Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Högt deltagande i seminarier och knytkonferenser kring NPF

I mål och budget 2023 gav kommunfullmäktige utbildningsnämnden ett särskilt uppdrag att genomföra en kompetensutvecklingssatsning för att öka kunskap kring NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i förskola och skola. Här kan du läsa mer om hur uppdraget genomfördes.

Under höstterminen 2023 anordnade utbildningsenheten tre digitala seminarier som genomfördes under en halvdag för respektive skolform; förskola, grundskola/anpassad grundskola, gymnasieskola/anpassad gymnasieskola. Den 1 februari 2024 hölls även ett seminarium för fritidshemmen.

Kompetensutvecklingen har genomförts av Ifous som är ett fristående forskningsinstitut grundat av Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund. Seminarierna har letts av Henrik Hamilton från Ifous samt Emma Leifler från Göteborgs Universitet. Emma har främst forskat på inkludering i skola samt kvalitetsutveckling av lärmiljöer.

400 personer deltog i seminarierna

Seminariet var uppdelat i såväl föreläsningsdelar som gruppdiskussioner och gemensamma samtal utifrån deltagarnas kommentarer och frågor. Seminariet var digitalt men med fokus på möjlighet till interaktion och dialog mellan föreläsare och deltagare. För att möjliggöra för så många som möjligt att ta del av innehållet livesändes det samt spelades in och textas för att kunna ses flera gånger eller av de som inte kunde delta i seminariet.
Läs mer om utbildningsnämndens uppdrag 2023 här.

Innehållet i föreläsningen fokuserade på: metoder, strategier och stödstrukturer för att möta behov i olika lärmiljöer. Samtalen i grupper utgick från föreläsningen samt möjliggjorde för frågor och reflektioner utifrån den egna verksamheten i relation till det presenterade innehållet.

Seminarierna hade cirka 400 deltagare anmälda och representation fanns från såväl kommunala som fristående verksamheter, och både skolledare och pedagoger.

Utvärderingen av seminarierna visar att deltagarna ansåg att seminariet höll hög kvalité, att föreläsaren var kunnig och att det var en bra form för innehållet. Deltagarna uppskattade att föreläsningen var verksamhetsnära, med praktiska exempel och tydliggjorde relevanta begrepp. Några återkopplade att de kände igen delar sedan tidigare men att det alltid är bra med påminnelse. Deltagarna uppskattade även att det var uppdelat för respektive skolform och anpassat efter åldersgrupper.

Nätverksträffar – ”Knytkonferenser”

Under hösten genomförde utbildningsenheten även så kallade knytkonferenser, en form av nätverksträffar, vid tre tillfällen och temat var NPF även vid dessa träffar. Målgruppen var personal på förskola och skolor som arbetar med barn och elever med NPF-diagnoser. Upplägget vid en knytkonferens innebär att deltagarna har med sig någon fundering eller erfarenhet till konferensen och tillsammans skapar deltagarna en arena och ett forum för att diskutera relevanta frågeställningar.

Barn och elever med särskild begåvning

I anslutning till det särskilda uppdraget med kompetensutveckling kring NPF gav utbildningsnämnden i uppdrag till utbildningsenheten att även inkludera en satsning kring barn och elever med särskild begåvning. Därför kommer utbildningsenheten den 27 mars i samarbete med Ifous och forskaren Eva Pettersson (fil. dr i matematik och prorektor vid Blekinge tekniska högskola) att genomföra ett seminarium kring elever med särskild begåvning.

Seminariet kommer att handla om vilka de särskilt begåvade eleverna är, vilka behov de har och hur man möter dessa barn och ungdomar på bästa sätt. Seminariet genomförs digitalt och är öppet för anmälan. Länk till anmälan till seminariet den 27 mars

Länk till tjänsteskrivelsen om det särskilda uppdraget 2023

Sidan uppdaterades: