Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elevhälsa och stödteam

Sågtorpsskolans elevhälsoarbete ska omfattas av en helhetssyn på elevens situation och utgå från elevens starka sidor.

”Barn som mår bra lär sig”

Elevhälsoteamet består av:
Rektor, bitr. rektor, skolsköterska, skolkurator, logoped, specialpedagoger och speciallärare, skolläkare och skolpsykolog.

Målsättning:
Alla elever på Sågtorpsskolan ska ges möjlighet att nå uppsatta mål, både kunskapsmässigt och socialt. Det är allas ansvar på skolan att vara uppmärksam på att elever mår bra och inte far illa. Elevernas utveckling i skolan är beroende av samspelet mellan lärare, vårdnadshavare, andra vuxna och kamrater. Vi strävar mot att möta varje elev utifrån hans/hennes förutsättningar och behov i det dagliga skolarbetet. Detta innebär att alla medarbetare har i uppdrag att dagligen stödja eleverna så att de upplever skolan meningsfull och begriplig.

För att det ska vara möjligt ska alla medarbetare arbeta förebyggande och agera snabbt om de uppfattar någon form av oro kring en elev. Alla behöver har ha en god hälsa såväl fysiskt som psykiskt för att få skola och fritid att fungera.

Tyngdpunkten i elevhälso arbetet är de förebyggande åtgärderna och att det dagliga arbetet som bedrivs på organisation, grupp- och individnivå.

Sidan uppdaterades: