Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Beslut om nya taxor för VA och avfall 2024

Inför 2024 lämnas anläggningsavgiften i VA-taxan oförändrad medan brukningsavgiften höjs till följd av bland annat ökade räntekostnader och höjda kostnader för avloppsrening och inköp av vatten. Inom avfall görs endast mindre justeringar i avgifterna medan det sker stora förändringar då insamlingen av förpackningar övergår till att bli kommunens ansvar.

Kortfattat om taxans avgifter

I Sveriges kommuner finansieras VA- och avfallsverksamheterna genom taxor. Taxornas avgifter tas ut enligt självkostnadsprincipen, vilket betyder att avgifterna ska täcka de kostnader som är nödvändiga för att driva kommunens VA- och avfallsverksamhet. Om kostnaderna för att driva verksamheten förändras så behöver också avgifterna i taxorna justeras. Överskott och underskott av avgiftsuttaget regleras över en treårsperiod.

Så förändras VA-taxan inför 2024

Anläggningsavgiften

Intäkterna från anläggningsavgifterna ska täcka utgifterna för att bygga ut VA-anläggningen till fler fastigheter. Inför 2024 görs ingen förändring av anläggningsavgiften eftersom de nuvarande avgifterna ger full kostnadstäckning för de pågående utbyggnadsprojekten under det kommande året.

Brukningsavgiften

Intäkterna från brukningsavgiften ska täcka VA‐verksamhetens löpande kostnader, som exempelvis inköp av vatten och avloppsrening, drift‐ och underhåll, personalkostnader, räntor och avskrivningar. Dessa kostnader ökar och därför höjs brukningsavgiften med 23 % inför 2024.

Därför höjs avgifterna

Den fortsatta kostnadsökningen sker främst på grund av höjda räntor och ökade avskrivningar, vilket i sin tur är en följd av bolagets långsiktiga arbete med att renovera, förbättra och bygga ut VA-systemen för att hantera en åldrande anläggning och ett växande Nacka. Andra orsaker till fortsatta höjningar av VA-taxan är prisökningar för inköp av vatten och rening av avloppsvatten.

– Det känns naturligtvis beklagligt att komma med besked om en så pass kraftig höjning av VA-taxan inför nästa år. Vi har full förståelse för att höjningen blir extra belastande för våra kunder när de redan påverkas av de senaste årens ekonomiska utmaningar i form av räntehöjningar och ökade kostnader för bland annat el och livsmedel. Det ekonomiska läget påverkar även Nacka vatten och avfall, och eftersom avgifterna behöver täcka kostnaderna för att fortsatt drift och utveckling av VA-verksamheten i kommunen kommer vi tyvärr inte undan taxehöjningen, säger Nacka vatten och avfalls VA-chef Johanna Blomberg.

VA-kollektiv i hela Sverige påverkas

De ökade kostnaderna för vatten och avlopp är inte unika för Nacka. De ekonomiska förutsättningarna påverkar alla, och enligt branschorganisationen Svenskt Vatten finns dessutom stora investeringsbehov för VA-sektorn i hela Sverige. Runt om i landet är stora delar av kommunernas VA-ledningsnät i behov av förnyelse, samtidigt som kraven ökar på kapacitet och miljö- och klimatanpassning.

Nacka vatten och avfalls vd, Mats Rostö, kommenterar:

– Kommuner i hela Sverige ser stora kostnadsökningar för att kunna bedriva fortsatt trygg och säker VA-verksamhet, och det gäller även Nacka. Vi på Nacka vatten och avfall har vidtagit en rad åtgärder för att kunna hålla nere kostnaderna och effektivisera vår verksamhet. En föråldrad VA-anläggning i behov av underhåll och förnyelse tillsammans med räntehöjningar, nya lagar och miljökrav kommer tyvärr att innebära högre kostnader för VA-kollektiven i hela landet.

Avgiftshöjningen i siffror – så påverkas kunderna av den nya VA-taxan

Hur mycket man betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet man bor i, hur mycket vatten som förbrukas och vilka vattentjänster fastigheten har tillgång till. I Nacka innebär 2024 års höjning av brukningsavgiften en ökning på cirka 203 kr per månad för en genomsnittlig villa. För ett genomsnittligt flerbostadshus blir ökningen cirka 141 kr per lägenhet och månad. Boende i lägenhet betalar oftast för vattnet genom månadsavgiften.

Så räknar och jämför vi

Vid nationell jämförelse av taxor använder VA‐branschen ett mått som kallas ”typhus”. Måttet ska spegla ett svenskt genomsnitt. För båda typerna nedan gäller att fastigheterna är anslutna till vatten, spillvatten och dagvatten.

  • Typhus A är ett enbostadshus (villa) med vattenförbrukning 150 kubikmeter per år och 800 m² tomtyta.
  • Typhus B ett flerbostadshus med vattenförbrukning 2 000 kubikmeter per år, 15 lägenheter och 800 m² tomtyta.

Här kan du läsa mer om VA-avgifterna

Så förändras avfallstaxan inför 2024

Grundavgift för flerbostadshus

Grundavgiften för flerbostadshus sänks med 47 % jämfört med föregående år.

Förpackningsansvaret

Från och med 2024 övergår ansvaret för insamling av förpackningar i kommunernas regi. Fram till 2027 ska insamlingssystemet byggas ut till att hämta förpackningar fastighetsnära.

Det nya ansvaret innebär att en miljöstyrningsavgift för förpackningar införs i Nacka. Nästa år kommer detta endast att påverka flerbostadshusen och taxan 2024 är uppbyggd så att miljöstyrningsavgiften blir lägre ju fler förpackningsslag som sorteras fastighetsnära.

För att få en lägre avgift från 1 januari 2024 krävs avtal med någon av våra godkända entreprenörer och insamlingen måste anmälas via e‐tjänst. Överenskommelse om pris, hämtfrekvens, kärlstorlek etc. träffas mellan den valda entreprenören och flerbostadshuset.

Om samtliga förpackningsslag och matavfall sorteras så reduceras flerbostadshusets fasta avgifter (grundavgift + miljöstyrningsavgift) med mer än 50 % jämfört med om ingen sortering görs.

– Vi ser fram emot att överta insamlingen av förpackningar som tidigare hanterats av producenterna. Vi vill ha en flexibel lösning för insamlingen, och med taxans konstruktion vill vi motivera fler flerbostadshus att börja sortera förpackningar redan innan 2027, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.

Övriga justeringar

Grundavgifter enbostadshus

Grundavgiften för enbostadshus höjs med 5 % för att hantera de ökade kostnader bolaget står inför, framför allt för insamling av förpackningar. För en villa i Nacka innebär detta ökade kostnader om 6 kr/mån. Ambitionen är att insamlingen helt ska kunna finansieras av förpackningsavgifter, men under 2024 ser Nacka vatten och avfall inte den möjligheten.

Miljöstyrningsavgifter matavfall

För att ytterligare motivera till att sortera matavfall höjs miljöstyrningsavgiften med 25 %. För de som inte sorterar och bor i en villa innebär det en kostnadsökning om 11 kr/månad.

Övriga avgifter

Övriga avgifter höjs med 1 %, vilket motsvarar 1–2 kr/månad.

Bygg- och rivningsavfall

Om du bygger hemma i egen regi och vill få avfallet hämtat fastighetsnära så är det kommunens ansvar. Avfallet måste sorteras och hämtas i storsäck eller container och avgiften framgår av taxan. Du kan även lämna avfallet på KLC

Införande av ny taxa fastighetsnära insamling elavfall

Nya tjänster kring insamling av batterier, lysrör och glödlampor för att möjliggöra mer fastighetsnära insamling för flerbostadshus har utvecklats.

Här kan du läsa mer om avfallsavgifterna

Sidan uppdaterades: