Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Avgifter för avfall

Avgifterna för hantering av kommunalt avfall består av en grundavgift per hushåll eller verksamhet och en tömningsavgift beroende på fraktion och behållarstorlek. Dessutom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster, till exempel extrahämtning, tillägg vid dragväg/gångväg, samt avgifter för hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall.

Vilka kostnader ska avfallstaxan täcka?

Nacka vatten och avfall har i uppdrag att leverera säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka kommun. Genom våra tjänster skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Grundavgiften är en avgift som ska bidra till kostnaderna för drift och underhåll av kretsloppscentraler, behandling av avfall som lämnas på kretsloppscentralerna, insamling och behandling av farligt avfall och batterier samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

Tömningsavgiften är en avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av kommunalt avfall. Exempelvis tömning av rest- och matavfallskärl samt behandlingen av avfallet.

Maxtaxan för förpackningar och returpapper anger vad du som kund maximalt ska behöva betala för hämtning fastighetsnära. 2024 erbjuds dessa tjänster endast för flerbostadshus. Läs mer om maxtaxan här.

Miljöstyrningsavgiften är en avgift för att motivera till en förbättrad avfallshantering. Från 2024 finns två olika miljöstyrningsavgifter – en för matavfall och en för förpackningar. Miljöstyrningsavgiften för matavfall gäller samtliga kunder, medan avgiften för förpackningar enbart gäller flerbostadshus.

När förpackningsinsamlingen övergår till kommunal regi 2024 så kommer intäkter genereras för varje ton förpackningar som samlas. Om förpackningarna läggs i restavfallsbehållaren genereras istället kostnader. Det bästa sättet att minska kommande avgiftshöjningar är därför att sortera rätt. En miljöstyrningsavgift tillförs därför till de flerbostadshus som inte sorterar samtliga förpackningsslag. Miljöstyrningsavgift för matavfall motiverar att börja sortera matavfall. Om matavfall sorteras så kan biogas och biogödsel tas tillvara.

Nacka vatten och avfalls verksamhet är helt finansierad av VA- och avfallsavgifterna och är inte vinstdrivande.

Aktuell avfallstaxa

Du kan påverka avgiften

Du kan på ett enkelt sätt minska dina avgifter genom att sortera matavfall och förpackningar. Dels minskar du då miljöstyrningsavgiften och dels minskar du mängden restavfall. Därmed minskar behovet av tömning.

Kostnaden för villahushåll påverkas av vilken kärlstorlek som valts och hur ofta kärlet ställs ut för tömning. Det är dyrare per liter avfall att tömma ett stort restavfallskärl. I Nacka finns fyra kärlstorlekar att välja bland för villakunder: 140 liter, 190 liter, 240 liter och 370 liter. Det är avgiftsfritt att byta kärlstorlek en gång per år.

Flerbostadshus kan också minska sina kostnader. Det mest effektiva är att boende sorterar matavfall och förpackningar. På så sätt kan restavfallskärlens antal och hämtningsintervall minskas samtidigt som miljöstyrningsavgifter minskar.

Dessutom kan man införa återbruksmöjligheter för boende för att minska grovavfallet som uppkommer.

Din faktura

Avfallshanteringen samfaktureras med VA- och slamavgifterna. Fakturan går ut kvartalsvis från Nacka vatten och avfall.

Senaste nyheterna om våra taxor

Beslut om nya taxor för VA och avfall 2024

Inför 2024 lämnas anläggningsavgiften i VA-taxan oförändrad medan brukningsavgiften höjs till följd av bland annat ökade räntekostnader och höjda kostnader för avloppsrening och inköp av vatten. Inom avfall görs endast mindre justeringar i avgifterna medan det sker stora förändringar då insamlingen av förpackningar övergår till att bli kommunens ansvar.

Sidan uppdaterades: