Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Regelverk

Lagar, förordningar och andra regelverk gällande modersmål och studiehandledning.

Lagar, förordningar och andra regelverk gällande modersmål och studiehandledning

Information kring rätten till modersmålsundervisning samt studiehandledning utifrån Skollag och Skolförordningen

Skollag

Modersmålsundervisning ska erbjudas i grundskola, grundsärskola, specialskola samt gymnasieskola. Förskola och förskoleklass ”ska medverka till att barn och elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.”

Grundskolan

10 kapitlet Grundskolan
7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

Skolförordningen
kapitel 5 Utbildningen

Modersmålsundervisning

7 § Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.


8 § Modersmålsundervisning får anordnas
 1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
 2. som elevens val,
 3. inom ramen för skolans val, eller
 4. utanför den garanterade undervisningstiden.

9 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

10 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om
 1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
 2. det finns en lämplig lärare (rektorn avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål)

Skolverket
Undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om

  • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever)
  • det finns en lämplig lärare.

Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Studiehandledning

Skolförordningen
kapitel 5 Utbildningen

Studiehandledning på modersmålet
4 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Skollagen 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen

12 i § /Träder i kraft I:2022-07-01/ En nyanländ elev, som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §, ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas.

Studiehandledningen får ges på elevens starkaste skolspråk, om det är ett annat än modersmålet. Lag (2022:146).

Gymnasieskolan – skollag

Modersmålsundervisning
19 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har goda kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

I gymnasieskolan kan modersmålsundervisning anordnas som en kurs. Ibland finns det ett krav på minst 5 elever per kurs.

Förskolan:

Förskola, förskoleklass – skollag
Utdrag ur Skollag (2010:800) om modersmål i förskola och förskoleklass

8 kap. Förskolan
Modersmål
10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

9 kap. Förskoleklassen
Modersmål
10 §
Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Läroplan - förskola
Utdrag ur läroplanen för förskolan:
Förskolans uppdrag, sid 6
Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.

Enligt 8 kapitlet 10 § och 9 kapitlet 10 § i skollagen ska förskolan och förskoleklassen medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla svenska språket och sitt modersmål. Barn med annat modersmål än svenska är de som har en eller båda vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.

För de nationella minoritetsspråken i Sverige kan stödet ges även om språket inte aktivt talas i hemmet. De nationella minoritetsspråken är: meänkieli (tornedalsfinska), finska, samiska, romani och jiddisch.

Modersmålsstödet är ett pedagogiskt stöd i barnets språkutveckling som främja den vardagliga verksamheten där arbetssätt, material och miljö anpassas till barnets behov. Det är viktigt att notera att modersmålsstödet inte är undervisning utan ett stöd inom förskolepedagogiken i förskolan och förskoleklassen.

Ett komplement för modersmålsstödet kan exempelvis vara tvåspråkig personal, modersmålslärare, kulturstödjare, informationsteknologiska hjälpmedel m.m. Barnens vårdnadshavare är en viktig tillgång och resurs för förskolan och skolan.

Förskole- och skolpersonalen ska i samråd med barnets vårdnadshavare utforma hur stödet ska ges i förskolan och förskoleklassen.

Sidan uppdaterades: