Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny översiktsplan

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Nackas långsiktiga utveckling. En aktuell översiktsplan är viktig för att skapa en hållbar och framgångsrik kommunal utveckling. I en värld som ständigt förändras och där lagar och regler utvecklas kontinuerligt, fungerar översiktsplanen som vår kompass. Den hjälper oss inte bara att sätta riktningen för vår utveckling, utan även att säkerställa att vi är rustade för att möta de utmaningar och möjligheter som dagens och morgondagens samhälle erbjuder.

Profilbild saknas

Sandra Bratt

projektledare

Profilbild saknas

Henrik Svensson

biträdande projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Hösten 2023 startar arbetet med den nya översiktsplanen.

 • Samråd

  Hösten 2024. Vid samrådet kan kommuninvånare och andra berörda ge synpunkter på förslaget. För en översiktsplan är synpunkter från grannkommuner, länsstyrelsen och olika myndigheter också viktiga. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

 • Granskning

  När förslaget justerats ställs det ut. Kommuninvånare och andra berörda har nu en ny möjlighet att granska förslaget till översiktsplan.

 • Antagande

  Våren 2025. Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta översiktsplanen.

 • Laga kraft

  Den nya översiktsplanen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan uttrycker kommunens framtida målbild och dess långsiktiga viljeinriktning för hur mark, vatten och bebyggelse ska utvecklas hållbart. Den ska fungera som vägvisare och ge stöd i kommunala prioriteringar och beslut om hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Varje mandatperiod tar kommunen fram en planeringsstrategi för det fortsatta arbetet med översiktsplaneringen.

Lagkrav: Enligt plan- och bygglagen måste varje kommun upprätta en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens område.

Politiskt förankrad: Översiktsplanen speglar den nuvarande politiska majoritetens synpunkter och antas av kommunfullmäktige.

Kontinuerlig uppdatering: Översiktsplanen måste hållas aktuell. Varje mandatperiod granskar kommunfullmäktige översiktsplanen och tar ställning till om och hur den behöver revideras.

Medborgardelaktighet: Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande, är det ett av kommunens mest strategiska beslutsunderlag. Genom samråd och granskning har också invånarna möjlighet att vara delaktiga i planeringen.

Varför en översiktsplan?

I översiktsplanen beskriver vi hur kommunen planerar att använda, utveckla och bevara den fysiska miljön. Det gör planen till ett viktigt politiskt måldokument. Planen är strategisk och vägledande.

Effektivare processer: Tydliga riktlinjer i översiktsplanen skapar goda förutsättningar för effektivare detaljplaneprocesser och hjälper oss att koordinera våra interna processer.

Stöd för beslut: Översiktsplanen är ett viktigt verktyg när vi fattar beslut om planer, bygglov och tillstånd. Den är även till nytta för externa parter och företag som letar efter lämpliga platser för sina verksamheter.

Samarbete: Översiktsplanen används när vi samarbetar med andra aktörer inom samhällsbyggnad, som regional planering och byggföretag.

Riksintressen: Vi visar i översiktsplanen hur vi tar hänsyn till nationella intressen, som riksvägar, järnvägar, försvar och friluftsliv. Det hjälper oss att balansera våra lokala mål med de större samhällsbehoven.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer att pågå till och med 2025. Under denna tid kommer du ha möjlighet att delta i samråd och granskning för att ge dina åsikter om planens inriktning.

Nacka-nara400.jpg

Vi har utvecklat en målbild för översiktsplanen

Under våren 2023 inleddes arbetet med att ta fram en ny övergripande översiktsplan för Nacka. Det första steget processen var att utveckla kommunens målbild så att den återspeglar den aktuella politiska viljan, samtidigt som den tar hänsyn till en kommun som växer och en värld som ständigt förändras. Den nya målbilden kommer att fungera som en vägledning för det kommande arbetet med att formulera en ny utbyggnadsinriktning och de efterföljande planförslagen, men den kan också komma att utvecklas och anpassas under planprocessens gång.

Denna målbildsstruktur kan delas upp i två huvuddelar: en övergripande del som kommer att vara vägledande för hela kommunen och en mer geografisk del där de lokala förhållandena tydligt återspeglas och sätter ramarna för utvecklingen.

Nära Nacka - Där stadens puls möter naturens lugn

Nacka ska vara en kommun där stadspuls möter naturens lugn, och där närheten till det invånarna behöver i sin vardag är vägledande.

Nackas samtliga kommundelar ska formas utifrån sin lokala identitet och samtidigt ta hänsyn till miljön genom klimatsmart och robust planering. Här finns utrymme för attraktiva bebyggelsemiljöer, ett dynamiskt näringsliv, sammanlänkade kommunikationer och livskraftig natur- och vattenmiljö.

Malbild-Livfullastadsmiljoer.jpg

Livfulla stadsmiljöer

Nacka stads identitetsstarka och livfulla stadsmiljöer är en naturlig del av huvudstaden med en urban miljö med puls och ett dynamiskt nöjes- och näringsliv. Här är det nära till allt från restauranger och kultur till idrott och bad. I naturbana Nacka är gator och torg grönskande och det finns inbjudande och lekfulla parker med en mångfald av aktiviteter. Det är enkelt att gå och cykla och det finns snabba kommunikationer.

Malbild-Karaktarsfullalokalsamhallen.jpg

Karaktärsfulla lokalsamhällen

Nackas lokalsamhällen har starka identiteter med egna karaktärer som präglas av lokal gemenskap, samtidigt som de är öppna och inbjudande. Det finns en variation av miljöer och boendeformer och det lokala företagandet har en naturlig plats. Vardagsservice finns på gångavstånd vilket tillsammans med trygga allmänna kommunikationer gör det lätt att leva klimatsmart. En mångfald av mötesplatser skapar trivsel och det är aldrig långt till lek. Områdena är grönskande och det är nära till både skog och vatten.

Malbild-Smaskaligagrannskap.jpg

Småskaliga grannskap

Småskaliga Nacka erbjuder grannskap med varierande identiteter i lugna miljöer med möjligheter att utveckla det egna boendet. Samtidigt är det nära till lokalsamhällets service och utbud och den livfulla staden finns inom räckhåll via en tillförlitlig kollektivtrafik som kombineras med egna färdmedel. Grönskande trädgårdar bidrar till grannskapens särskilda karaktärer och samtidigt finns skogens promenadspår och kusten med bad och båtliv runt knuten.

Malbild-Variationsriknaturokust.jpg

Variationsrik natur och kust

Nackas stora natur- och kustområden spelar en viktig roll i en växande region, dels för den biologiska mångfalden och dels för människors rekreation och hälsa. Här finns en sammanhängande grönstruktur som skapar goda förutsättningar för ekosystemens resiliens och arters långsiktiga fortlevnad. En stor del av grönstrukturen är skyddad som naturreservat. Natur- och kustområden är lättillgängliga och nås enkelt via tydliga entréer. Här finns en mångfald av friluftsaktiviteter såsom vandringsleder, caféer, strandpromenader, badplatser vid sjöar och kust samt båtliv. Det går också att hitta tystnad och platser för återhämtning.

malbild.jpg

Hur skiljer sig den nya målen från de tidigare?

 • Vi tydliggör var och hur vi ska växa (mer lokala)
 • Utvecklat resonemang kring klimat och miljö

Sidan uppdaterades: