Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Framtidsdialog Nacka

Resultat och upptäckter

Här sammanfattar vi inkomna svar och resultat under dialogens gång.

Uppdateringar i realtid

Alla tankar, synpunkter och idéer som kommer in sammanställs i Vocean, plattformen för dialogen. Här kan du se hur andra har svarat i realtid.

Vad tycker Nackaborna hittills?

Uppdaterad 23 april 2024. Två månader in i framtidsdialogen kan vi sammanfatta resultatet så här:

Nackas unika ställning med närhet till både storstadsliv och natur är en central del av dess identitet och en källa till stolthet för invånarna. Samtidigt framhålls behovet av att bevara grönområden och skapa en balanserad stadsutveckling för att säkerställa en hållbar framtid.

Invånarna betonar vikten av trygghet, gemenskap, och inkludering samt behovet av förbättrad infrastruktur, kollektivtrafik och tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. Hållbarhet är en central fråga, och invånarna efterfrågar åtgärder för att bevara natur och minska klimatpåverkan.

Sammanfattningsvis ger rapporten värdefulla insikter för Nackas framtidsplanering med fokus på att skapa en mer inkluderande, hållbar och dynamisk plats att bo, leva och verka på.

Vilka har deltagit?

Geografi

Deltagandet i framtidsdialogen kommer så än så länge huvudsakligen från utskick genom digitala brevlådor. Dessa skickas ut område för område och har så här långt främst gått ut till boende i Sickla. Det framgår tydligt av statistiken. Svaren kan såklart väga åt vissa håll baserat på denna nu rådande snedvridning. I takt med att utskicken går till andra delar av kommunen kommer fördelningen med all sannolikhet att spegla befolkningen bättre.

Demografi

Utgångspunkten för framtidsdialogen är att nå alla – även de som inte annars hörs. Vi ser på resultatet att det finns en stark övervikt av deltagare i den övre medelåldern och att endast 8 procent av deltagarna är under 30 år. Genom att rikta kommunikationen på olika sätt kommer vi att sträva mot att få ett så representativt deltagande som möjligt. Exempelvis kommer vi att erbjuda alla barn och elever i Nacka att svara på dialogens frågor genom skolarbete.

Fem frågor till dig om framtidens Nacka

Klicka på blocken för att ta del av en sammanfattning av de svar som kommit in för de specifika frågorna, fram till den 20 maj 2024.

Vill du vara en del av dialogen? Svara på fem frågor om framtidens Nacka.

Unikt med Nacka

Fråga: Vad anser du är unikt med Nacka som kan utvecklas vidare?

568 bidrag av 460 deltagare.

Analysen av bidragen visar att deltagarna är djupt engagerade i Nackas utveckling, särskilt i förhållandet mellan natur och urbanisering. En genomgående trend är att deltagarna värderar Nackas närhet till både stad och natur, vilket återspeglar en stark önskan att bevara balansen mellan urban utveckling och grönområden.

Diskussionen fokuserar främst på Nackas natursköna och rekreativa värden, som närheten till vatten, skog och skärgård. Många uttrycker oro över att dessa områden minskar till förmån för nybyggnation och betraktar dem inte bara som vackra utan också som viktiga för livskvalitet och kommunens identitet.

Deltagarna efterfrågar förbättringar och utökningar av kommunikationerna, särskilt kollektivtrafik och båttrafik, för att öka tillgänglighet och minska trafikbelastningen samt för att göra staden mer miljövänlig och attraktiv. Lokalpatriotism och tro på Nackas potential är tydliga, med betoning på framåtrörelse, innovation, och vikten av ett blomstrande föreningsliv samt möjligheter för barn och ungdomar att utöva fritidsaktiviteter och sport.

Det finns dock frustration över beslutsprocessen i kommunen, med en uppfattning om att invånarnas åsikter inte alltid beaktas tillräckligt i utvecklingsplanerna, särskilt när det gäller infrastrukturfrågor som parkering och byggnationer. Deltagarna uppskattar stadens unika kombination av natur och stadsliv men vill se att framtida utveckling sker med respekt för dessa värden och med medverkan från invånarna.

Ordmoln

De ord som används mest syns i ordmolnet nedan.

maj 20 - unikt med Nacka.png

Dessa ord är (antal skrivs inom parantes): naturen (87), natur (69), närheten (69), Nacka (45), vatten (39), närhet (34), skärgård (28), vattnet (26), kommunen (25), Stockholm (19), havet (16), skärgården (14), Nackas (13), närheten till (12) och människor (12).

Dröm om Nacka som plats

Fråga: Har du någon dröm om Nacka som plats att bo, leva och verka på?

539 bidrag av 402 deltagare.

Bidragen till frågan om Nacka som en plats att bo, leva och verka på visar på en mångfald av åsikter och perspektiv. Trots variationen finns en stark gemensam nämnare som lyfter fram betydelsen av natur och grönområden. Många betonar att Nackas natur och närhet till vatten är avgörande för dess popularitet och bör bevaras även vid eventuell expansion. Oro uttrycks över att byggprojekt kan riskera att förändra områdets karaktär och minska livskvaliteten för invånarna.

Infrastruktur är en framträdande kategori där efterfrågan på snabbare och billigare kollektivtrafik, bättre cykelvägar och minskat bilåkande är tydlig, kopplat till klimatmedvetenhet. Idrotten och föreningar tar också stor plats i bidragen, med önskemål om förbättrat utbud av idrottsanläggningar och mötesplatser för sammanhållning i samhället. Utbildning är också i fokus, med betoning på skola och barnomsorg samt vikten av en inkluderande Nacka med respekt för mångfald.

Sammanfattningsvis strävar invånarna efter att Nacka ska finna en balans mellan att bevara sin naturnära karaktär med hög livskvalitet och samtidigt utvecklas som en del av Storstockholm med moderna stadsmiljöer och service.

Ordmoln

De ord som används mest syns i ordmolnet nedan.

maj 20 - dröm om Nacka.png

Dessa ord är (antal skrivs inom parantes): Nacka (58), naturen (43), natur (33), Kvarnholmen (26), kommunen (26), kultur (15), människor (15), närheten (13), skärgård (12), Stockholm (12), Sickla (10), närhet (10), skärgården (9), plats (9) och bostäder (8).

Vilka hinder finns?

Fråga: Vilka hinder ser du för att uppnå ditt Nacka?

624 bidrag av 437 deltagare.

I analysen av invånarnas bidrag kring hinder för att uppnå sina visioner för Nacka framträder tydliga teman som väcker starka känslor. Oro för överexploatering av naturen och dess påverkan på den lokala miljön är ett återkommande ämne. Många uttrycker en stark vilja att bevara grönområden och naturområden för att skydda Nackas unika karaktär från negativ påverkan av ökad byggnation.

Framtida planer för trafik och infrastruktur, särskilt tunnelbanans utbyggnad, väcker också bekymmer och delade åsikter. Medan vissa ser potentialen för förbättrad kollektivtrafik, oroar sig andra för ökad kriminalitet och stigande bostadspriser som kan göra Nacka otillgängligt för många.

Trots dessa farhågor finns det också en positiv syn på förändring och utveckling bland en del bidragsgivare, med insikter om Nackas potential att fortsätta vara en attraktiv plats att bo med en balans mellan stad och natur. Behovet av fler idrottsplatser, mötesplatser för ungdomar och ökad mångfald betonas.

Sammanfattningsvis visar bidragen att många invånare är engagerade i Nackas framtid och uttrycker både oro och hopp inför utvecklingen. Att hitta en balans mellan bevarande och nödvändig utveckling blir avgörande för att skapa en framtid som invånarna kan enas kring och se fram emot.

Ordmoln

De ord som används mest syns i ordmolnet nedan.

maj 20 - hinder framtiden.png

Dessa ord är (antal skrivs inom parantes): Nacka (70), kommunen (41), naturen (19), bostäder (18), överexploatering (16), natur (16), grönområden (16), politiker (14), fotbollsplaner (14), tunnelbanan (12), möjlighet (10), skolan (9), kultur (9), barnen (9) och ungdomar (9).

Vad behöver förändras?

Fråga: Vad behöver förändras i Nacka för att platsen ska utvecklas?

555 bidrag av 405 deltagare.

De åsikter och idéer som framkommit genom det digitala forumet ger en bred och komplex bild av vad medborgarna anser behöver förändras i Nacka för att platsen ska utvecklas. En genomgående tanke är att balansera Nackas utveckling mellan ny bostads- och arbetsplatsbyggnation samtidigt som man behåller och stärker natur- och friluftsområden.

När det gäller kommunikation och infrastruktur finns en stark vilja till ökad tillgänglighet och förbättrade kommunikationsmöjligheter. Invånarna värdesätter förenklade transportsätt och vill minska bilismen till förmån för kollektiva och miljövänliga alternativ, med projekt som östlig förbindelse och förbättrad lokaltrafik som särskilt viktiga för utvecklingen av Nacka. Byggnation och bostäder genererar oro för överexploatering och en vilja att bevara grönområden och naturlig skönhet. Samtidigt finns efterfrågan på fler bostäder, inklusive hyresrätter för att möta ökade behov.

Idrotts- och rekreationsmöjligheter är en central punkt för att utveckla en inkluderande kommun. Invånarna efterfrågar utbyggnad av befintliga anläggningar och nya platser för aktiviteter. Önskan om ett rikare kulturliv är också framträdande, där invånarna vill se mer investeringar i konst, kultur och icke-kommersiella mötesplatser för att skapa en levande och själfull kommun.

Sammanfattningsvis visar medborgarnas åsikter en stark vilja att bevara Nackas unika karaktär samtidigt som infrastrukturen utvecklas för att möta invånarnas behov.

Ordmoln

De ord som används mest syns i ordmolnet nedan.

maj 20 - förändras Nacka.png

Dessa ord är (antal skrivs inom parantes): Nacka (41), kommunen (40), bostäder (17), människor (15), naturen (14), natur (13), Slussen (12), restauranger (12), skolan (10), möjlighet (10), mötesplatser (9), Sicklaön (9), utveckling (8), Nackas (7) och fotbollsplaner (7).

Plats att inspireras av

Fråga: Finns det någon plats i Sverige eller världen som du tycker Nacka kan inspireras av?

513 bidrag av 408 deltagare.

En genomgående tanke är att bevara den unika naturen i Nacka, med en uppskattning för skärgårdsmiljön och en önskan om att vara respektfulla mot naturliga resurser. Förslag om att begränsa storskalig bebyggelse och bevara grönområden är vanligt förekommande.

Invånarnas åsikter reflekterar även en medvetenhet om klimat och miljö, med populära förslag om minskad biltrafik och utveckling av cykel- och gångvägar. Inspiration hämtas från andra städer som exempelvis Köpenhamn, Amsterdam och Portland, som anses vara förebilder för hållbar utveckling.

En önskan om ett mer socialt och interaktivt samhälle är tydlig, med efterfrågan på fler mötesplatser som kan främja samhörighet och integrering. Kultur och estetik värderas högt, med intresse för arkitektoniska satsningar och konst i det offentliga rummet.

Bättre kollektivtrafik, infrastruktur och tillgängliga servicefunktioner är efterfrågat för att möta behoven i en växande kommun. Boende och stadsplanering diskuteras också, med önskemål om varierade boendeformer och småstadscharm.

Sammanfattningsvis strävar invånarna efter en balanserad utveckling som respekterar både individers behov och miljön, med Nacka som både inspirationskälla och inspiratör för andra kommuner och städer, genom en mix av tradition och innovation.

Ordmoln

De ord som används mest syns i ordmolnet nedan.

maj 20 - plats att inspireras av.png

Dessa ord är (antal skrivs inom parantes): Köpenhamn (57), Nacka (41), kultur (14), naturen (13), Malmö (11), Lidingö (11), människor (10), Berlin (9), Stockholm (9), Singapore (8), Göteborg (8), Amsterdam (8), kommunen (8) och bostäder (8).

Veckans fråga

Klicka på blocken för att ta del av en sammanfattning av de svar som kommit in för veckans fråga fram till den 23 april 2024.

Vill du vara en del av dialogen? Svara på veckans fråga och tidigare frågor.

Beskriv Nacka idag med tre meningar

Fråga: Beskriv Nacka idag med tre meningar

34 bidrag av 17 deltagare.

Bidragen som beskriver Nacka idag ger en mångfacetterad bild av kommunen. Många framhäver Nackas gröna och vattenrika miljöer som en del av dess identitet, samtidigt som vissa uttrycker oro över den ökande exploateringen och byggtakten. Brister i bostadsförsörjning, infrastruktur och lokaltrafik lyfts också fram, liksom behovet av fler och bättre aktivitetsytor samt en mer inkluderande politik för olika grupper. Nacka uppfattas som en bilberoende och något segregerad kommun, vilket utmanar dess livskvalitet.

Sammanfattningsvis visar bidragen en stark koppling till naturen och potentialen i Nacka, men även behovet av balanserade politiska beslut för att gynna alla invånare.

Hur skapar vi mer framtidshopp i Nacka?

Fråga: Hur skapar vi mer framtidshopp i Nacka?

33 bidrag av 23 deltagare.

I frågan om hur vi skapar mer framtidshopp i Nacka betonar flera behovet av ökad social sammanhållning, vänlighet och inkludering för att minimera stress och utanförskap. Åtgärder för klimatet och hållbar utveckling är också centrala, med förslag om att öka tempot i den gröna omställningen och engagera unga i miljöarbetet.

Konkreta förslag inkluderar förbättrad kollektivtrafik, visualisering av Nackas framtid och stärkt barn- och ungas välbefinnande genom parklekar och stöd i skolan. Kulturella och fritidsmässiga aspekter lyfts fram, med förslag om kulturhus och fritidsbanker. Trygghet och brottsbekämpning är också betydelsefullt för att Nacka ska bli en plats för framtidshopp.

Slutligen efterfrågas en mer balanserad utveckling där gröna områden bevaras och bostäder inte klumpas ihop, för att skapa en hållbar och trivsam plats att leva på. Att lyssna till dessa röster kan hjälpa Nacka att bli en mer inkluderande och hållbar kommun.

Hur kan vi göra Nacka tryggare?

Fråga: Hur kan vi göra Nacka tryggare?

19 bidrag av 14 deltagare.

Under diskussionen om hur Nacka kan bli tryggare lyfts det fram flera viktiga åtgärder och förslag. En genomgående tanke är att fysiska förändringar i miljön kan bidra till ökad trygghet, med betoning på förbättrad belysning längs gator och cykelvägar för att minska mörka och skyddade områden.

Hastighetskontroller och polisnärvaro, särskilt längs Augustendalsvägen, framhålls som viktiga för att adressera problem med höga hastigheter och störande beteende från bilar. Förslag om övervakningskameror och samarbete med polis och trygghetsvärdar för att avskräcka brottslighet lyfts också fram. Delaktighet från föreningslivet och kommunikation med invånarna anses vara nyckelfaktorer för att identifiera och åtgärda otrygga områden.

Aktiviteter som främjar möten mellan invånare, särskilt i Nacka strand, och förbättringar i infrastrukturen för barn och unga, inklusive idrottsanläggningar och fritidsgårdar, är också centrala för att skapa trygghet. Förslag om att implementera en "fritidsbank" för att underlätta tillgång till nödvändig utrustning för unga betonas också.

Sammantaget betonar bidragen behovet av en kombination av fysiska förbättringar, ökad närvaro av polis och trygghetsvärdar, samarbete mellan stadens aktörer och invånare samt specifika strategier för att engagera ungdomar och barn för att öka tryggheten i Nacka.

Hur skapar vi ett dynamiskt Nacka?

Fråga: Hur skapar vi ett dynamiskt Nacka?

9 bidrag av 7 deltagare.

I frågan om hur vi skapar ett dynamiskt Nacka lyftes nyfikenhet och lärande fram som viktiga för ständig utveckling. Inkludering och respekt för mångfald framhölls som grundläggande för ett dynamiskt samhälle, där frihet och valfrihet i offentliga tjänster betonades.

Trygghet och hållbarhet ansågs vara grundläggande förutsättningar. Äldrefrågor och barns välfärd betonades, med fokus på kultur som en bindande kraft. Deltagarna uppskattade dialogen som ett sätt att engagera invånare och framhöll att dynamik främjas genom socialt engagemang och hållbar utveckling.

Hur skapar vi ett företagsklimat i världsklass?

Fråga: Hur skapar vi ett företagsklimat i världsklass?

11 bidrag av 8 deltagare.

Analysen av bidragen till aktiviteten "Hur skapar vi ett företagsklimat i världsklass?" visar att deltagarna betonar kommunens roll som serviceorganisation för att underlätta företagsetableringar. Fokus ligger på tillgänglighet och stöd, med förslag om att skapa fler möjligheter till företagande genom tillgängliggörande av byggnation och lokaler samt flexibla arbetsytor.

Inkluderande arbetsplatser och samverkan med civilsamhället lyfts fram, liksom betydelsen av hållbarhet och socialt ansvarstagande. Deltagarna visar engagemang och innovativa tankar för att förbättra företagsklimatet i Nacka.

Hur ökar vi sammanhållningen i Nacka?

Fråga: Hur ökar vi sammanhållningen i Nacka?

26 bidrag av 21 deltagare.

Omtänksamhet och inkludering betonades i frågan om ökad sammanhållning som nyckelfaktorer, där skapandet av mötesplatser för spontan interaktion ansågs viktigt. Idrott och föreningsliv framhävdes för att knyta band över samhällsgränser. Arkitektur och miljö spelar en roll för tillhörighet och omsorg om platsen, med en oro för överexploatering. Kritik riktades mot upplevd orättvis behandling av olika områden och förslag inkluderade åtgärder för socialtjänst och bostadsförsörjning för att stödja dem utanför den privata bostadsmarknaden.

Sammanfattningsvis föreslogs en kombination av strategier som inkluderar omtanke, tillgängliga mötesplatser, balanserad stadsutveckling och ökad jämlikhet för att stärka sammanhållningen i Nacka.

Hur skapar vi ett mer hållbart Nacka?

Fråga: Hur skapar vi ett mer hållbart Nacka?

60 bidrag av 39 deltagare.

Analysen av bidragen till frågan "Hur skapar vi ett mer hållbart Nacka?" visar på flera centrala teman och deltagarnas åsikter och förslag. Miljöfrågor och hållbarhet är högt prioriterade, med betoning på att bevara naturområden och biologisk mångfald samt begränsa utbyggnaden av nya anläggningar till förmån för redan exploaterade områden.

Deltagarna framhåller behovet av hållbara transportmedel genom förbättrad kollektivtrafik och cykelvägar för att minska beroendet av privatbilism och främja en mer aktiv livsstil. En social dimension inkluderas också genom att införa hållbarhets- och miljöfrågor i skolornas läroplaner och främja medvetenhet genom gemensamma aktiviteter.

Deltagarna föreslår även åtgärder inom ekonomisk och administrativ styrning, där kommunen ska leda med visioner för hållbar utveckling och involvera lokala företag och organisationer. Transparens i kommunikationen och förbättrade feedbackmekanismer är också viktiga för att involvera invånarna i planeringsprocessen. Specifika förslag inkluderar att minska förtätning, bevara naturreservat och utforska alternativa och förnybara energikällor som vindkraft.

Sammantaget lyfter bidragen fram en mängd olika strategier och insatser för att stärka Nackas hållbarhet ur miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv, med fokus på samhällets engagemang och aktiv deltagande i utvecklingen av ett hållbart Nacka.

Du kanske också är intresserad av...

Ny översiktsplan

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Nackas långsiktiga utveckling. Den ska leda till en målbild och långsiktig inriktning för hur mark, vatten och bebyggelse ska utvecklas hållbart. Här kan du läsa mer om nya översiktsplanen.

Den nya översiktsplanen och framtidsdialogen har vissa likheter, men framtidsdialogen sträcker sig bredare med frågor om hur det ska vara att leva, bo och verka i framtidens Nacka.

Relaterade undersökningar och statistik

Statistik om Nacka

Det bor över 100 000 personer i Nacka. En fjärdedel av befolkningen är barn. Flest personer bor i kommundelen Sicklaön. Mer statistik om Nacka.

Svenskarna och internet

Svenskarna och internet är en årlig studie av svenska folkets internetvanor. Resultat från Svenskarna och internet 2023.

Balansera - rapport från Atrium Ljungberg

I sin rapport Balansera - den nya arbetslivseran enligt unga tjänstemän i Sverige, gör Atrium Ljungberg ett djupdyk i vilka förväntningar på arbetsliv och ledarskap som finns från de yngsta medarbetarna i dag. Här hittar du rapporten Balansera.

Ungdomsbarometern

Ungdomsbarometern är Sveriges bredaste ungdomsstudie och undersöker allt från hobbys och medievanor till politiska övertygelser och tankar om framtiden. Här hittar du ungdomsbarometern.

Sidan uppdaterades: