Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Nytt på webben om dagvatten

Dagvatten är ett aktuellt ämne och mycket talar för att det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Nu har Nacka kommun antagit en ny strategi för dagvattenarbetet. På nacka.se finns också en avdelning med fyllig information. Delar av det tror vi är intressanta för alla Nackabor. Annat riktar sig särskilt till enskilda fastighetsägare eller proffs inom dagvattenarbetet.

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på ytan. Det innebär både möjligheter och risker. I Nacka vill vi använda dagvattnet som en resurs för våra olika miljöer. Genom planering, skötsel och kontroll vill vi minska riskerna.

Den nya dagvattenstrategin är ett kortfattat dokument som beskriver en gemensam färdriktning för alla som sysslar med dagvattenfrågor. Den sammanfattas i fem strategiska inriktningar:

  1. Kommunen arbetar aktivt för att nå god kemisk och ekologisk status i sjöar och kustvatten.
  2. Kommunen har en fullgod funktion i dagvattensystemen i hela kommunen.
  3. Kommunen är ett enat team som ser till att det i bebyggelseplaneringen skapas förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning.
  4. Kommunen skapar funktionella, innovativa, gestaltade dagvattenlösningar, som får ta plats i det allmänna rummet.
  5. Kommunen verkar för att byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare hanterar sitt dagvatten på ett hållbart sätt.

Under arbetet med strategin arrangerade Nacka kommun ett större seminarium. Ett föredrag som hölls där ger en bra bakgrund till de frågor som presenteras i strategin:
Effektiva arbetssätt kring dagvatten i Nacka kommun - filmat föredrag med Agata Banach, Sweco (ca 30 minuter)

Webbsidor med olika fokus

Strategin är ett av de styrande dokument som som ska användas i dagvattenarbetet. De finns samlade via en sida i webbavdelningen.
Ett nyligen publicerat dokument presenterar en omfattande utredning med fokus på dagvatten som hamnar i Järlasjön och Sicklasjön:
Dagvattenhantering i delar av Nacka stad, fördjupad va-utredning (PDF-dokument, 4,7 MB)

Webbavdelningens introduktion om hållbar dagvattenhantering beskriver hur dagvattnet kan bli en värdefull resurs i stadsbyggandet och vilka övergripande mål som ska styra dagvattenarbetet. I slutändan handlar de om att förbättra miljötillståndet i de sjöar och kustvatten som får ta emot dagvattnet. På vägen dit handlar det bland annat om att planera, bygga och sköta anläggningar som gör staden grönare, renar vattnet och motverkar översvämningar.
Bild: Dagvattendammen mellan Hedvigslund och Ältasjön - en del av ett nytt parklandskap.

Enskilda fastighetsägare får praktiska råd om hur dagvattnet bör tas om hand på tomten. Det handlar bland annat om att ha växtlighet som kan suga upp mycket vatten, att använda

material som släpper igenom vatten till uppfarter och gångar och att anordna stuprör och vattentunnor på ett genomtänkt sätt. Ett första mycket enkelt tips: Titta på vad som händer vid ett riktigt kraftigt regn! Åt vilka håll rinner vattnet? Var blir det stående utan att sjunka undan?
Bild: stuprör med så kallade ränndalsplattor.

När man planerar hur dagvattnet ska tas om hand i Nacka som helhet är utgångspunkten de vägar som vattnet naturligt följer. Landskapet har delats in i ett antal större avrinningsområden, med vissa sjöar och ytterst kustvattnen som mottagare. Du kan se områdena på en karta och läsa om aktuella dagvattenfrågor för några av områdena.

Till avdelningen om dagvatten: www.nacka.se/dagvatten

Sidan uppdaterades: