Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Sågtorpsskolan

Öppettider
Fritids öppnar kl.6.30 och stänger kl.18.00.

Både öppning och stängning sker i skolans matsal. Matsalspersonalen ansvarar för morgonfritids då frukost serveras (fram till 7.15).
Öppningsfritids kl. 6.30–7.30 (7.30 hämtas eleverna från matsalen till respektive fritidsavdelning). Stängningsfritids kl. 16.45–18.00 i skolans matsal.

Verksamhet under skollov
Under skolloven har vi verksamhet med åldersblandade grupper då bland annat firar olika traditioner och högtider såsom påsk, midsommar och jul. På loven har vi gemensamma aktiviteter som anpassas efter barnens behov och intressen. På sommaren stänger vi under fyra veckor (oftast vecka 27, 28, 29 och 30). Två-tre gånger per termin stänger vi kl. 15.45 då vi har planering och personalmöte för all personal.

Om behov av omsorg finns då skolan är stängd under sommarstängning och planeringsdagar meddelas detta till skolans expedition senast två månader i förväg.

Fritidsklubb (Öppen verksamhet)
Information angående fritidsklubben from åk 4-6.
Klubben är tillgänglig from 1/8. De elever som går på Klubben har möjlighet att få omsorg under alla lov samt möjlighet att vara på morgon- och kvällsfritids.

På Sågtorpsskolan arbetar vi med en gemensam fritidsverksamhet för Klubben och åk 3:s fritids. På lov slås ofta alla fritidsavdelningar och klubben ihop.

Mellan kl. 16.45 och 18.00 samlas alla elever på fritids och Klubben i matsalen för stängningsfritids.

Anmälan görs på blankett som finns på skolans hemsida (under fliken elev/vårdnadshavare) , denna fylls i och lämnas till skolans expedition.

Uppsägning sker skriftligt via blankett som finns på hemsidan. Lämnas till expeditionen. Uppsägningstiden är en månad.

Verksamhetsplan för Sågtorpsskolans fritidshem LÅ 23/24

Presentation

Sågtorpsskolan är en kommunal F-6 skola i Nacka kommun. Skolan ligger naturskönt beläget vid Sågsjön i Saltsjö-Boo, Nacka kommun.

Skolan har cirka 350 elever inskrivna i fritidsverksamhet, fördelade på 5 åldershomogena fritidsavdelningar.

Skola och fritids är lokalintegrerade, vilket innebär att barnens klassrum med tillhörande grupprum också är deras fritidslokaler.

Vi har tillgång till gymnastiksal och fotbollsplan. Vi har närhet till natur med skog och sjö. Vi kan lätt ta oss till bibliotek och lekparker etc. i vår närmiljö.

Värdegrundsvision

Vår verksamhet genomsyras av glädje, värme, kreativitet och nyfikenhet. Hänsyn och respekt för varandra och vår miljö skapar förutsättningar för ett lustfyllt lärande.

Vi arbetar vi aktivt med att främja elevernas självkänsla och självförtroende genom att:

 • vara mot andra som du vill att andra ska vara mot dig själv
 • lyssna på och respektera andras åsikter
 • ha rätt att säga sin mening på ett sakligt och respektfullt sätt
 • lära och arbeta efter sina förutsättningar
 • aktivt ta ansvar för inre och yttre miljö.

Fritidshemmets uppdrag

”Fritidshemmet skall erbjuda en meningsfull fritid samt stödja eleverna i deras lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidshemsgruppen liksom i samhället i stort”. Skolverkets publikation; Fritidshemmet uppdrag, kvalitet och utveckling.

Så här arbetar vi:

Vi erbjuder en variation av olika aktiviteter och egna lekar, där vi uppmuntrar eleverna att vara nyfikna och prova nytt och få nya erfarenheter. Vi skapar utrymme och möjligheter för egen lek. Vi ger möjligheter till avkoppling, enskilt eller tillsammans med andra.

Hur når vi dit?

 • Vår planering utgår från barnens önskemål, behov och intressen. Genom en strukturerad planering med ett innehåll som tilltalar och utmanar, ger vi eleverna möjlighet att utvecklas i den dagliga verksamheten.
 • Vi har en inspirerande och tydlig miljö, där barnen har lätt att se vad som finns att välja på genom muntliga presentationer, planeringar och informationstavlor.
 • Vid skoldagens slut informerar vi barnen om vilka val de kan göra under fritidstiden.
 • Vi pedagoger är förebilder och deltar i verksamheten.
 • Vi pedagoger lyssnar in eleverna och utgår från gruppen som grund för verksamheten.
 • I det sociala samspelet med kamrater och pedagoger får eleverna möjlighet att lära sig om sig själva och andra.
 • Genom att utvärdera och vara med och påverka innehållet lär sig eleverna att reflektera och bli medvetna om sitt lärande i sin utveckling.
 • Fritidshemmet kompletterar skoldagens teori på ett praktiskt och lekfullt sätt.

Språk och kommunikation

“Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.Lgr22

Så här arbetar vi:

 • Vi har påbörjat vårt arbete kring att utveckla elevernas digitala kompetens på fritids. Tex genom att skapa film, analog programmering och blockprogrammering.
 • Tränar våra elever kring förhållningssätt och att vara schysst och säker på nätet. Källkritiskt förhållningssätt.
 • Samtal om ord och begrepp, olika uttrycksformer tex. i samlingar.

Skapande och estetiska uttrycksformer

“Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.”

Så här arbetar vi:

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, rörelse och drama.
 • Digitala verktyg för framställning eller hjälp till framställning av olika estetiska uttryck. Tex. filmskapande, rittekniker, presentationer.

Natur och samhälle

“Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.”

“Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.

“Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.” Lgr22

Så här arbetar vi:

 • Vi bygger och konstruerar med hjälp av olika material.
 • Vi vistas ofta i närmiljön.
 • Vi värnar om miljön både inne och ute. Vi uppmanar eleverna att tänka på både den miljön de själva kan påverka och den globala miljön.

Hur når vi dit?

 • Vi försöker bidra till att minska åtgången av engångsmaterial t.ex. genom att använda muggar som går att diska när vi är på utflykt.
 • Vi återvinner papper i alla klassrum.
 • Vi skapar med återvinningsmaterial (toarullar, flingkartonger m.m.)
 • Vi har återkommande samtal med eleverna om miljöpåverkan och hur vi kan spara på våra resurser.
 • Vi stänger av torkskåpen när de är tomma eller när kläderna är torra.
 • Vi är ute i naturen och lär om Allemansrätten.
 • Vi uppmanar eleverna att inte ta mer mat än de orkar äta upp för att minska matsvinnet.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

“Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera” Lgr22.

Så här arbetar vi:

 • Vi ser leken som ett av de mest grundläggande behoven hos eleverna för deras fortsatta positiva utveckling. Leken är en väsentlig del i det aktiva lärandet.

Med leken vill vi att eleverna:

 • utvecklar sin lekskicklighet och har roligt
 • stärker relationer
 • utvecklar sin empati
 • tränar samförstånd, ömsesidighet och turtagande
 • befäster kunskaper
 • stärker sin identitet

Hur når vi dit?

 • Vi organiserar tid och rum för lek så att den blir så sammanhängande, fri från prestation och så ostörd som möjligt.
 • Vi erbjuder lek i olika former och miljöer.
 • Vi erbjuder en kreativ, trygg och stimulerande miljö.
 • Vi har ett medvetet förhållningssätt till elevers lek och kan vara i eller vid sidan som stöd eller som närvarande, lyhörd pedagog.
 • Vi inspirerar eleverna att ta initiativ till lek och att på ett positivt sätt gå in och ut ur leken.
 • Vi tränar aktivt eleverna i att följa lekregler.

Samverkan med skolan

”Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i skolan och förskoleklassen genom att erbjuda fritidsverksamhet som på olika sätt knyter an och förstärker arbetet med läroplanens mål.” Skolverkets publikation, Fritidshemmet uppdrag, kvalitet och utveckling.

Så här arbetar vi:

Vi har en samlad skoldag där klasslärare och pedagoger på fritids nyttjar sin samlade kompetens runt barnets hela dag. Därigenom får barnen möjlighet att prova olika uttrycksformer som till exempel bild, rörelse, IKT, värdegrundsarbete och utevistelse.

Hur når vi dit?

 • Vi har gemensam planering tillsammans med klassläraren.
 • Vi delar in eleverna i olika gruppkonstellationer utifrån behov.
 • Vi ges tid att förbereda och avsluta vårt pedagogiska arbete.
 • Vi kompletterar klasslärarens arbete utifrån ett fritidspedagogiskt tankesätt.

Elevernas ansvar och inflytande

”Personalen skall arbeta aktivt för elevernas rätt till inflytande men också för att de ska förstå sambanden mellan inflytande, delaktighet och ansvar över fattade beslut.” Fritidshemmet, en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling.

Så här arbetar vi:

Tillsammans med eleverna lägger vi grunden för innehållet i verksamheten, där de med stigande ålder och mognad kan ta ett större ansvar och ges inflytande över sina val under fritidstid.

Hur når vi dit?

 • Elever och pedagoger arbetar gemensamt fram de regler och rutiner som gäller för fritids för att förankra en ansvarskänsla för vår gemensamma miljö.
 • Uppmuntra och ge positiv förstärkning vid ansvarstagande i de aktiviteter vi genomför.
 • Medvetandegöra för eleverna när de påverkar innehållet i verksamheten.
 • Vi har fritidsmöte, förslagslåda, samtal och information.
 • Vi är lyhörda och närvarande pedagoger.

Samverkan med vårdnadshavare

”Det är viktigt att personalen i kontakt med vårdnadshavare för samtal om barnets trivsel, lärande och utveckling. Vårdnadshavare skall ges olika möjligheter att delta i och påverka verksamheten genom att se till att det finns olika former och forum för inflytande och samverkan.” Allmänna råd och kommentarer; Kvalitet i Fritidshem

Så här arbetar vi:

Vi värnar om en god relation till vårdnadshavare där vi ömsesidigt ger information om elevernas vardag, hemma och i skolan. En bra relation till vårdnadshavarna är en viktig resurs i verksamheten

Hur når vi dit?

 • Vi informerar kontinuerligt om fritids olika aktiviteter genom anslag, blogginlägg, instagram, med mera.
 • Vi erbjuder fortlöpande samtal om elevernas sociala tillvaro samt kring praktiska frågor.
 • Vi utför kundundersökningar, trivselenkäter samt utvärderingar.
 • Vi deltar på föräldramöten, utvecklingssamtal och öppna hus.
 • Vi bjuder in till aktiviteter som föräldrafika, adventsmarknad m.m.
 • Vi samarbetar med föräldraföreningen Sågen.

Jämställdhet

”Flickor och pojkar ska få samma utrymme och möjligheter till allsidig utveckling i verksamheten.” Allmänna råd och kommentarer; Kvalitet i Fritidshem

Så här arbetar vi:

Jämställdhet gäller mellan pojkar och flickor, mellan olika individer, olika etniciteter samt elever med olika färdigheter och förutsättningar. Eleverna ska känna sig trygga att de kan vara sig själva och våga pröva nya roller med vägledning av pedagogerna.

Hur når vi dit?

 • Eleverna utmanas att pröva nya aktiviteter och utveckla nya färdigheter med hjälp av ramar och struktur från pedagogerna.
 • Eleverna är med och påverkar våra dagliga aktiviteter.
 • Vi strävar efter att använda ett könsneutralt språk och förhållningssätt när de samtalar med eleverna.
 • Vi utgår från individen när vi bemöter eleverna.
 • Vi uppmuntrar mångfald och bejakar elevernas egna intressen.

Fritidshemmets kvalitetsarbete

Fritidshemmets kvalitetsarbete ska ske systematiskt och kontinuerligt. Det innefattar planering, uppföljning, utvärdering, analys och bedömning samt olika metoder för förbättringsarbete och utvecklingsåtgärder. ”Fritidshemmet, en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling.”

Hur når vi dit?

 • Vi arbetar enligt samma dokument och system för planering och utvärdering i skolans samtliga fritidshemsgrupper.
 • Vi utvärderar i mitten av varje termin vår verksamhet för att kunna fortsätta med att utveckla verksamheten.
 • För att förbättra fritidshemmets verksamhet vill vi poängtera vikten av att ta tillvara på utvärderingsresultat så att det leder till utveckling.
 • Vi utvärderar med eleverna genom fritidsintervjuer, genom observationer av elevernas delaktighet i olika aktiviteter, på möten och i spontana samtal med eleverna.
 • Rektor har ett särskilt ansvar för att kvaliteten i verksamheten systematiskt utvecklas i förhållande till målen
 • För att förbättra kvalitet och måluppfyllelse i linje med de styrande dokument som finns för fritidshemmen behöver tid avsättas.

Sidan uppdaterades: