Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Elevs upprepade eller längre frånvaro

Utbildningsenheten, Nacka kommun, har i egenskap av hemkommun ansvar att se till att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i Nacka har en skolplacering och att bevaka att de faktiskt går i skolan. Om en elev inte fullgör sin skolplikt och det beror på att vårdnadshavaren inte fullgör sina skyldigheter har hemkommunen möjlighet att med stöd av 7 kap §23 skollagen förelägga vårdnadshavaren.

Rektors ansvar

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektor se till att frånvaron skyndsamt utreds, om det inte är obehövligt. När en utredning om frånvaron har inletts ska rektor se till att frånvaron snarast anmäls till skolans huvudman, (enligt 7 kap 19a§ skollagen).

Huvudmannens ansvar

När huvudmannen fått en anmälan från rektor om en elevs frånvaro ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till elevens hemkommun, (enligt 7 kap 22§ skollagen).

Arbetsgång

  1. När en utredning om elevs frånvaro inletts lämnar huvudmannen uppgifter om detta till utbildningsenheten.
    Uppgifterna lämnas i detta formulär

  2. När utredningen är klar skickar huvudmannen in resultatet av utredningen till utbildningsenheten, senast fyra veckor efter att utredningen inleddes.
    Uppgifterna lämnas i detta formulär

Vad händer sedan?

Utbildningsenheten gör en bedömning om de behöver utreda om vårdnadshavarna brister i ansvarstagande. Vid behov tar utbildningsenheten kontakt med både skolan och vårdnadshavare. Vidare undersöker utbildningsenheten hur samverkan mellan olika instanser fungerar.

Sidan uppdaterades: