Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd

På den här sidan får du information om hur du ansöker om tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd.

Läs detta innan du gör en ansökan

I stort sett samtliga elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. För elever med ett omfattande behov av särskilt stöd kan skolan, utöver grundbeloppet, ansöka om tilläggsbelopp.

Innan du skickar in en ansökan är det viktigt att du sätter dig in i vad omfattande behov av särskilt stöd innebär och när det är aktuellt för en skola att ansöka.

Läs mer i de utfällbara blocken nedan och ta ställning till om en ansökan är aktuell för eleven.

En liten ordlista

 • Nackas checkbelopp motsvarar skollagens grundbelopp.
 • I Nacka ansöker både fristående och kommunala skolor om tilläggsbelopp.

Vilka åtgärder ryms inom grundbeloppet?

Den ersättning huvudmän erhåller för elev folkbokförd i kommunen kallas i Nacka kommun för checkbelopp. I skollagen används begreppet grundbelopp. Nästintill alla elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för det beloppet.

Enligt skollagen kap 10, 37 § ska grundbeloppet avse ersättning för:

 • undervisning
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • måltider
 • administration
 • mervärdesskatt och
 • lokalkostnader

Klicka på bilden nedan så visas den i större format:

Vad är tilläggsbelopp?

Tilläggsbelopp ska, enligt förarbetena till skollagen, avse stödåtgärder av extraordinärt slag som inte har koppling till den vanliga undervisningen och som innebär att mer betydande resurser måste avsättas för en enskild elevs räkning.

I de flesta fall där behovet av särskilt stöd är förknippat med en undervisningssituation torde stödbehovet enligt förarbetena kunna tillgodoses genom en särskild undervisningsgrupp eller andra åtgärder som ska täckas av grundbeloppet.

Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall är kravet för att ersättningen ska utgå högt ställt. Tilläggsbelopp utgår endast för stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet. Det åligger skolan att visa att stödet som ryms inom grundbeloppet inte är tillräckligt och att förutsättningarna för att tilläggsbelopp ska lämnas är uppfyllda.

Skolans kostnader för stödet ska vara omedelbart kopplade till eleven och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar. En individuell prövning görs i varje enskilt fall.

Att tänka på vid ansökan om tilläggsbelopp

Ansökan kan göras för elever som

 • är folkbokförda i Nacka kommun
 • har ett omfattande och kontinuerligt behov av särskilt stöd
 • är i behov av extraordinära stödåtgärder

Stödbehovet och de insatta stödåtgärderna ska vara frekventa eller kontinuerliga.

Vad bör ansökan innehålla?

Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste skolans ansökan tydligt och noggrant

 • visa att eleven har ett omfattande och kontinuerligt behov av stöd.
  Det är alltid elevens behov såsom det framträder i den pedagogiska verksamheten, inte elevens diagnos, som är underlag för bedömning
 • visa att stödinsatserna är av sådan karaktär att de kan anses gå utöver vad som täcks av grundbeloppet.
 • beskriva de beslut som skolan fattat om stödinsatser.

Vad behöver skolan bifoga för att styrka sin ansökan?

För att Nacka kommun ska kunna göra en likvärdig bedömning är det önskvärt att skolorna bifogar bilagor enligt nedan. Vid bedömning tas även hänsyn elevens vistelsetid i verksamheten.

 • Skolans pedagogiska utredning
 • Åtgärdsprogram inklusive utvärdering
 • Beslut om Anpassad studiegång
 • Beslut om Särskild undervisningsgrupp
 • För elever i årskurs F-5: En beskrivning av hur eleven ligger till i förhållande till kunskapsmålen
 • För elever i årskurs 6–9: Elevens senaste betyg

Gör ansökan på webben

Ansökan grundskola

Ansökningsperioden för hösten 2020 stängdes den 1 december.
Från och med den 1 februari 2021 finns möjlighet att lämna in ansökningar till läsåret 2021-2022.

Ansökan gymnasieskola

Klicka på knappen nedan för att komma till webbformuläret där du gör din ansökan. Ansökan för gymnasieskola är öppen hela året.

ANSÖKAN GYMNASIESKOLA Tilläggsbelopp/individinriktat stöd

Vad händer sedan?

 • Beslut

  Ansökningarna hanteras löpande efterhand som de kommer in.
 • Överklagande

  Fristående skolor kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom tre veckor från det att beslutet har delgivits skolan. Skrivelsen om överklagan lämnas till Nacka kommun, utbildningsenheten. Överprövningen görs av förvaltningsrätten.
 • Utbetalning

  Beslutat belopp betalas ut månadsvis samtidigt med ordinarie grundbelopp (skolpeng/programpeng), om inte annat anges i beslutet.
 • Uppföljning

  Under höstterminen 2020 kommer utbildningsenheten att följa upp ett antal beslut om tilläggsbelopp. Utibildningsenheten kontaktar de berörda skolorna.

Sidan uppdaterades: