Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Torsdag den 14/11 kommer vi ha viss påverkan på Bygglovs e-tjänster. Planerat systemunderhåll pågår mellan 08.00-14.30.

Ansökan om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd

På den här sidan får du information om hur du ansöker om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.
 1. Läs om vilka regler som gäller

  Innan du gör en ansökan är det viktigt att du sätter dig in i vad omfattande behov av särskilt stöd innebär och när det är aktuellt för skolan att göra en ansökan.

  Läs mer i blocken nedan och ta ställning till om en ansökan är aktuell för eleven. Titta gärna på Insatstrappan - en bild som visar ansvarsfördelning och finansiering för elever med olika behov av anpassning, stöd och åtgärder samt vilken dokumentering som krävs.

  Vad är grundbelopp?

  Den ersättning huvudmän erhåller för elev folkbokförd i kommunen kallas i Nacka kommun för skolpeng. I skollagen används begreppet grundbelopp. Nästintill alla elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. Skolan kan, efter ansökan, också beviljas särskild ersättning, tilläggsbelopp, för elever som har omfattande behov av extraordinära stödåtgärder.

  Enligt skollagen kap 10, 37 § ska grundbeloppet avse ersättning för:

  • undervisning
  • lärverktyg
  • elevhälsa
  • måltider
  • administration
  • mervärdesskatt och
  • lokalkostnader

  Rektors ansvar

  Rektor har enligt de statliga styrdokumenten ansvar för att

  • se till elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds
  • organisera verksamheten så att alla elever har förutsättningar att nå målen
  • bedöma hur stödet till en enskild elev ska utformas
  • ha kontakt med elevens vårdnadshavare om stödets utformning.

  Extra anpassningar

  Om en elev bedöms ha svårigheter att nå kunskapsmålen ska extra anpassningar göras inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om det visar sig att de extra anpassningarna inte är tillräckliga ska rektor i samråd med elevhälsan skyndsamt upprätta ett åtgärdsprogram med insatser av särskilt stöd. Alla dessa åtgärder ryms inom grundbeloppet.

  Exempel på insatser som ryms inom grundbeloppet

  Nedan hittar du exempel på insatser som ska täckas av skolans grundbelopp. Skolan kan därför inte ansöka om tilläggsbelopp för elever vars behov relaterat till något av följande områden:

  • Individuellt stöd i klassrum, till exempel extra genomgång av uppgifter och starthjälp
  • Personligt anpassat kompensatoriskt hjälpmedel i klassrum, till exempel Ipad, stavningsprogram etc.
  • Specialpedagogiska insatser några tillfällen i veckan
  • Stöd i och utanför klassrummet i vissa situationer, vid övergångar, mindre grupp t.ex. på fritidshemmet
  • Stöd i läs- och skrivutvecklingen eller stöd i något enskilt ämne.

  Klicka på bilden nedan så visas den i större format:

  Vad är tilläggsbelopp?

  Tilläggsbelopp kan sökas för elever i behov av extraordinära stödåtgärder.

  Tilläggsbeloppet bestäms individuellt utifrån elevens behov.

  En elev har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt för skolan att villkora en stödinsats med att den sätts in endast om tilläggsbelopp beviljas.

  Ett beviljat tilläggsbelopp följer inte med eleven vid skolbyte.

 2. Gör ansökan om tilläggsbelopp

  Förskoleklass och grundskola

  Nästa ordinarie ansökningsperiod (för läsåret 2020-2021) öppnar den 3 februari 2020.

  Gymnasieskola

  Länk till ansökningsformulär

 3. Vad händer sedan?

  • Beslut
   Utbildningsenheten lämnar beslut under vecka 42.
   Observera att inga förhandsbesked kan lämnas före vecka 42.
  • Överklagande
   Fristående skolor kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom tre veckor från det att beslutet har delgivits skolan. Skrivelsen om överklagan lämnas till Nacka kommun, utbildningsenheten. Överprövningen görs av förvaltningsrätten.
  • Utbetalning
   Beslutat belopp betalas ut månadsvis samtidigt med ordinarie grundbelopp (skolpeng/programpeng), om inte annat anges i beslutet.
  • Uppföljning
   Under höstterminen 2019 kommer utbildningsenheten att följa upp ett antal beslut om tilläggsbelopp. Uppföljningsmötena kommer att äga rum på skolorna.
Profilbild saknas

Elin Appel

Resurssamordnare

08-718 95 42

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.