Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Sågtorpsskolan

Trygghet och trivsel

Vi arbetar för att klimatet på skolan ska vara arbetsinriktat och tillåtande. Vi hjälper, stöttar och påminner varandra om att vi lär oss av att säga och göra fel. Det är viktigt att alla får komma till tals och att allas tankar respekteras. För att utvecklas behöver eleverna känna lust att lära och att pedagogerna utmanar dem på deras nivå, använder olika undervisningsmetoder- och material som ökar delaktigheten och lusten att lära. Arbetet med trivsel och trygghet återkommer varje dag i klassrummet. Att känna sig trygg i klassrummet är viktigt! Därför ska alla elever känna att de vill, kan och vågar. Våra pedagoger arbetar förebyggande med värdegrundsarbete bland annat med samarbetsövningar och med gruppuppgifter som stärker tryggheten och trivseln. Det är viktigt att vi arbetar för att ha arbetsro, god kamratskap och att få elever att våga pröva nya saker. Skolans gemensamma regler skapar trygghet för eleverna. Alla elever och personal arbetar med dessa regler.

Förskoleklassen

Förskoleklassens arbetssätt genomsyras av leken och skapande verksamhet för att öka nyfikenheten kring lärandet. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka elevernas förmågor och möjligheter att nå kunskapskraven i samtliga ämnen.

Samverkan med fritids

Fritidsverksamheten tillgodoser varje barns behov av omsorg och kompletterar utbildningen i skolan genom att vi erbjuder verksamhet utifrån barnens intressen som på olika sätt knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål. Varje klass samverkar även med pedagoger från fritidsverksamheten. Skolan har ca 350 barn inskrivna i fritidsverksamheten. Vi arbetar i åldershomogena fritidsavdelningar F, 1, 2, 3 och Klubben 4-6. Skola och fritids är lokalintegrerade, vilket innebär att barnens klassrum med tillhörande grupprum också är deras fritidslokaler.

Kollegialt lärande

På Sågtorpsskolan arbetar all personal för en livslång lust att lära sig. Vi har lärare med hög kompetens och stort engagemang. Vi delar med av oss av våra kunskaper, utmanar och uppmuntrar varandra - kollegialt lärande. Pedagogerna samarbetar genom att planera lektioner och temaarbeten tillsammans. På så sätt tillvaratar man alla lärares olika kompetenser och stärker kvaliteten på undervisningen. Det här bidrar till en positiv kollegial stämning vilket också påverkar våra elever att våga och vilja lite mer. Vi arbetar för en skola där våra elever och vi som arbetar på skolan trivs och lär oss nya saker varje dag. För att försäkra oss om att bedömningen av alla elever är rättssäker och likvärdig så bedöms elevernas texter och tester vid vissa tillfällen gemensamt av flera pedagoger. Även de nationella proven i år 3 och 6 samrättas av flera kollegor på skolan. På skolan arbetar vi med STL - Skriva sig Till Lärande och Kooperativt lärande. STL handlar om att ge återkoppling och feedback på ett konstruktivt sätt, från lärare till elever men framförallt från elever till elever. Kooperativt lärande handlar bla om att arbeta med olika strukturer för samarbete mellan elever. Även läslyftet, matematiklyftet och specialpedagogiska lyftet är kompetensutbildning som vi genomfört. Alltid med fokus på kollegialt lärande.

Teman och ämnesövergripande arbetssätt

För att arbeta för en bra gemenskap på skolan samt ett förebyggande värdegrundsarbete tycker vi det är viktigt att arbeta i tvärgrupper på skolan. Att arbeta med ämnesövergripande temaarbete med elever i olika åldrar främjar gemenskap och trygghet. Hållbar utveckling är viktigt på Sågtorpsskolan, vi har bl.a. ett tema varje hösttermin som handlar om barnens rättigheter i världen, ”World´s children´s Prize”. På vårterminen uppmärksammar och arbetar vi med ”Earth hour”. Vi har också en vänskola i Uganda som vi regelbundet samlar in pengar till.

Skriftlig individuell utvecklingsplan och formativ bedömning

Alla kommunala skolor i Nacka använder det digitala systemet Infomentor som informationskanal mellan skola, elever och föräldrar. I Infomentor kan föräldrarna följa sitt barns utveckling och lärande. Här görs formativa bedömningar men även summativa bedömningar och betyg läggs ut i Infomentor. Elevernas skriftliga individuella utvecklingsplan uppdateras löpande i Infomentor och följs upp på utvecklingssamtalet.

IKT

IKT är integrerat i den dagliga undervisningen. Genom användningen av olika digitala verktyg kan vi skapa fler inlärningsmöjligheter och variation i undervisningen.

Sidan uppdaterades: