Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter för avfall

Avgifterna för hantering av kommunalt avfall består av en grundavgift per hushåll eller verksamhet och en tömningsavgift beroende på fraktion och behållarstorlek. Dessutom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster, till exempel extrahämtning, tillägg vid dragväg/gångväg, samt avgifter för hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall.

Vilka kostnader ska avfallstaxan täcka?

Nacka vatten och avfall har i uppdrag att leverera säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka kommun. Genom våra tjänster skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Grundavgiften är en avgift som ska bidra till kostnaderna för drift och underhåll av kretsloppscentraler, behandling av avfall som lämnas på kretsloppscentralerna, insamling och behandling av farligt avfall och batterier samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

Tömningsavgiften är en avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av kommunalt avfall. Exempelvis tömning av rest- och matavfallskärl samt behandlingen av avfallet.

Maxtaxan för returpapper anger vad du som kund max ska behöva betala för hämtning av returpapper fastighetsnära. Läs mer om Returpappersinsamling och maxtaxan här.

Nacka vatten och avfalls verksamhet är helt finansierad av VA- och avfallsavgifterna och är inte vinstdrivande.

AVFALLSTAXAN JUSTERAS INFÖR 2023

Från och med 1 januari 2023 kommer avfallstaxan att justeras:

  • Avgiften för lämning av bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna från hushåll och icke yrkesmässiga verksamheter tas bort.
  • En miljöavgift införs vid upprepad förekomst av annat än matavfall i matavfallsbehållare.
  • Avgiften för slamtömning på öarna höjs.

Övriga avfallsavgifter justeras inte.

Du kan påverka avgiften

Du kan påverka din avgift genom att källsortera och därmed minska mängden avfall som läggs i restavfallskärlet. Sorterar du ut ditt matavfall behöver du inte betala den miljöstyrningsavgift som annars tas ut på ett osorterat abonnemang. Genom att källsortera och minska matsvinnet minskar du mängden avfall och därmed behovet av tömning.

Kostnaden för villahushåll påverkas av vilken kärlstorlek som valts och hur ofta kärlet ställs ut för tömning. Det är dyrare per liter avfall att tömma ett stort restavfallskärl. I Nacka finns fyra kärlstorlekar att välja bland 140 liter, 190 liter, 240 liter och 370 liter för villakunder. Det är avgiftsfritt att byta kärlstorlek en gång per år.

Flerbostadshus kan på liknande sätt välja ett abonnemang för sophämtning utifrån vilket tömningsbehov som finns. Genom att anpassa kärlabonnemangen (rest-, mat-, grov- och elavfall) och införa återbruksmöjligheter för boende samt uppmuntra till källsortering, kan antalet kärl och tömningar, och därmed abonnemangskostnaderna, hållas nere.

DIN FAKTURA

Avfallshanteringen samfaktureras med VA- och slamavgifterna. Fakturan går ut kvartalsvis från Nacka vatten och avfall.

Nyheter för taxor

Nya taxor för VA och avfall 2023

Kommunfullmäktige har nu beslutat om justeringar för Nackas VA- och avfallstaxor inför 2023. I VA-taxan justeras brukningsavgiften, de särskilda avgifterna och industriavloppstaxan. I avfallstaxan görs bland annat förtydliganden kring möjligheterna att lämna bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna.

Beslut om sänkta avfallsavgifter

Kommunfullmäktige har beslutat om att sänka delar av avfallstaxan inför halvårsskiftet i juli. Avgifterna som berörs är bland annat grundavgiften, tömningsavgiften för matavfall och tömningsavgiften för restavfall hos enbostadshus. Sänkningen innebär bland annat ett ökat incitament till utsortering av matavfall.

Sidan uppdaterades: