Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Ansökan tilläggsbelopp skola

Anmälan om förhöjt grundbelopp för grundskoleelev i resursskola

Grundskolor med elever i resursskola har möjlighet att anmäla förhöjt grundbelopp utöver ordinarie checkbelopp. Beroende på vilka behov som eleven har och vilka åtgärder som skolan planerar, kan förhöjt grundbelopp bas, nivå 1 eller nivå 2 tilldelas en elev.

Gemensamt för alla nivåerna är att

  • Skolan begränsar sitt mottagande till elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd enligt 10 kap 35 § skollagen (2010:800).
  • Samtliga elever har åtgärdsprogram.
  • Skolan har utökade kostnader för exempelvis lärartäthet och relevant specialistkompetens.
  • Intyg bifogas till anmälan som görs via en e-tjänst.

Innan skolan gör anmälan ska huvudmannen ta del av informationen gällande kriterier för nivåbedömning av förhöjt grundbelopp, se länklista nedan.

Ersättningsnivåer

Nivå Belopp per elev och läsår
Bas 150 000
Nivå 1 225 000
Nivå 2 275 000

Om en elev börjar under innevarande/pågående läsår räknas ersättningen per dag, det vill säga beloppet för aktuell nivå delat med antalet dagar som eleven tar del av resursskolans verksamhet.

Anmälan görs via e-tjänst

Anmälan om förhöjt grundbelopp för grundskoleelev vid resursskola görs via en e-tjänst. E-tjänsten kräver inloggning med BankID samt även signering med BankID innan ansökan skickas in. Förutom en säker inloggning gör e-tjänsten att den person på skolan som gjort ansökan kan följa sitt ärende och göra eventuella kompletteringar via plattformen. All kommunikation kring anmälan sker via e-tjänsten.

  • Skolan ska vid anmälan av elev bifoga intyg (bilaga 1) att skolan begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd.
  • Skolan anmäler varje elev samt vilken nivå eleven tillhör (se kriterier som stöd).
  • Skolan kan anmäla max 10 elever per ansökan, men skolan kan göra fler ansökningar.
  • Utbildningsenheten i Nacka kommun kommer att göra regelbundna uppföljningar på resursskolorna gällande skolans åtgärder kopplat till elevens behov under pågående läsår. Skolan ska kunna redovisa den specifika elevkostnaden.

Om villkoren för ersättningen upphör eller ändras ska skolan/huvudmannen omgående underrätta utbildningsenheten Nacka kommun.

Dokument resursskola

Anmälan om förhöjt grundbelopp för grundskoleelever i resursskola

Sidan uppdaterades: