Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

Vi undervisar cirka 2 300 elever i kommunala och friskolor i Nacka kommun. Modersmålsundervisningen syftar till att eleverna utvecklar sitt språk så att de därigenom får en stark självkänsla och en klar uppfattning om sig själva och sin livssituation.

Anmälan modersmål i grundskolan

Anmälan modersmål i grundskolan

Anmälan för modersmålsundervisning i grundskolan görs via blankett ovan. För elever som redan går på skolan ska anmälan vara Modersmålsenheten i Nacka tillhanda senast 30 april inför varje nytt läsår. För nya elever på skolan gäller senast 10 september på höstterminen och senast 10 februari på vårterminen.

Blanketten skrivs ut och lämnas till elevens skola. Rektor på elevens skola beslutar om elevens rätt till modersmålsundervisning. Elevens skola skickar anmälningsblanketten till oss på Modersmålsenheten i Nacka.

Modersmålsundervisning - ett aktivt val

För att ordna modersmålsundervisning för sina barn i grundskolan, måste föräldrarna göra ett aktivt val genom att anmäla dem. Anmälningsblanketten lämnas till skolans expedition för att sedan skickas vidare till Modersmålsenheten.

Om vårdnadshavare vill avsluta modersmålsundervisning måste de fylla i och lämna en avanmälningsblankett till skolan.

I förskolan kan föräldrar söka modersmålsstöd för sitt barn genom att lämna in en blankett till förskolan. Det finns inte någon formell rätt till modersmålsstöd i förskolan och idag är det få förskolor i Nacka kommun som erbjuder modersmålsstöd.

För modersmålsundervisning i gymnasieskolan rekommenderar vi att föräldrar/elever kontaktar den aktuella skolan.

Modersmålsundersvisning

Modersmålsundervisning anordnas i grund- och gymnasieskolan. För villkoren se sidan om regelverket. I förskolan kan modersmålsstöd beviljas.

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan:

3.7 MODERSMÅL

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Syftet med ämnet modersmål

Undervisningen i ämnet modersmål syftar till att elever utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheten att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjligheten att utveckla sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Modersmålsenheten i Nacka kommun

Modersmålsverksamheten i Nacka har som mål att lägga grunden till och utveckla en aktiv tvåspråkighet och en dubbel kulturellidentitet. Att elever använder alla sina språkliga resurser (translanguaging) främjar inlärningen av svenska och andra ämnen och gör eleverna bättre rustade att möta framtiden och därigenom bli en tillgång för samhället.

För nyanlända elever som inte kan helt följa klassens arbete på svenska anordnas studiehandledning på modersmålet.

Sidan uppdaterades: