Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ansökan om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd

På den här sidan får du information om hur du ansöker om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Ansökan för elever i förskoleklass öppnas den 1 april.
 1. Läs om vilka regler som gäller

  Innan du gör en ansökan är det viktigt att du sätter dig in i vad omfattande behov av särskilt stöd innebär och när det är aktuellt för skolan att göra en ansökan.

  Läs mer i blocken nedan och ta ställning till om en ansökan är aktuellt för eleven. Titta gärna på Insatstrappan - en bild som visar ansvarsfördelning och finansiering för elever med olika behov av anpassning, stöd och åtgärder samt vilken dokumentering som krävs.

  Vad är grundbelopp?

  Den ersättning huvudmän erhåller för elev folkbokförd i kommunen kallas i Nacka kommun för skolpeng. I skollagen används begreppet grundbelopp. Nästintill alla elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. Skolan kan, efter ansökan, också beviljas särskild ersättning, tilläggsbelopp, för elever som har omfattande behov av extraordinära stödåtgärder.

  Enligt skollagen kap 10, 37 § ska grundbeloppet avse ersättning för:

  • undervisning
  • lärverktyg
  • elevhälsa
  • måltider
  • administration
  • mervärdesskatt och
  • lokalkostnader

  Rektor har enligt de statliga styrdokumenten ansvar för att:

  • Organisera verksamheten så att alla elever har förutsättningar att nå målen
  • Bedöma hur stödet till en enskild elev ska utformas
  • Ha kontakt med elevens vårdnadshavare om stödets utformning

  Om en elev bedöms ha svårigheter att nå kunskapsmålen ska extra anpassningar göras inom ramen för den ordinarie undervisningen. För att kartlägga elevens svårigheter ska en pedagogisk utredning göras och utifrån den ska skolan upprätta en handlingsplan som ska följas upp kontinuerligt. Om det visar sig att de extra anpassningarna inte är tillräckliga ska rektor i samråd med elevhälsan upprätta ett åtgärdsprogram med insatser av särskilt stöd. Alla dessa åtgärder ryms inom grundbeloppet.

  Klicka på bilden nedan så visas den i större format:

  Vad är tilläggsbelopp?

  Ersättning för extraordinära insatser i skolan respektive på fritidshemmet för elever med omfattande stödbehov ges i form av tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet bestäms individuellt utifrån elevens behov.

  Tilläggsbelopp kan sökas för elever vars behov tillhör något av följande områden:

  1. Anpassningar som ingen annan aktör åtgärdar
   Exempelvis gällande rörelsehinder, hörsel och syn.
  2. Medicinsk funktionsnedsättning för elev i mycket stort behov av stöd
   Stödet ska vara dokumenterat och avse en avgränsad period för att eleven successivt ska kunna klara sig själv.
  3. Extraordinära omständigheter
   Exempelvis multidiagnoser i kombination med insatser från socialtjänsten, som kräver annan pedagogik eller behandling (sk. dagverksamhet)
  4. Särskilda begåvningsrelaterade inlärningssvårigheter

  Nedan hittar du exempel på insatser som ska täckas av skolans grundbelopp. Skolan kan därför inte ansöka om tilläggsbelopp för elever vars behov relaterat till något av följande områden:

  • Individuellt stöd i klassrum, till exempel extra genomgång av uppgifter och starthjälp
  • Personligt anpassat kompensatoriskt hjälpmedel i klassrum, till exempel Ipad, stavningsprogram etc.
  • Specialpedagogiska insatser några tillfällen i veckan
  • Stöd i och utanför klassrummet i vissa situationer, vid övergångar, mindre grupp t.ex. på fritidshemmet
  • Stöd i läs- och skrivutvecklingen eller stöd i något enskilt ämne.
 2. Gör ansökan om tilläggsbelopp

  • Ansökan görs via ett webbformulär som du når via länk i listan nedan.
  • Webbformuläret innehåller dels fritextfält och dels kommer du att få bifoga dokument digitalt. Av sekretesskäl kan vi inte i efterhand skicka varken de dokument eller den text du skrivit i ansökan. Du bör därför själv - på ett säkert sätt - spara ner de uppgifter och den text som du lämnar i ansökan.
 3. Vad händer sedan?

  • Utbildningsenheten lämnar beslut senast den 20 juni 2018.
  • Fristående skolor kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom tre veckor från det att beslutet har delgivits skolan. Skrivelsen om överklagan lämnas till Nacka kommun, utbildningsenheten. Överprövningen görs av förvaltningsrätten.
  • Beslutat belopp betalas ut månadsvis samtidigt med ordinarie grundbelopp (skolpeng/programpeng), om inte annat anges i beslutet.
  • Under höstterminen 2018 kommer utbildningsenheten att följa upp ett antal beslut om tilläggsbelopp. Uppföljningsmötena kommer att äga rum på skolorna.
 4. För sent inkommen ansökan

  • Ansökan som görs efter den 8 april behandlas först till höstterminen.
Profilbild saknas

Elin Appel

Resurssamordnare

08-718 95 42

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.