Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

FAQ tilläggsbelopp skola

12

För vilka stödbehov kan skolan ansöka om tilläggsbelopp?

Fråga:

Det verkar som att grundbeloppet ska täcka nästan allt. Vilka elever är det egentligen "lönt" att söka tilläggsbelopp för?


Svar:

Eftersom ett beslut om tilläggsbelopp är en bedömning som görs efter en individuell prövning så är det svårt att på förhand ange uttömmande kriterier för vilka barn och elever som kan bli aktuella för bidraget.

Vad som däremot kan sägas, är att verksamhetens ansvar utifrån lagstiftningen att anpassa sin organisation inom ramen för grundbeloppet och omfördela sina resurser sträcker sig mycket långt.

Skolförordningen (2011:185) använder begreppet extraordinära insatser i fråga om tilläggsbelopp och av skollagen (2010:800) framgår att behovet ska vara omfattande för att bidraget ska komma i fråga.

Situationer där tilläggsbelopp blir aktuellt är därmed sällan förekommande. Ansökningshandlingarna måste tydligt visa på varför elevens behov inte kan mötas upp inom grundbeloppet.

Fick du svar på din fråga?
11

Men om skolan får avslag på ansökan, vad händer då med stödet till eleven?

Fråga:

Om vi inte får vår ansökan om tilläggsbelopp beviljad kan skolan heller inte ge det planerade stödet till eleven.


Svar:

Ett avslag på ansökan om tilläggsbelopp uppfattas ibland av den sökande skolan som att utbildningsenheten bedömer att eleven saknar behov av stöd.

Det är dock en missuppfattning. Ett avslag innebär att utbildningsenheten av ansökan kan se att eleven har ett stödbehov men enheten bedömer att kostnaderna för detta stöd ryms inom ramen för det som grundbeloppet ska täcka.

Eleven har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Skolan kan därför inte möjligt att villkora en stödinsats med att "den sätts in endast om tilläggsbelopp beviljas".

Fick du svar på din fråga?
10

Finns det rättspraxis kring vad checkbelopp ska täcka?


Svar:

Ja, Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2012 ref. 46) har klarlagt att näst intill alla elevers behov ska tillgodoses inom ramen för grundbeloppet.

Fick du svar på din fråga?
7

Vi är inte nöjda med utbildningsenhetens beslut och vill överklaga. Kan vi göra det och i så fall hur?


Svar:

Endast fristående skolor kan överklaga beslut om tilläggsbelopp. Överklagan ska ha kommit in till beslutsmyndigheten, Nacka kommun inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Efter en prövning av om överklagan kommit in i rätt tid och omprövning skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Fick du svar på din fråga?
6

Vad ska checkbeloppet (motsvarande grundbeloppet i skollagen) täcka?


Svar:

Nackas checkbelopp motsvarar det som skollagen benämner grundbelopp. Checkbeloppet ska normalt täcka de sammantagna kostnaderna för utbildningen av eleverna vid skolan.

Skolan ska kunna anpassa sin undervisning och organisation så att hänsyn tas till elevers behov och förutsättningar inom ramen för grundbeloppet.

Det innebär alltså att även om skolan har kostnader för stöd (exempelvis stöd i form av extra undervisning, enskild undervisning, placering i särskild undervisningsgrupp ) så berättigar detta inte till tilläggsbelopp.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: