Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Beslut om nya verksamhetsområden för dagvatten

Kommunfullmäktige i Nacka har fattat beslut om bildande av nya verksamhetsområden för dagvatten på flera platser i kommunen. Beslutet har sin grund i en utredning över hur fastigheter nyttjar dagvattenlösningar som sedan flera år redan finns på plats i de berörda områdena. Beslutet kommer att medföra att Nacka vatten och avfall börjar ta ut dagvattenavgifter för berörda fastigheter.

Begreppsförklaring finns längst ner på sidan

Kortfattad information om beslutet

 • Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bilda nya verksamhetsområden för dagvatten på flera platser i Nacka.
 • I ett verksamhetsområde för dagvatten tas regn- och smältvatten omhand av de kommunala lösningarna för dagvatten som finns på plats i området. Läs mer om detta i begreppsförklaringen längst ner på sidan.
 • I de nya verksamhetsområdena finns redan dagvattenlösningar på plats som nyttjats av fastigheterna sedan länge. Ingenting nytt ska byggas, utan berörda fastighetsägare har hittills sluppit betala dagvattenavgifter på grund av ofärdig kartläggning av dagvattenlösningarna i områdena.
 • I och med beslutet kommer ägare till fastigheter inom de nya verksamhetsområdena nu att bli skyldiga att betala dagvattenavgift. Inga retroaktiva avgifter tas ut.
 • Bestämmelser om fastighetsägarens och kommunens skyldigheter rörande verksamhetsområden regleras i Lagen om allmänna vattentjänster.
 • Dagvattenavgifter och övriga avgifter för vatten och avlopp tas ut enligt självkostnadsprincipen via VA-taxan för att täcka kostnaderna för att driva, underhålla och utveckla VA-nätet i kommunen.
 • I särskilda fall finns undantag från skyldigheten att betala dagvattenavgift. Vi har samlat information om detta på en egen sida.

Om utredningen

Den utredning som nu avslutats påbörjades 2018 och har genomförts med syftet att kartlägga dagvattenanläggningen på flera platser i Nacka kommun. Utredningen genomfördes internt av Nacka vatten och avfall tillsammans med extern expertis. Att utredningen tagit lång tid beror bland annat på dess komplexitet. Det underlag som analyserats är omfattande och har krävt flera steg av kvalitetssäkring.

Bakgrund

2013 fattade kommunfullmäktige beslut om bildande av verksamhetsområden för ett antal platser i Nacka kommun. I samband med beslutet hade det inte gjorts en komplett kartläggning av hur fastigheterna nyttjade de befintliga dagvattenlösningarna i flera av de berörda områdena. Vid denna tidpunkt slutfördes inte kartläggningen, vilket resulterade i en otydlig bild av hur fastighetsägarna skulle debiteras när dagvattenavgifter började tas ut 2014. Utredningen återupptogs 2018 och är den utredning som nu avslutats.

Konsekvenser av den ofärdiga kartläggningen

En av konsekvenserna av den ofärdiga kartläggningen är att man inte började ta ut dagvattenavgifter för vissa fastigheter trots att de nyttjade befintliga dagvattenlösningar. En annan konsekvens är att avgifter i vissa fall inte debiterats korrekt för tjänsterna dagvatten gata respektive dagvatten fastighet. Vid tidpunkten för beslutet om verksamhetsområden 2013 var det inte heller praxis att dela upp dagvattenavgifter för de båda tjänsterna som man gör idag, utan fastighetsägaren betalade endast en avgift oavsett vilka dagvattenlösningar som fanns i området.

Sammanfattningsvis kan man säga att vissa kunder har debiterats felaktiga avgifter, medan vissa kunder inte behövt betala något alls trots att deras fastigheter nyttjar befintliga dagvattenlösningar. Kunder som debiterats felaktigt kommer att få återbetalning. Här kan du läsa mer om återbetalningarna.

Kommunfullmäktige beslutar om bildande av nya verksamhetsområden

Med grund i det underlag som utgörs av utredningen har kommunfullmäktige i Nacka kommun nu fattat beslut om bildande av nya verksamhetsområden för dagvatten för de berörda områdena. Beslutet fattades 19 juni 2023.

Ett större antal fastigheter berörs av beslutet

Beslutet berör ungefär 5000 fastigheter och innebär att fastighetsägarna nu kommer att börja betala avgifter för dagvattentjänster. Vilka tjänster man betalar för beror på vilka dagvattenlösningar som finns på plats för respektive fastighet. Inga retroaktiva avgifter kommer att tas ut för nyttjande av dagvattenanläggningen.

Beslutet rör befintliga dagvattenlösningar

Beslutet om de nya verksamhetsområdena innebär alltså inte någon vidare utbyggnad av dagvattenlösningar i de områden som påverkas. Fastigheterna som omfattas av beslutet har redan befintliga dagvattenlösningar som nyttjats sedan flera år tillbaka.

Betalningsskyldighet gäller för fastigheter inom verksamhetsområde

Kommunfullmäktiges beslut innebär en betalningsskyldighet för ägarna till de fastigheter som nu ingår i verksamhetsområde för dagvatten. Det betyder att Nacka vatten och avfall nu kommer att börja ta ut avgifter för de dagvattentjänster som fastigheten nyttjar.

Bestämmelser rörande verksamhetsområden finns i Lagen om allmänna vattentjänster.

Här kan du läsa mer om ärendet i kommunfullmäktige

Undantag från skyldighet att betala dagvattenavgift

I särskilda fall kan en fastighet ha rätt till avgiftsbefrielse. Vi har samlat information om detta på en egen sida. Här kan du läsa mer.

Vad händer nu?

Berörda kunder informeras

Nacka vatten och avfall har skickat ut information till samtliga kunder som berörs av beslutet om de nya verksamhetsområdena. Informationen har skickats antingen via brev eller digitalt via Kivra.

Avgifter börjar tas ut från oktober 2023

 • Avgiften för dagvatten tas ut från och med 1 oktober 2023 och kommer för de kunder med kvartalsfakturering att synas första gången i fakturan som kunden får i december 2023.
 • För en villa med tjänsten dagvatten gata är avgiften 756,20 kr per år. För tjänsterna dagvatten gata och dagvatten fastighet är avgiften totalt 1512,40 kr per år. Avgifterna baseras på 2023 års taxa.

Begreppsförklaring

Vi förklarar begreppen

Dagvattenanläggningen

Dagvattenanläggningen är de olika dagvattenlösningar som finns i kommunen. Lösningarna består bland annat av ledningsnät för dagvatten, dagvattendammar och diken.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område där kommunen har skyldighet att tillhandahålla vattentjänster. Verksamhetsområde bestäms för tre olika tjänster: dricksvatten, spillvatten och dagvatten, som är uppdelad i dagvatten gata och dagvatten fastighet. Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till de beslutade tjänsterna. Utbyggnaderna ska trygga en långsiktigt hållbar lösning och uppfylla krav på miljö- och hälsoskydd.

Inom ett verksamhetsområde är fastighetsägare även skyldiga att betala avgifter för de olika tjänsterna. Avgifterna tas ut enligt gällande VA-taxa som årligen beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunens skyldighet att tillhandahålla tjänster och ta ut avgifter regleras i Lagen om allmänna vattentjänster. Nacka vatten och avfall ägs av Nacka kommun och har ansvaret att inom kommunen driva VA-verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.

Dagvatten gata

Dagvatten gata innebär att det finns anordningar som transporterar bort vatten från gator och allmänna platser i ett område. Anordningarna finns för att du ska komma torrskodd till din fastighet. Exempel på anordningar är dagvattenledningar och diken.

Den här tjänsten förutsätter inte något individuellt behov hos enskilda fastigheter utan är till nytta för bebyggelseområdet som helhet. Dagvatten gata innebär inte heller att det måste finnas dagvattenledningar eller brunnar i fastighetens omedelbara närhet.

På de flesta ställen i kommunen där det finns dagvattenlösningar har verksamhetsområden för dagvatten gata oftast betydligt större utbredning än verksamhetsområden för dagvatten fastighet.

Dagvatten fastighet

Dagvatten fastighet innebär att dag- eller dräneringsvatten från en fastighet leds till dagvattensystemet. Det sker nästan alltid via en dagvattenanslutning (dagvattenservis), men det kan också finnas andra anordningar än ledningar för bortledande av dagvatten. Exempel på detta är diken eller ytavrinning.

Sidan uppdaterades: