Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommun har ansvar för att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i Nacka har en skolplacering och fullgör sin skolplikt. Om en skolpliktig elev som är folkbokförd i Nacka ska flytta utomlands ska eleven antingen

  1. vara inskriven på en godkänd svensk utlandsskola
  2. ha fått beslut om skolpliktens upphörande eller
  3. ha fått ett beslut att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Mer information om de olika alternativen finns i blocken nedan.

1.Gå på en godkänd svensk utlandsskola

Svenska utlandsskolor

Undervisning på utlandsskolor motsvarar så långt det är möjligt den som elever får i Sverige. Skolorna följer de svenska läroplanerna och undervisningen är på svenska.

Svenska utlandsskolor som får statsbidrag har rätt att sätta betyg. Skolinspektionen har tillsyn över den verksamhet som får statsbidrag. Skolverket svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Det finns andra skolor som kallar sig svenska utlandsskolor och andra utbildningar som varken får statsbidrag eller har rätt att sätta betyg enligt svensk lag. Sådana skolor står inte under svensk statlig uppföljning, utvärdering och tillsyn. Nacka beviljar endast skolpeng utomlands till svenska utlandsskolor som står under tillsyn av Skolinspektionen.

Godkända svenska utlandsskolor

Skolorna nedan är de som är godkända enligt Skolverkets uppgifter i februari 2024. Skolverket uppdaterar denna lista under det första kvartalet varje år.

Land Skola
England Svenska skolan i London
Frankrike Svenska skolan i Paris
Kenya Svenska skolan i Nairobi
Mocambique Skandinaviska skolan i Maputo
Portugal Svenska skolan i Lissabon
Spanien Skandinaviska skolan Costa Blanca
Svenska skolan i Fuengirola
Svenska skolan på Gran Canaria
Skandinaviska skolföreningen Madrid
Svenska skolan på Mallorca
Svenska skolan i Marbella
Svenska skolan på Teneriffa
Tyskland Svenska skolan i Berlin
Österrike Svenska skolan i Wien

Meddela utbildningsenheten i Nacka

Om ditt barn ska gå i en svensk utlandsskola i minst en termin och ni vill ansöka om att ta med skolpengen anmäler du det via denna länk:

Klicka här för att ansöka om skolpeng utomlands

Om ditt barn ska gå i en svensk utlandsskola och ni inte är berättigade till att ta med skolpengen ska du meddela kommunen knappen nedan.

Länk till e-tjänsten Meddela skolplacering utanför Nacka

Du kommer till en e-tjänst där du loggar in med BankID. I e-tjänsten lämnar du information om ditt barns skolplacering. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda logga in i e-tjänsten.

Här finns information om skolpeng utomlands.

Skolplaceringen i Nacka

Under perioden utomlands skrivs eleven ut från skolan i Nacka (eller annan kommun). När familjen kommer tillbaka till Sverige har eleven skolplikt på nytt och du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om ny skolplats via Nacka kommuns e-tjänst Mitt Skolval.

Observera att det inte finns någon garanti att eleven placeras på den skola där eleven tidigare var inskriven.

2. Anmäla flytt utomlands

Att flytta utomlands under en längre period kallas i skollagen ”varaktig vistelse utomlands”. Om familjen planerar att vistas utomlands längre än sex månader ska du anmäla detta till utbildningsenheten via e-tjänsten nedan. Observera att detta inte gäller om ditt barn går i en godkänd svensk utlandsskola.

I e-tjänsten bifogar du handlingar som styrker att ni kommer att befinna er utomlands. Det kan till exempel handla om hyreskontrakt, anställningsavtal eller ett intyg från skolan. Bifoga gärna alla dokument ni har som styrker kommande utlandsvistelse, det underlättar vår handläggning.

Länk till e-tjänsten Anmäla flytt utomlands


Om utbildningsenheten utifrån er anmälan bedömer att ni varaktigt kommer att vistas utomlands fattas ett beslut om att skolplikten upphör tills vidare. Beslutet är giltigt så länge ni befinner er utomlands och är folkbokförda i Nacka. När ni återvänder till Sverige har barnen åter skolplikt enligt svensk lag.

Observera att:

  • Nacka kommun har skyldighet att rapportera till Skatteverket och Försäkringskassan när personer som är folkbokförda i kommunen, stadigvarande vistas utomlands.
  • du enligt folkbokföringslagen måste anmäla till Skatteverket om du vistas utomlands längre än ett år.

Skolplaceringen i Nacka

Under perioden utomlands skrivs eleven ut från skolan i Nacka (eller annan kommun). När familjen kommer tillbaka till Sverige har eleven skolplikt på nytt och du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om ny skolplats via Nacka kommuns e-tjänst Mitt Skolval.

Observera att det inte finns någon garanti att eleven placeras på den skola där eleven tidigare var inskriven.

3. Fullgöra skolplikt på annat sätt

Om ni planerar att vistas utomlands en kortare period (det vill säga en kortare period än sex månader) finns det en möjlighet att ansöka om ”Fullgörande av skolplikt på annat sätt”. För att få en sådan ansökan godkänd krävs det att ni har det som kallas ”synnerliga skäl”.

”Synnerliga skäl” är ett uttryck som ofta förekommer i svensk lagtext. Det innebär att beslutsfattaren i undantagsfall har möjlighet att frångå en huvudregel, om det finns ovanliga och särskilt beaktansvärda omständigheter som talar för det. I praktiken är det mycket sällan och endast i undantagsfall som en ansökan om ”Fullgörande av skolplikt på annat sätt” beviljas.

Ansökan görs via e-tjänsten Fullgöra skolplikten på annat sätt.

Klicka här för att ansökan om fullgöra skolplikten på annat sätt


Om ansökan beviljas

Om ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt beviljas skrivs eleven ut från skolan i Nacka under perioden utomlands.

När familjen kommer tillbaka är du som vårdnadshavare skyldig att ansöka om ny skolplats via kommunens e-tjänst.

Observera att det inte finns någon garanti att eleven placeras på den skola som eleven tidigare var inskriven på.

Om ansökan inte beviljas

Du har som vårdnadshavare har skyldighet att se till att ditt barn fullgör sin skolplikt. Om en skolpliktig elev vistas utomlands och inte

  • går på en godkänd svensk utlandsskola,
  • har ett beslut om skolpliktens upphörande, eller
  • har ett beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt

får utbildningsnämnden enligt skollagen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande kan förenas med ett vitesbelopp.

Sidan uppdaterades: