Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

7,2 miljoner extra för insatser kring dagvatten

Naturvårdsverket har fattat beslut om vilka sökanden som beviljas bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag. Nacka vatten och avfall får drygt 7 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket under 2019–2021.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken. Det tar med sig föroreningar från bland annat vägar och fasader som sedan rinner ut i sjöar och vattendrag. Genom att jobba med förebyggande åtgärder och olika lösningar för dagvatten kan man ta hand om föroreningarna innan de når grundvatten och hav.

Här kommer insatserna att ske

 • Ett arbete blir att ta fram en förstudie för Skurusundet med förslag på dagvattenåtgärder för att minska belastningen av föroreningar och näringsämnen i dagvattnet som går ut i Skurusundet.
 • Tre nya dagvattendammar byggs i området runt Storängen.
 • En ny dagvattendamm byggs vid Neglingemaren i Saltsjöbaden.

Dessutom har Nacka vatten och avfall fått pengar tillsammans med Nacka kommun för att bygga testanläggningar för regnväxtbäddar. Det är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

Åtgärderna är en del av Nackas dagvattenstrategi som antogs i april 2018. Med hjälp av dagvattenstrategin ska en god status i kommunens vatten uppnås. Läs mer om dagvatten i Nacka.

Dagvatten-hedvigslund-780x290.jpg

Miljökvalitetsmålen

Insatserna ska minska dagvattnets negativa effekter på vattenmiljön, bidra till ökad kunskapsspridning och i förlängningen till att nå följande miljökvalitetsmål:

 • Grundvatten av god kvalitet
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt och djurliv
 • Giftfri miljö

Sidan uppdaterades: