att reglera de omständigheter som kan ge rätt till skolskjuts enligt skollagen (2010:800). Riktlinje antogs den 2 december 2021 och översynen har gjorts för att förtydliga rätten till skolskjuts, planering och genomförande av skolskjuts i Nacka kommun. Revideringen innebär ingen förändring utan bara ett förtydligande där begrepp och termer förtydligats så att beslut blir mer begripliga för medborgarna.

Rätten till skolskjuts enligt skollagen avser inte barn eller elev som går i en specialförskola eller fristående skola utanför hemkommunen. Dock har utbildningsnämnden tidigare beslutat om tilläggsregler gällande skolskjuts i vissa specifika fall. Detta innebär att skolskjuts kan beviljas för barn som går i en de två specialförskolor i Nacka som är förskolor för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Även elev som går i en fristående resursskola utanför Nacka kommun samt anpassad skola utanför Nacka kommun kan erbjudas skolskjuts. Individuell prövning och behov av bedöms i varje enskilt fall och intyg ska bifogas vid ansökan.

Riktlinjen omfattar inte gymnasieelever

Notera att gymnasieelever som är folkbokförda i Nacka kommun och som går i en skola i Stockholms län inte omfattas av riktlinjen. Dessa elever har genom en överenskommelse i Stockholms län rätt att få en skolbiljett i form av ett SL-kort som gäller dagtid.

Notera även att elev i gymnasieskola som är i behov av taxiresor inte heller omfattas av denna riktlinje utan ansökan görs då av färdtjänsthandläggare i Nacka kommun.

Läs mer i ärendets handlingar:

Sidan uppdaterades: