Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Regelverk

Regelverk för modersmålsstöd i förskolan och förskoleklassen samt modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan

Förskolan:

Förskola, förskoleklass – skollag
Utdrag ur Skollag (2010:800) om modersmål i förskola och förskoleklass

8 kap. Förskolan
Modersmål
10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

9 kap. Förskoleklassen
Modersmål
10 §
Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Läroplan - förskola
Utdrag ur läroplanen för förskolan:
Förskolans uppdrag, sid 6
Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.

Enligt 8 kapitlet 10 § och 9 kapitlet 10 § i skollagen ska förskolan och förskoleklassen medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla svenska språket och sitt modersmål. Barn med annat modersmål än svenska är de som har en eller båda vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.

För de nationella minoritetsspråken i Sverige kan stödet ges även om språket inte aktivt talas i hemmet. De nationella minoritetsspråken är: meänkieli (tornedalsfinska), finska, samiska, romani och jiddisch.

Modersmålsstödet är ett pedagogiskt stöd i barnets språkutveckling som främja den vardagliga verksamheten där arbetssätt, material och miljö anpassas till barnets behov. Det är viktigt att notera att modersmålsstödet inte är undervisning utan ett stöd inom förskolepedagogiken i förskolan och förskoleklassen.

Ett komplement för modersmålsstödet kan exempelvis vara tvåspråkig personal, modersmålslärare, kulturstödjare, informationsteknologiska hjälpmedel m.m. Barnens vårdnadshavare är en viktig tillgång och resurs för förskolan och skolan.

Förskole- och skolpersonalen ska i samråd med barnets vårdnadshavare utforma hur stödet ska ges i förskolan och förskoleklassen.

Grundskolan:

Grundskola – skollag
Skollag (2010:800) utdrag om modersmål i grundskola

10 kap Grundskolan
Ämnen
Härutöver ska det som ämnen finnas språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål.

Modersmålsundervisning
7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Förordning – grundskola
Utdrag ur skolförordning (2011:185) om språkundervisning för flerspråkiga elever i grundskola

5 kap. Utbildningen
Särskilt stöd
Studiehandledning på modersmålet
4 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Modersmålsundervisning
7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

8 § Modersmålsundervisning får anordnas

 1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
 2. som elevens val,
 3. inom ramen för skolans val, eller
 4. utanför den garanterade undervisningstiden.

9 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

10 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om

 1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
 2. det finns en lämplig lärare.
  Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk

Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska som och eleven aktivt använder språket dagligen, ska eleven få modersmålsundervisning om föräldrarna så önskar. Detsamma gäller för adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska. Adoptivbarn måste dock redan ha grunder till ett språk som kan utvecklas. De får inte vara nybörjare.

Om du vill anmäla dig till modersmålsundervisning, fyll i och lämna in anmälan till expeditionen i elevens skola. Anmälningsblanketter finns på skolans expedition, hos modersmålslärare, hos rektorn för modersmålsundervisning samt länkad till den här sidan.

Gymnasieskolan – skollag

Modersmålsundervisning
19 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 2. eleven har goda kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

I gymnasieskolan kan modersmålsundervisning anordnas som en kurs. Ibland finns det ett krav på minst 5 elever per kurs.

Sidan uppdaterades: