Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Saltängens förskola bedriver sin verksamhet utifrån givna styrdokument och grundar sin verksamhet på följande områden:

  • Pedagogens roll
  • Den pedagogiska dokumentationen
  • Den pedagogiska miljön och det förutsättningslösa materialet

Saltängens förskola arbetar för att främja barnens utveckling och lärande utifrån deras nuvarande intressen och behov. I vår utbildning är den pedagogiska lärmiljön en viktig del i vår undervisning som utvecklas utifrån barnens nuvarande intressen och behov.

Förskolan arbetar projektinriktat och skapar tvärgrupper för barnen vilket möjliggör att de möts i mindre sammanhang. Ett projektarbetes längd varierar i tid då det är processen som är den viktiga delen i undervisningen; inte resultatet.

Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
  • Utvecklar förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
  • Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Genom att anta ett gemensamt utforskande och inlyssnande arbetssätt tar vi tillvara varje barns olika sätt att tänka och göra. Vi strävar efter att barnen ska finna sin egen subjektivitet och se sitt eget inflytande i världen. Barnens inflytande ska öka med barnens ålder och mognad.
Barnen ska känna sin egen delaktighet och ses som en tillgång i gruppen. Pedagogisk dokumentation är ett centralt verktyg. Det synliggör vår verksamhet för barn och barn, för barn och pedagog, för pedagog och pedagoger, barn och familj samt pedagoger och familj.

Sidan uppdaterades: