Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolplikt och frånvaro

Skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller sex år och upphör efter det nionde skolåret. På den här sidan kan du läsa om vad som gäller vid olika situationer kring skolplikten.

I Nacka kommun är det utbildningsnämnden som har ansvar för en skolpliktig elevs rätt till utbildning. Detta oavsett om eleven går i en fristående eller kommunal skola.

Elevers skolplikt och rätt till utbildning

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan ett barn få sin skolplikt uppskjuten. Det innebär att barnet börjar skolan ett år senare och barnets skolplikt börjar gälla höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Mer information om uppskjuten skolplikt och hur vårdnadshavaren gör ansökan finns på sidan Ansöka om förtur, utökad vistelsetid eller uppskjuten skolplikt

Skolpliktens tidigare upphörande

Om en elev har uppnått alla kunskapskrav före den högsta årskursen kan skolplikten beslutas att upphöra för eleven. Vem som fattar beslutet beror på om skolan är kommunal eller fristående.

Kommunala skolor i Nacka

Skolans rektor gör prövning och beslut som dokumenteras enligt huvudmannens rutin. Vid frågor angående rutinen: kontakta Välfärd Skola.

Fristående skola i Nacka samt skola i annan kommun

Utbildningsenheten prövar om elevens skolplikt kan upphöra.
Skicka ett e-postmeddelande till utbildningsenheten och uppge elevens namn och de sex första siffrorna i personnumret. Ange i ämnesraden att det gäller en ansökan om skolpliktens tidigare upphörande.

Rätt att slutföra skolgången

En elev som inte nått upp till kunskapskraven innan skolplikten upphört har rätt att gå klart sin utbildning under ytterligare två år. Det innebär inte att skolplikten förlängs för eleven.

För att eleven ska ha rätt att slutföra sin utbildning behöver en prövning göras och ett beslut fattas. Vem som fattar beslutet beror på om skolan är kommunal eller fristående.

Kommunala skolor i Nacka

Skolans rektor gör prövning och beslut som dokumenteras enligt huvudmannens rutin. Vid frågor angående rutinen: kontakta Välfärd Skola.

Fristående skola i Nacka samt skola i annan kommun

Utbildningsenheten prövar om eleven har rätt att slutföra sin skolgång, det vill säga gå om, under ytterligare två år.

Skicka ett e-postmeddelande till utbildningsenheten och uppge elevens namn och de sex första siffrorna i personnumret. Ange i ämnesraden att det gäller en ansökan om rätt att slutföra skolgång.

Skolpliktens förlängning

Om en elev inte har gått ut högsta årskursen när skolplikten upphör kan eleven få sin skolplikt förlängd. Vem som fattar beslutet beror på om skolan är kommunal eller fristående.

Kommunala skolor i Nacka

Skolans rektor gör prövning och beslut som dokumenteras enligt huvudmannens rutin. Vid frågor angående rutinen: kontakta Välfärd Skola.

Fristående skola i Nacka samt skola i annan kommun

Utbildningsenheten prövar om elevens skolplikt ska förlängas.
Skicka ett e-postmeddelande till utbildningsenheten och uppge elevens namn och de sex första siffrorna i personnumret. Ange i ämnesraden att det gäller en ansökan om förlängd skolplikt.

Fullgörande av skolplikten på annat sätt

Utbildningsenheten får besluta att en elev får fullgöra skolplikten på annat sätt om

  • verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag,
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
  • det finns synnerliga skäl.

Medgivandet återkallas om det i uppföljningen framkommer att förutsättningarna för beslutet inte längre finns.

Ansökan görs av barnets vårdnadshavare - mer information finns på externwebben.
Länk till informationen för vårdnadshavare

Skolgång utomlands

Skolgång i godkänd svensk skola utomlands

Om barn som är folkbokfört i Nacka kommun ska gå i en godkänd svensk utlandsskola ska vårdnadshavaren göra ett byte av skola i e-tjänsten. Placeringen på skolan i Nacka avslutas när placeringen på utlandsskolan registreras i Nacka24.

Länk till Skolverkets information om svenska skolor utomlands

När familjen kommer tillbaka till Sverige har barnet skolplikt på nytt och vårdnadshavaren är skyldig att ansöka om ny skolplats via kommunens e-tjänst. Vårdnadshavare kan inte kräva att barnet placeras på den skola där barnet tidigare var inskriven.

Semesterresa

Det är rektorn på elevens skola som fattar beslut om ledighet. Om familjen tänker vara utomlands på en längre semester hänvisar utbildningsenheten vårdnadshavaren till att ansöka om ledighet hos rektor på skolan.


Elevers upprepade eller längre frånvaro

Utbildningsenheten ansvarar som företrädare för hemkommunen för att skolpliktiga elever folkbokförda i Nacka kommun har en skolplacering och bevakar att eleverna går i skolan.

Upprepad eller längre frånvaro

Ansvarsfördelning kring frånvaro

Rektors ansvar

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektor se till att frånvaron skyndsamt utreds, om det inte är obehövligt. När en utredning om frånvaron har inletts ska rektor se till att frånvaron snarast anmäls till skolans huvudman, (enligt 7 kap 19a§ skollagen).

Huvudmannens ansvar

När huvudmannen fått en anmälan från rektor om en elevs frånvaro ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till elevens hemkommun, (enligt 7 kap 22§ skollagen).

Utbildningsenhetens ansvar

Utbildningsenheten, Nacka kommun, har i egenskap av hemkommun ansvar att se till att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i Nacka har en skolplacering och att bevaka att de faktiskt går i skolan. Om en elev inte fullgör sin skolplikt och det beror på att vårdnadshavaren inte fullgör sina skyldigheter har hemkommunen möjlighet att med stöd av 7 kap §23 skollagen förelägga vårdnadshavaren.

Arbetsgång kring elevs frånvaro

Arbetsgång

1. När en utredning om elevs frånvaro inletts lämnar huvudmannen uppgifter om detta till utbildningsenheten.

När utredning om elevs frånvaro inletts Lämna uppgifter i detta formulär


2. När utredningen är klar skickar huvudmannen in resultatet av utredningen till utbildningsenheten, senast fyra veckor efter att utredningen inleddes.

När utredning om elevs frånvaro är klar Lämna uppgifter i detta formulär


Vad händer sedan?

Utbildningsenheten gör en bedömning om de behöver utreda om vårdnadshavarna brister i ansvarstagande. Vid behov tar utbildningsenheten kontakt med både skolan och vårdnadshavare. Vidare undersöker utbildningsenheten hur samverkan mellan olika instanser fungerar.

Ny e-tjänst för anmälan om elevs frånvaro

Från och med den 20 februari görs anmälan om elevs frånvaro i en ny e-tjänst. E-tjänsten kräver inloggning med BankID samt även signering med BankID innan anmälan skickas in. Fördelarna med e-tjänsten jämfört med tidigare webbformulär är

  • En säker inloggning med BankID.
  • Den person på skolan som gjort anmälan kan följa sitt ärende och göra eventuella kompletteringar via plattformen.
  • All kommunikation kring anmälan kommer också att ske via e-tjänsten.

Sidan uppdaterades: