Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utbildningsnämndens utvärderingsplan för 2024

Utbildningsenheten har tagit fram en utvärderingsplan för när resultat från årets övergripande uppföljning och utvärdering av förskola och skola planeras att redovisas till utbildningsnämnden. Det handlar om elevresultat, personalstatistik, enkätresultat, kvalitetssamtal med rektorer och huvudmän samt särskilda studier.

Utvärderingsplanen omfattar såväl resultat från fristående som kommunala förskolor och skolor verksamma i Nacka kommun. Det är viktigt att betona att den övergripande uppföljning och utvärdering som utbildningsnämnden ansvarar för följer av nämndens reglemente och sker utöver det ansvar som varje huvudman för förskolor och skolor har och som regleras i skollagen.

Vissa resultat visas också upp i Nacka kommuns ”Jämföraren”, i syfte att göra det lättare för vårdnadshavare att jämföra förskolor, förskoleklasser och grundskolor verksamma i kommunen för att underlätta välinformerade val.

Elevernas resultat

Grundskolan

  • Sammanställning av kunskapsresultaten för årskurserna 1, 3, och 6 för läsåret 2023-2024 planeras ske i september.
  • Som komplettering till ovan nämnda kunskapsresultat avser utbildningsenheten att till september månads möte i utbildningsnämnden också redovisa elevgruppers kunskapsresultat i årskurserna 3 och 6 läsåret 2022-2023.
  • Skolverkets statistik över slutbetygen i årskurs 9 läsåret 2023-2024, som också inkluderar elevgruppers resultat för detta läsår, publiceras i slutet av september. Redovisning till nämnden sker därför i november.

Gymnasieskolan

Skolverkets statistik över betygen för elever som avslutat gymnasieskolan läsåret 2023-2024 publiceras först i slutet av året. Redovisning till nämnden sker därför i samband med kvalitetsanalysen i februari 2025.

Personalstatistik

Redovisning av Skolverkets statistik gällande pedagogisk personal planeras till i maj vad gäller förskoleklassen, grund- och gymnasieskola samt anpassad grund- och gymnasieskola. Personalstatistiken avser läget i oktober 2023.

Motsvarande statistik för förskolan och fritidshemmen redovisas i juni.

Enkäter till elever och föräldrar

Den årliga Våga visa-enkäten riktar sig dels till föräldrar med barn i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, årskurs 3 samt anpassad grund- och gymnasieskola, dels till elever i grundskolans årskurs 3, 6 och 8. Enkäten genomförs i början av vårterminen.
Resultaten redovisas till nämnden i juni.

Storsthlms enkät till elever i gymnasieskolans tredje årskurs genomförs sedan ett år tillbaka i början av höstterminen vilket gör att tidigast möjliga redovisning till nämnden är i februari 2025. Denna redovisning sker därför i Kvalitetsanalys år 2024.

Kvalitetssamtal

Under våren planerar utbildningsenheten att bjuda in rektorerna för samtliga fristående och kommunala gymnasieskolor i Nacka till kvalitetssamtal. Redovisning till nämnden planeras ske i september. Utbildningsenheten planerar också att genomföra kvalitetssamtal med samtliga huvudmän för grundskolor i Nacka under hösten. Redovisning sker i detta fall i kvalitetsanalysen i februari 2025.

Särskilda studier

Fritidshemmen har en viktig roll för inte minst elevernas språkliga utveckling genom att komplettera skolan. En särskild studie planeras därför om språkutvecklande arbetssätt i fritidshemmen, med planerad redovisning till nämnden i december.

Som komplement till de övriga uppföljningar av kunskapsresultaten som görs under året planeras en uppföljning av relationen mellan nationella provresultat och betyg, med planerad redovisning till nämnden i november.

Övrigt

Uppföljning av de observationer av pedagogisk omsorg som genomfördes under år 2023 kommer att genomföras under hösten och rapporteras i kvalitetsanalysen för år 2024.

Länk till utvärderingsplanen för 2024

Sidan uppdaterades: