Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trygghetsarbete

Lagar och riktlinjer kring trygghetsarbete

ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Trygghetsarbetet inom Condorens förskolor omfattar värdegrundsarbete och arbete mot kränkande behandling och diskriminering. Det styrs av två lagar Skollag (kap 6) och Diskrimineringslag, även i Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, finns riktlinjer kring barnens rättigheter.

Ett förebyggande arbete

Inom Condorens förskolor har vi en gemensam Trygghetsplan - plan mot kränkande behandling och diskriminering. Den utgår från vårt gemensamma arbetssätt och förhållningssätt samt vår vision och värdgrund. Varje höst formulerar alla avdelningar ett eget mål som följs upp terminsvis.

Vi arbetar normkritiskt genom att lyfta fram diskussioner om normer och värderingar och skapa insikt i att vi själva är en del av normskapandet. Alla vuxna som vistas på förskolan är förebilder för barnen när vi agerar och pratar. Vi bemöter därför varandra med öppenhet och respekt. I vår utbildning och undervisning utgår vi från FN:s konvention om barnets rättigheter och vi arbetar aktivt med att medvetandegöra barnen om deras rättigheter.

Inom enheten har vi en grupp pedagoger som ansvarar för att lyfta frågor och fortbildning kring likabehandling och som i sitt arbete återkopplar till biträdande rektor.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Sidan uppdaterades: