Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd

På den här sidan får du information om hur du ansöker om tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd.

I stort sett samtliga elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet/checkbeloppet. För elever med ett omfattande behov av särskilt stöd kan skolan, utöver grundbeloppet, ansöka om tilläggsbelopp.

Innan du skickar in en ansökan är det viktigt att du sätter dig in i vad omfattande behov av särskilt stöd innebär och när det är aktuellt för en skola att ansöka.

Klicka på knappen nedan för att komma till sidan Grundbelopp och tilläggsbelopp.

Grundbelopp och tilläggsbelopp Läs mer här

Att tänka på inför ansökan om tilläggsbelopp

Ansökan kan göras för elever som

 • är folkbokförda i Nacka kommun
 • har ett omfattande och kontinuerligt behov av särskilt stöd
 • är i behov av extraordinära stödåtgärder

Stödbehovet och de insatta stödåtgärderna ska vara frekventa eller kontinuerliga.

Vad bör ansökan innehålla?

Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste skolans ansökan tydligt och noggrant

 • visa att eleven har ett omfattande och kontinuerligt behov av stöd.
  Det är alltid elevens behov såsom det framträder i den pedagogiska verksamheten, inte elevens diagnos, som är underlag för bedömning
 • visa att stödinsatserna är av sådan karaktär att de kan anses gå utöver vad som täcks av grundbeloppet.
 • beskriva de beslut som skolan fattat om stödinsatser.

Vad behöver skolan bifoga för att styrka sin ansökan?

För att Nacka kommun ska kunna göra en likvärdig bedömning är det önskvärt att skolorna bifogar bilagor enligt nedan. Vid bedömning tas även hänsyn elevens vistelsetid i verksamheten.

 • Utredning om elevs behov av särskilt stöd
 • Åtgärdsprogram,
 • Information om anpassad studiegång,
 • Beslut om särskild undervisningsgrupp,
 • För elever i årskurs F-5: En beskrivning av hur eleven ligger till i förhållande till kunskapsmålen,
 • För elever i årskurs 6–9: Elevens senaste betyg,
 • Övriga handlingar, exempelvis aktuellt underlag som styrker elevens behov.

De dokument som skolan önskar bifoga sin ansökan ska lagras digitalt på skolan, på ett säkert sätt. Dokumenten bifogas till den digitala ansökan.

Tänk på att

 • när ansökan avser fritidshem ska eleven vara inskriven på fritidshem. Elevens behov och stödåtgärder på fritidshemmet ska uppges i ansökningshandlingarna, till exempel i åtgärdsprogrammet.
 • tilläggsbelopp lämnas inte för fritidsklubb

Länkar till ansökningsformulären

Ansökan om tilläggsbelopp görs i en e-tjänst

Ansökan om tilläggsbelopp görs i en e-tjänst. E-tjänsten kräver inloggning med BankID samt signering med BankID innan ansökan skickas in.

E-tjänsten innebär att den person på skolan som gjort ansökan kan följa sitt ärende och göra eventuella kompletteringar via plattformen. All kommunikation kring ansökan sker via e-tjänsten.

Elever i förskoleklass

Ansökan om tilläggsbelopp för nya förskoleklasselever kan göras från och med den 2 september 2024 när e-tjänsten åter öppnar.

Elever i grundskolan

Ansökningsperioden för läsåret 2024-2025 stängdes den 30 april. Beslut skickas ut under vecka 24 och 25.

E-tjänsten öppnar åter igen den 2 september för bland annat nya förskoleklasselever.

Elever i gymnasieskolan

Ansökan för elever i gymnasieskola är öppen hela året. Klicka på knappen nedan för att komma till e-tjänsten där du gör din ansökan.

Ansökan tilläggsbelopp Elever i gymnasieskola


Personuppgiftsbehandling

Nacka kommuns personuppgiftsbehandlingar görs enligt dataskyddslagstiftningen. Det innebär bland annat att det ska finnas laglig grund för att vi ska få behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter i ansökan om tilläggsbelopp behövs för att utbildningsenheten ska kunna uppfylla skollagens bestämmelser om att hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmän. Den rättsliga grunden för att behandla elevens personuppgifter är 10 kap. 37–39 §,14 kap. 15 § skollagen (2010:800).

Elevens personuppgifter sparas enligt utbildningsnämndens informationshanteringsplan.

Vad händer sedan?

 • Beslut

  Ansökan behandlas först efter ansökningsperiodens slut.
  Beslut skickas under veckorna 24 och 25.
 • Överklagande

  Fristående skolor kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom tre veckor från det att beslutet har delgivits skolan. Skrivelsen om överklagan lämnas till Nacka kommun, utbildningsenheten. Överprövningen görs av förvaltningsrätten.
 • Utbetalning

  Beslutat belopp betalas ut månadsvis samtidigt med ordinarie grundbelopp (skolpeng/programpeng), om inte annat anges i beslutet.
 • Uppföljning

  Utbildningsenheten att följa upp ett antal beslut om tilläggsbelopp genom djupintervjuer. Utbildningsenheten kontaktar de skolor som berörs av uppföljningen.

Klicka på bilden nedan så visas den i ett större format

Sidan uppdaterades: