Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avfallsplan för Nacka kommun

Nackas nya avfallsplan utgår från fyra övergripande mål: att förebygga avfall, att ge god service, tillgänglig insamling och engagera Nackaborna, att ha en hållbar och säker avfallshantering samt att minska nedskräpningen. Avfallsplanen gäller fram till och med år 2026.

Mål 1 - Avfall och matsvinn förebyggs

Att förebygga avfall är både att minska mängden och hur farligt avfallet är. När vi förebygger avfall är det bra för miljön på flera sätt. Det ger lägre energianvändning, mindre utsläpp av växthusgaser och sparar på jordens naturresurser.

Avfall kan förebyggas genom att vi delar, hyr, lånar, reparerar och uppgraderar i stället för att köpa nytt. Matsvinnet kan minska genom bättre planering, förvaring, tillagning och servering. Att minska avfallet och matsvinnet kommer att leda till minskade kostnader för avfallshantering och lägre kostnader för inköp för de kommunalt finansierade verksamheterna.

DELMÅL 1.1
Mat- och restavfallet från hushåll har minskat med 25 procent per invånare.

Minska mängderna mat-­ och restavfall och öka sorteringen av avfall till materialåtervinning, främst genom ökad utsortering av förpackningar och returpapper.

Målet är formulerat enligt Avfall Sveriges mål och har basåret 2015. Målet bidrar till att nå det nationella etappmålet om att livsmedelsavfallet ska minska med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.

Åtgärder:
 • Informera och engagera hushållen om hur de kan minska avfallsmängderna och matsvinnet.
 • Samverka med livsmedelsbutiker och restauranger för minskat matsvinn.
DELMÅL 1.2
Grovavfall från hushåll har minskat med 20 procent per invånare.

Här ingår allt grovavfall från hushållen, som bygg­- och rivningsavfall, trädgårdsavfall, elavfall och textil.

Genom att återanvända och på olika sätt förlänga livslängden hos material och produkter kan vi minska mängden grovavfall.

Klimatnyttan av att minska grovavfallet är högre än för mat­ och restavfall genom att det innehåller material och produkter som har gett upphov till extra stora utsläpp vid produktionen, såsom textil och elprodukter.

Att det behöver vara enkelt att lämna saker för återbruk lyfts fram i Nacka kommuns Mål och budget 2020–2022.

Åtgärder:
 • Öka insamling och utsortering av grovavfall till återanvändning.
 • Utreda och ev. införa insamling av byggmaterial för återanvändning på kretsloppscentralerna.
 • Tillhandahålla återbrukat material från kretsloppscentralerna till förskolor och skolor.
 • Utveckla och främja möjligheter till att återanvända, låna, hyra, reparera i samverkan med bostadsföretag och aktörer i näringsliv och civilsamhälle.
 • Öka insamlingen av textil till återanvändning.
 • Etablera fritidsbank.
DELMÅL 1.3
Avfallet från kommunalt finansierad verksamhet har minskat med 20 procent per heltidsanställd.

När verksamhetens avfall minskar, minskar också påver­kan på klimat och miljö. Kostnaderna för inköp sjunker och avfallsavgifterna kan reduceras. I dagsläget saknas uppgifter om hur mycket avfall som de olika verksam­heterna genererar.

Basåret för målet är 2021 vilket innebär att verksamheterna under 2021 behöver mäta eller uppskatta mängden avfall. Verksamheterna kan välja att fokusera på olika avfallsströmmar i sitt avfallsförebyggan­de arbete.

Att minska matsvinnet har stor miljönytta och kan ge stora besparingar. Värdet av den mat som slängs inom skolor i den kommunala produktionen motsvarar en inköpskostnad av 8,6 miljoner kronor om året. Verksamheter som jobbar aktivt med frågan bör kunna minska matsvinnet (inkl köks-­, serverings-­ och tallrikssvinn) till max 30 gram per serverad måltid.

Åtgärder:
 • Arbeta med att förebygga avfall och minska matsvinnet i stadshuset och kommunalt finansierade verksamheter.
 • Införa intern bytestjänst för möbler och annan utrustning.
 • Ta fram vägledning för återanvändning i stadshuset och i kommunal produktion.
 • Ta fram riktlinjer/krav för avfallsförebyggande för olika inköpskategorier.
 • Möjliggöra styrning mot val som främjar avfallsförebyggande vid e-handel.

Åtgärder för hela målområde 1:

 • Använda miljötillsyn och information som styrmedel för att förebygga avfall och minska matsvinnet.
 • Utforma avfallstaxan så att den styr mot avfallsminskning.

Mål 2 - God service, tillgänglig insamling och engagerade nackabor

Avfall är en naturlig del av vårt samhälle och bör därför ingå som en naturlig del av den fysiska planeringen.

En av inriktningarna i Nackas strategi för miljö­- och klimatambitioner i stadsutvecklingen är avfall. Det innebär att när vi bygger nytt ska det göras på ett sätt som förenklar för en modern och miljövänlig avfallshantering.

Det är viktigt att kunna sortera flera olika sorters avfall nära sin bostad. Om det finns utrymme och är enkelt att sortera sitt avfall kan mer material återvinnas. Hushållen behöver få kunskap och information om nyttan med att återvinning för att de engagera sig i att sortera sitt avfall.

DELMÅL 2.1
Nackaborna är nöjda med avfallshanteringen och tycker det är viktigt och lätt att sortera ut de olika avfallsfraktionerna.

Det ska vara enkelt att lämna avfall och hushållen ska förstå varför det är viktigt att sortera och hantera avfallet på rätt sätt. Det är en förutsättning för att återvinnings­målen ska nås. Rätt sortering och hantering minskar också kostnaderna för avfallsbehandling.

Åtgärder:
 • Information om sortering och återkoppling av miljönytta samt uppföljning genom attitydundersökningar.
 • Utveckla avfallstjänsterna så att de är kundanpassade, tillgängliga och utförs med hög kvalitet, bland annat genom digitala tjänster.
 • Nacka vatten och avfall, entreprenörer, kommunen och fastighetsägare arbetar tillsammans för att avfallsutrymmen är trygga och tillgängliga både för användare och utförare.
DELMÅL 2.2
Allt fler hushåll har tillgång till bostadsnära insamling av förpackningar.

Alla hushåll ska kunna lämna sina förpackningar i anslut­ning till bostaden. Det är producenterna av förpackning­arna som senast år 2025 genom godkända insamlings­system ska kunna erbjuda detta. Med bostadsnära menas att förpackningar ska samlas in med samma service som för mat­ och restavfall. Målet ska anses vara uppfyllt när insamlingen är utbyggd enligt förordningens krav.

Åtgärder:
 • Samarbeta aktivt med insamlingssystem för förpackningsavfall.
 • Informera fastighetsägare till flerbostadshus om möjligheter att införa bostadsnära insamling av förpackningar.
DELMÅL 2.3
Det finns plats för att lämna och hämta avfall i sorterade fraktioner i nya bostäder med gemensam avfallslösning.

Vid nybyggnation av flerbostadshus behöver det avsättas tillräckligt med utrymmen och platser för att de boende ska kunna lämna avfall i fullständigt sorterade fraktioner och för att avfallet ska kunna hämtas. De fraktioner som avses är mat­ och restavfall, alla typer av förpackningar och returpapper, smått elavfall, batterier och ljuskällor samt grovavfall och återbruk. Eventuella undantag ska vara motiverade. Krav på byggherrar behöver ställas i markanvisningar och exploateringsavtal.

Åtgärder:
 • Genomföra avfallsutredningar i relevanta stadsbyggnadsprojekt.
 • Ställ krav på utrymmen för avfallshantering och avfallsförebyggande vid markanvisning och tecknande av exploateringsavtal.
 • Samlad planering mellan bostadsprojekten för att samordna infrastrukturen för avfall.
DELMÅL 2.4
Stationär sopsug ska prövas och möjliggöras i stadsbyggnadsprojekt.
Genom stationär sopsug kan insamlingen av avfall effektiviseras och behovet av tunga transporter och bul­ler minska. Stationär sopsug bedöms vara ekonomiskt motiverat när antalet anslutna lägenheter är minst cirka 500. Bostäderna behöver inte finnas inom samma kvarter eller detaljplan utan systemet kan med fördel samordnas mellan flera byggaktörer och projekt. Målsättningen är att stationära sopsugar projekteras och byggs av byggaktören.

Åtgärder:
 • Tydliggöra ansvar för drift och investering av stationär sopsug.

Åtgärder för hela målområde 2:

Utred källsortering i offentliga papperskorgar.

Mål 3 - Hållbar och säker avfallshantering

Det avfall som inte kan förebyggas ska återanvändas, materialåtervinnas eller i sista hand energiåtervinnas. Genom att utnyttja resurserna effektivt och öka materialåtervinningen minskar avfallets negativa miljöpåverkan genom bland annat minskade utsläpp av växthusgaser.

När matavfall rötas till biogas och biogödsel sluter vi matens kretslopp. I byggnads­- och rivningssektorn uppstår stora mängder blandat avfall som i högre grad skulle kunna återanvändas och materialåter­vinnas.

Det uppstår även stora mängder massor i form av sten, grus, jord mm som behöver tas om hand, sorteras och återanvändas eller deponeras. Kan detta göras lokalt kan stora miljömässiga och ekonomiska vinster uppnås.

Det farliga avfallet måste hanteras säkert och gamla deponier måste kontrolleras för att inte riskera att läcka oönskade ämnen till omgivningen.

DELMÅL 3.1
Minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger återvinns biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas till vara.

Målet baseras på det nationella etappmålet att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska behandlas biologiskt senast år 2020. Enligt Avfallsförordningen ska kommunen tillhandahålla system för att samla in matavfall från hushåll separerat från annat avfall.

År 2019 samlades 23 procent av matavfallet i Nacka in till biologisk behandling genom rötning. För att nå målet krävs både att fler Nackabor ansluter sig till matavfallsinsamlingen och att befintliga matavfallskun­der ökar sin utsortering.

Åtgärder:
 • Insatser för att öka anslutning till matavfallsinsamling genom fortsatt information och miljöstyrande avfallstaxa.
 • Öka utsortering av matavfall hos befintliga matavfallskunder.
DELMÅL 3.2
Minst 40 procent av grovavfallet materialåtervinns.

Målet omfattar allt grovavfall från hushåll med undan­tag av elavfall och grovavfall som utgörs av farligt avfall. Grovavfall från hushåll samlas in på de tre kretslopps­centralerna i Nacka och via den mobila kretsloppscentralen samt genom fastighetsnära hämtning. År 2019 materialåtervanns 27 prosent av grovavfallet i Nacka. För att nå målet behöver bland annat mer trä, plast och well­papp sorteras ut för materialåtervinning och nya metoder för materialåtervinning användas såsom framställning av biokol från trädgårdsavfall. Vidare behöver möjligheten att källsortera grovavfall som samlas in fastighetsnära utvecklas.

Åtgärder:
 • Etablera en permanent kretsloppscentral.
 • Förbättra servicen för grovavfall och sortera ut fler materialslag till materialåtervinning.
 • Utreda möjligheter till att lämna grovavfall på valfri kretsloppscentral inom Stockholms län.
DELMÅL 3.3
Mängden farligt avfall i hushållens restavfall har minskat med 50 procent.

Exempel på farligt avfall från hushåll är elavfall, kemika­lier, färger, lösningsmedel och läkemedel. Det ska enligt Avfallsförordningen hanteras separat och får inte slängas i restavfallet.11 Mängd farligt avfall som slängs i soppå­sen finns med som en indikator i Nackas miljöprogram. Undersökningar av innehållet i restavfallet i Nacka, så kallade plockanalyser, har gjorts 2014 och 2018, och visade att mängden batterier och ljuskällor halverades un­der perioden. För att nå målet finns behov av ökad service för insamling av farligt avfall och kommunikation.

Åtgärder:
 • Förbättra servicen för insamling av farligt avfall.
 • Öka informationen till hushållen om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras.
 • Tillsyn av insamling av elavfall i butiker.
DELMÅL 3.4
Alla kommunalt finansierade verksamheter sorterar sitt avfall.

Alla verksamheter i Nacka har ännu inte infört fullstän­dig sortering av avfall. De fraktioner som ska sorteras ut enligt Avfallsförordningen är returpapper, förpackningar av papper, metall, plast och glas, elavfall och farligt avfall. Även matavfall bör sorteras ut. Målet är uppfyllt när källsortering har införts vid alla kommunalt finansierade verksamheter, där det är fysiskt genomförbart.

Åtgärder:
 • Inför fullständig sortering av avfall i alla verksamheter i kommunal produktion.
DELMÅL 3.5
Avfall från bygg- och rivningsverksamhet hanteras resurseffektivt och samordnat för att minska transporter och miljöpåverkan.

Området är prioriterat nationellt genom etappmålet att minst 70 procent av bygg-­ och rivningsavfallet ska återan­vändas eller materialåtervinnas. För Nacka kommun sak­nas det uppgifter om hur mycket bygg-­ och rivningsavfall som uppstår och hur det hanteras, men eftersom det byggs mycket i Nacka handlar det om stora mängder. För perioden 2020–2030 kommer cirka 7 miljoner ton schaktmassor att behöva tas om hand. Det innebär omfattande transporter om massorna inte kan tas om hand lokalt.

Åtgärder:
 • Arbeta strategiskt för lokal hantering och återvinning av massor och utse ansvariga.
 • Vid byggentreprenader och markanvisningar ställa krav på att förebygga avfall och att hantera avfallet enligt byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning.
 • Kontrollera och följa upp att kraven på avfallshantering i byggentreprenaderna efterlevs inom projekten.
 • Samordna insamling av byggavfall från olika projekt, lokala platser för insamling av byggavfall.
 • Tillsyn av avfallshanteringen vid bygg- och rivningsverksamhet.
DELMÅL 3.6
Alla kommunala avfallstransporter drivs med förnyelsebara bränslen.

Kommunen har en ambition om att minska användningen av fossila bränslen med ett mål om ett helt fossilfritt samhälle. För att nå kommunens mål krävs att all avfallshantering i största uträckning görs med fordon som drivs av förnybara drivmedel. Idag är sopbilarna som hämtar rest och matavfall fossilfria men övriga avfallstransporter drivs till stor del fortfarande på diesel.

Åtgärder:
 • Köpa in och upphandla fordon för avfallstransporter som uppfyller senaste miljöklassning.
 • Ställa krav på förnyelsebara bränslen vid inköp och upphandling av avfallstransporter.
DELMÅL 3.7
Minst två av de högst prioriterade nedlagda deponierna har utretts och riskvärderats med avseende på läckage och påverkan på grund- och ytvatten.

I kommunen finns 21 identifierade nedlagda deponier. Miljöenheten har bedömt riskklass för 18 av dessa. Hälften bedöms ingå i den lägsta riskklassen. Ingen deponi har högsta riskklass.

Nio deponier har pekats ut där det finns behov av ytterligare utredning och riskvärdering. För att nå målet behöver tillsynen över nedlagda deponier priori­teras. De kommunala avfallsplanerna ska innehålla åtgärder för att förebygga olägenheter för män­niskors hälsa eller miljön för deponier där kommunen har varit verksamhetsutövare.

Åtgärder:
 • Prioritera tillsyn av nedlagda deponier och ställa krav på att ansvariga utreder och riskvärderar.

Åtgärder för hela målområde 3:

 • Genomföra regelbundna plockanalyser av kommunalt avfall
 • Tillsyn av hantering av avfall hos verksamhetsutövare och fastighetsägare.

Mål 4 - Minskad nedskräpning

Allmänna platser, naturområden och stränder i Nacka ska vara fria från skräp,så att djur och natur inte tar skada och föroreningar inte sprids.

Även näringsliv och turism påverkas genom trygga och attraktiva miljöer utan skräp. Med nedskräpning i den här avfallsplanen menas att lämna avfall i en miljö där det inte hör hemma, exempel­vis fimpar, godispapper och annat avfall på marken. Det kan även gälla större föremål som vitvaror, uttjänta fordon och byggavfall eller organiskt avfall såsom trädgårdsavfall.

Målområdet har en direkt koppling till Nackas övergripande mål ”Attraktiva livsmiljöer”, där rent vatten, frisk luft, ett rikt växt­ och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas miljöambitioner.

Nedskräpningsfrågan har koppling till en rad områden och kommunala frågor som renhållning, miljö, trygg­ hetsfrågor, klotterbekämpning och verksamhet i skolor. Eftersom nedskräpningsfrågan berör många olika delar av kommunens verksamhet är det viktigt att berörda förvalt­ningar samarbetar och är delaktiga i arbetet för minskad nedskräpning.

DELMÅL4.1
Nedskräpningen i stadsmiljö har minskat med 30 procent

Nedskräpning i stadsmiljö sprids ofta till kuster, vatten­drag och naturområden med vinden. Målet koncentrerar sig på stadsmiljö för att minska skräpet där det ofta först uppstår. För att nå målet krävs förebyggande arbete med beteendeförändringar men även åtgärder med städinsatser.

Åtgärder:
 • Informera och kommunicera med allmänheten om skräpets farlighet, miljöpåverkan och kostnader för nedskräpning och illegal tippning.
 • Engagera skolelever, föreningar, företag, kommunen och allmänheten i städaktiviteter och städevenemang.
 • Utreda möjligheter att ställa miljökrav i samband med markupplåtelse för event.

DELMÅL 4.2
Allt fler upplever att nedskräpningen minskar

Målet är att varje år ha en tydlig trend där allt fler Nacka­bor upplever att nedskräpningen minskar. För att nå målet behöver åtgärder genomföras i många olika typer av miljöer där Nackabor vistas så att Nacka upplevs som rent och tryggt.

Åtgärder:
 • Ta fram ett program för att minska nedskräpning av fimpar.
 • Öka kommunens städinsatser genom personal som plockar året runt där behovet är som störst.
 • Öka kommunens städinsatser längs kuster och sjöar.
 • Genomföra skräpmätningar, attitydundersökningar och följa upp kostnader för nedskräpning.

Syftet med avfallsplanen

Nackas avfallsplan beskriver hur alla i Nacka kommun i enlighet med den nationella avfallsplanen och de lokala miljömålen ska arbeta med hantering av avfall fram till och med år 2026. Dokumentet är styrande för avfallshantering i kommunen och är ett krav enligt lag. Avfallsplanen tillsammans med avfallsföreskrifterna utgör den kommunala renhållningsordningen.

Syftet med avfallsplanen är att Nackabor, företagare, verksamheter och kommunen själva ska arbeta för att minska och förebygga avfall och nedskräpning och minska avfallets miljöpåverkan.

Länk till Nackas miljöbarometer

Handlingsplan visar hur målen ska nås

Till avfallsplanen hör en handlingsplan, som styr kommunens arbete för att nå målen. Den består av totalt 54 åtgärder. Läs mer om åtgärderna under varje målområde, eller här: Handlingsplan (PDF-dokument, 447 kB)

Viktigast att förebygga avfall

Att förebygga avfall genom att minska avfallets mängd och farlighet är det högst prioriterade steget i avfallstrap­pan, som är en del av EU:s och Sveriges lagstiftning. Därefter kommer återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och som sista steg deponering. FN:s globala hållbarhetsmål innehåller etappmål som anger att mängden avfall ska minska markant och att matsvinnet i världen ska halveras.

EU:s avfallstrappa. Illustration: Emma Westerberg

Gemensamma mål som nås tillsammans

Nacka kommuns avfallsplan 2021-2026 har tagits fram i samverkan med Nackabor och företagare. Genomförandet av den kräver att vi tillsammans, Nackabor och företagare, arbetar för att nå planens mål. Det är mångfalden av lösningar som gör att vi bäst når målen. Att varje Nackabo och företag bidrar på sitt sätt är avgörande för att vi ska nå detta.

En avfallshantering som är långsiktigt hållbar

Nacka kommun vill genom avfallsplanen uppnå en mer långsiktigt hållbar avfallshantering med utgångspunkt i kommunens styrmodell.

Huvudfokus i planen är avfall från hushåll och verksamheter och de åtgärder som behövs för att hantera det på ett långsiktigt och hållbart sätt. Planen följer EU:s ramdirektiv för avfall, nationella och regionala miljömål samt den nationella avfallsplanen.

Sveriges mål om avfall

Som utgångspunkt för det svenska miljöarbetet har ett miljömålssystem tagits fram som innehåller generationsmål, etappmål och miljökvalitetsmål. Ytterligare mål som rör avfall finns bland annat i Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program. I planen och programmet beskrivs Sveriges arbete med att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin.

Målen i avfallsplanen utgår bland annat från de nationella miljökvalitetsmålen, globala hållbarhetsmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen.

EU:s mål om avfall

Miljöarbetet i Sverige bygger till stor del på beslut inom EU och på ett aktivt internationellt samarbete. Det som beslutas om avfallshantering på EU-nivå ligger till grund för vårt nationella arbete, som i sin tur följs upp på regional och lokal nivå. Läs mer om avfallshanteringen i Europa här.

Sidan uppdaterades: