Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka seniorcenter Ektorp finns 118 mindre lägenheter med minett, toalett och dusch. Storleken på varje lägenhet varierar mellan 23-27 kvm. De är placerade på fem våningsplan i två huskroppar. Varje våningsplan har gemensamma utrymmen så som matrum, vardagsrum, ett serveringskök och två balkonger. På varje våningsplan är det 10-12 lägenheter. I lägenheten ingår säng, sängkläder och garderober. I övrigt möbleras lägenheten med privata möbler och andra personliga saker.

Aktiviteter på seniorcenter Ektorp

Aktiviteter ingår som en naturlig del i vardagen. Det finns ett brett urval med allt från kulturevenemang och pubkvällar till bingo, gymnastik och musikstunder. På seniorcenter Ektorp planerar vår aktivitetssamordnare utöver de fasta veckoaktiviteterna även underhållning och olika arrangemang utifrån årstiderna.

Service på seniorcenter Ektorp

  • Vår egen lunchrestaurang Eken är öppen alla dagar mellan kl 11.30-13.30 för både boende och allmänhet.
  • Kiosk med Café Torpet vid huvudentrén är öppen vardagar mellan kl 10.00-15.00. På söndagar bjuder våra cafévärdar på kaffe med dopp mellan kl 13.00-16.00. På biblioteket kan du låna en bok varje dag. Vår bibliotekarie träffas på torsdagar.
  • I vår IT-hörna finns dagligen möjlighet att låna dator/internet.
  • Tvättstugan är öppen varje vardag som en service till våra boende.
  • På seniorcenter Ektorp finns tillgång till frisör och medicinsk fotvård (privata entreprenörer). Kontaktuppgifter finns vid deras lokal på plan 2.

Vi som arbetar på seniorcenter Ektorp

På seniorcenter Ektorp arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, kock, ekonomibiträden, vaktmästare, bemannare, fysioterapeuter (tidigare sjukgymnast), arbetsterapeuter, biträdande verksamhetschef och verksamhetschef.

Läkare från Familjeläkarna besöker seniorcentret en gång per vecka. Kväll, natt samt helgdagar finns helg/joursjuksköterska att tillgå.

Medicinsk fotvårdsterapeut och frisör besöker seniorcentret kontinuerligt efter tidsbeställning.

Kontaktmannaskap

Alla kunder tilldelas en kontaktperson som utses inom personalgruppen. Kontaktpersonen har ett övergripande ansvar för kunden och fungerar som en länk till närstående, övrig personal och ledning mm. Kontaktpersonen driver frågor som rör kunden och ansvarar för genomförandeplanen.

Genomförandeplan

För varje kund utformas en genomförandeplan som ska hållas uppdaterad. Denna ligger till grund för hur varje individ vill ha sin vardag, egna önskemål och omvårdnadsbehov ska kunna utläsas i genomförandeplanen. Kontaktpersonen utformar genomförandeplanen tillsammans med kund och om önskemål finns kan närstående bjudas in att delta.

Kvalitet

För att skapa delaktighet för kunder har vi ett kund- och kostråd som fyller en viktig funktion.Till detta forum kan du som kund, eller närstående, lyfta fram frågor, synpunkter och önskemål.

Närstående bjuds in till informationskväll med samvaro ett par gånger om året

För att ta reda på vad våra kunder tycker om verksamheten genomförs årligen kundundersökningar. Dessa enkäter är viktiga för oss och vi arbetar systematiskt med de förbättringsområden som identifieras.

Vi använder oss av kvalitetssystemet INFOSOC för registrering av synpunkter och klagomål på verksamheten. För oss är synpunkter/klagomål värdefulla. Det är ett sätt för oss att ständigt arbeta med förbättringar. Verksamhetschef tillsammans med ledningsgrupp har ett övergripande ansvar för att arbeta med seniorcentrets kvalitetsutveckling

I Nacka kommun arbetar vi med kvalitetsregister. På seniorcenter Ektorp innebär det att vi arbetar i team kring varje kund. I teamet ingår sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Även nattpersonal bidrar vid behov med sin bild av kundens nattvanor och sömn. Läkare konsulteras alltid vid medicinska frågor. De kunder som inte samtyckt till att medverka i kvalitetsregister bedöms i teamet ändå, men då görs bedömningen på papper istället för att registreras i datorn. Dessa strukturerade instrument hjälper oss att identifiera risker och förebygga en del hälsoproblem hos våra kunder.

Följande kvalitetsregister använder vi oss av inom Nacka seniorcenter:

Senior Alert: Mäter risk för trycksår, risk för undernäring, risk för fall samt risk för dålig munhälsa. Var sjätte månad görs en riskbedömning och åtgärder planeras sedan inom det område där de eventuella riskerna finns. Åtgärderna följs upp efter tre månader vilket innebär att varje kund diskuteras i teamet minst var tredje månad. I vissa fall behövs tätare uppföljningar och då planerar vi för det.

BPSD: Hjälper oss att ringa in svårigheter vid demenssjukdom och en unik bemötandeplan skapas för varje kund. Många tillstånd som oro, agitation, vandringsbeteende m.m. kan lindras genom att vi, som arbetar kring kunden, vet hur vi ska arbeta med bemötandet. Vi eftersträvar att varje kund ska ha sin egen individuella bemötandeplan.

Välkommen till seniorcenter Ektorp

Om du är intresserad av att bo på seniorcenter Ektorp kan du eller dina anhöriga kontakta vår samordnade Pia Pantzar, telefon 08-718 79 22.

För att få flytta till ett särskilt boende behövs biståndsbeslut från Socialtjänsten. Den som har fått ett biståndsbeslut har rätt att välja bland de boende som har godkänts av Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: