Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Här arbetar engagerade pedagoger och fritidspersonal tillsammans i årskursteam där eleven står tydligt i centrum. I förskoleklass läggs stor vikt vid språkutveckling och kreativa, skapande aktiviteter. Här förbereds eleverna för tiden i skolan och övergången från förskolan sker gradvis på ett naturligt sätt. År 1 har sitt fokus på läsinlärning och basfärdigheterna i matematik. År 2 och 3 arbetar vidare med att utveckla det viktiga läsandet och skrivandet liksom matematiken. Det digitala lärandet är viktigt i alla åldrar och är en självklar del av undervisningen hos oss. Eleverna arbetar med både datorer och Ipads som ett verktyg bland många andra.

imagetbb4f.png

Svenska

Vi arbetar med den pedagogiska modellen STL, skriva sig till lärande som bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där läraren kombinerar pedagogik och digital teknik för att utveckla elevers skrivande i alla ämnen. I modellen ingår bland annat att arbeta med formativ återkoppling elever emellan och mellan elev och lärare.
Vi arbetar också med områdena tala där eleverna får öva sig i att göra sig förstådda och argumentera, lyssna där vi jobbar mycket med att samtala om det vi hört och diskuterar, skriva texter av olika slag som sagor, berättelser, faktatexter och läsa texter av olika längd och värdera innehållet.

Matematik

Vi använder konkreta och visuella material för att göra matematiken tydlig, intressant och utmanande. Under lektionerna kommunicerar och resonerar vi om hur man kan lösa matematiska problem för gemensamt lära oss att det finns många sätt att lösa ett problem. Det gör att undervisningen väcker nyfikenhet, glädje, förståelse och intresse för ämnet. Det är viktigt att eleverna får förståelse för att matematik används i många olika situationer varje dag. Det handlar inte bara om att kunna räknesätten utan att använda dem dagligen i olika vardagssituationer.

Vår undervisning är baserad på forskning om hur elever lär sig bäst exempelvis menar Johan Lithner professor i matematikdidaktik att det är viktigt att eleverna får tänka själva och inte bara serveras färdiga metoder. De elever som själva får lista ut en lösning på ett problem blir bättre på matematik än de som lär sig saker utantill. Pedagogerna på skolan har genomfört matematiklyftet som är en fortbildning där pedagogerna gemensamt diskuterar hur de ska lära ut matematik istället för att fokusera på vad de ska lära ut. Det handlar i stor utsträckning om att fritt diskutera, pröva och öva mycket för att få matematisk förståelse.

Vi deltar i utmaningen Kängurumatematik en tävling där fler än 60 länder löser samma problem vid ungefär samma tillfälle. 21/22 hade vår skola 5 elever som hade alla rätt. Kontinuerligt under skoltiden screenas alla elever i matematik och svenska för att vi ska kunna följa den individuella utvecklingen på ett säkert sätt och utmana alla på rätt nivå.

Sidan uppdaterades: