Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd

På den här sidan får du information om hur du ansöker om tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd.

I stort sett samtliga elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet/checkbeloppet. För elever med ett omfattande behov av särskilt stöd kan skolan, utöver grundbeloppet, ansöka om tilläggsbelopp.

Innan du skickar in en ansökan är det viktigt att du sätter dig in i vad omfattande behov av särskilt stöd innebär och när det är aktuellt för en skola att ansöka.

Klicka på knappen nedan för att komma till sidan Grundbelopp och tilläggsbelopp.

Grundbelopp och tilläggsbelopp Läs mer härAtt tänka på inför ansökan om tilläggsbelopp

Ansökan kan göras för elever som

 • är folkbokförda i Nacka kommun
 • har ett omfattande och kontinuerligt behov av särskilt stöd
 • är i behov av extraordinära stödåtgärder

Stödbehovet och de insatta stödåtgärderna ska vara frekventa eller kontinuerliga.

Vad bör ansökan innehålla?

Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste skolans ansökan tydligt och noggrant

 • visa att eleven har ett omfattande och kontinuerligt behov av stöd.
  Det är alltid elevens behov såsom det framträder i den pedagogiska verksamheten, inte elevens diagnos, som är underlag för bedömning
 • visa att stödinsatserna är av sådan karaktär att de kan anses gå utöver vad som täcks av grundbeloppet.
 • beskriva de beslut som skolan fattat om stödinsatser.

Vad behöver skolan bifoga för att styrka sin ansökan?

För att Nacka kommun ska kunna göra en likvärdig bedömning är det önskvärt att skolorna bifogar bilagor enligt nedan. Vid bedömning tas även hänsyn elevens vistelsetid i verksamheten.

 • Skolans pedagogiska utredning
 • Åtgärdsprogram inklusive utvärdering
 • Beslut om anpassad studiegång
 • Beslut om särskild undervisningsgrupp
 • För elever i årskurs F-5: En beskrivning av hur eleven ligger till i förhållande till kunskapsmålen
 • För elever i årskurs 6–9: Elevens senaste betyg

De dokument som skolan önskar bifoga sin ansökan ska lagras digitalt på skolan, på ett säkert sätt. Dokumenten bifogas till den digitala ansökan.

Länkar till ansökningsformulären

Elever i förskoleklass och grundskola

Ordinarie ansökningsperiod inför hösten 2021 stängdes den 30 april.
Under perioden från och med den 1 september till och med den 31 oktober finns möjlighet att göra ansökan för nya elever på skolan.

Ansökan tilläggsbelopp Elever i förskoleklass och grundskola


Elever i gymnasieskola

Ansökan för gymnasieskola är öppen hela året. Klicka på knappen nedan för att komma till webbformuläret där du gör din ansökan.

Ansökan tilläggsbelopp Elever i gymnasieskola


Personuppgiftsbehandling

Nacka kommuns personuppgiftsbehandlingar görs enligt dataskyddslagstiftningen. Det innebär bland annat att det ska finnas laglig grund för att vi ska få behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter i ansökan om tilläggsbelopp behövs för att utbildningsenheten ska kunna uppfylla skollagens bestämmelser om att hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmän. Den rättsliga grunden för att behandla elevens personuppgifter är 10 kap. 37-39 §,14 kap. 15 § skollagen (2010:800).

Elevens personuppgifter sparas enligt utbildningsnämndens informationshanteringsplan.

Vad händer sedan?

 • Beslut

  Ansökan behandlas först efter ansökningsperiodens slut.
  Beslut skickas under veckorna 24 och 25.
 • Överklagande

  Fristående skolor kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom tre veckor från det att beslutet har delgivits skolan. Skrivelsen om överklagan lämnas till Nacka kommun, utbildningsenheten. Överprövningen görs av förvaltningsrätten.
 • Utbetalning

  Beslutat belopp betalas ut månadsvis samtidigt med ordinarie grundbelopp (skolpeng/programpeng), om inte annat anges i beslutet.
 • Uppföljning

  Utbildningsenheten att följa upp ett antal beslut om tilläggsbelopp genom djupintervjuer. Utbildningsenheten kontaktar de skolor som berörs av uppföljningen.

Sidan uppdaterades: