Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nacka är näst bästa avfallskommun i Stockholms län

Nacka är länets näst bästa avfallskommun, med ett sammanvägt index på 73,9 poäng av 100 möjliga. Avfallsförebyggande, minskade avfallsmängder, nöjda kunder och bra miljöindex bidrog till placeringen i Avfall Sveriges årliga avfallsranking.

– Det är glädjande att se att våra tydliga mål bidragit till att flytta fram positionerna för en långsiktigt hållbar avfallshantering i Nacka, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.

Avfall Sveriges årliga ranking visar att Nacka är näst bästa avfallskommun i Stockholms län, på plats 48. Danderyd är bäst i länet på plats 35 och Osby är bäst i landet. Nacka har bland annat ett högt kundnöjdhetsindex och minskade mängder avfall, vilket bidragit till höga poäng.

Viktiga kliv framåt med ny avfallsplan

Sedan Nackas nya avfallsplan började gälla 1 juli 2021 har Nacka tagit viktiga kliv framåt och genomfört en rad åtgärder som avspeglar sig i 2021 års fina resultat.

I Nacka ser vi exempelvis successivt minskade mängder insamlat kommunalt avfall, 362 kg avfall/person jämfört med 387 kg år 2020. Rikssnittet år 2021 var 452 kg/person. Mängder restavfall som går till energiåtervinning var 156 kg per person år 2021, jämfört med 150 kg per person i riket.

– Vi är på rätt väg men det är viktigt att vi fortsätter att utöka sorteringen och återvinningen. Vi behöver samtidigt göra mer för att minska uppkomsten av avfall, säger Jan Setréus.

Resan fortsätter detta år

Även i år ser vi glädjande att våra insamlade matavfallsmängder fortsätter att öka samtidigt som restavfallmängderna minskar. Även sorteringsgraden på våra kretsloppscentraler ökar.

Vi har tagit nya kliv framåt och infört byggåterbruk på Boo kretsloppscentral och utökat vår frigolitinsamling. Vi har lanserat Mobil KLC Maxi där Nackabor både kan lämna avfall och ta med sig återbrukade prylar hem.

Vi har ett stort fokus på avfallsförebyggande åtgärder och har under våren bland annat arrangerat en återbruksverkstad i Sickla. Vidare stöttar vi våra Nackafamiljer i den nationella tävlingen Minimeringsmästarna där de medverkande tävlar om att minska sina avfallsmängder.

Tack vare ett effektivt samarbete med vår sophämtningsentreprenör har kärlhanteringen kunnat förbättrats i Nacka, vilket bland annat möjliggjort en sänkning av avfallstaxan vid halvårsskiftet. Vårt samarbete med våra entreprenörer utvecklas ständigt och våra insamlingsfordon drivs i huvudsak av förnyelsebara bränslen.

Om Avfall Sveriges årliga avfallsranking

Underlaget till Årets avfallskommun har hämtats från Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2021. Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden; Förebyggande och avfallsmängder, Återvinning av material och matavfall, Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt Kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet.

På Avfall Sveriges hemsida kan du läsa mer och ladda ner topplistan.

Här kan du läs mer om Nackas avfallsplan.

Sidan uppdaterades: