Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Finansiering

Strukturtillägg

Allmänt om modellen för strukturtillägg

Strukturtillägg i förskola, förskoleklass och grundskola har beräknats av Statistiska Centralbyrån (SCB). Modellen som används baseras på standardmodellen för kommuner men har anpassats efter skolform och Nackas övriga ersättningar.

Beräkningarna har gjorts genom en logistisk regressionsmodell – det vill säga en matematisk metod för analys av mätdata - för enheter som per oktober 2023 hade sex eller fler inskrivna barn/elever, folkbokförda i Nacka.

Modellens mått på måluppfyllelse är om eleven inte når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram eller saknar godkänt betyg i minst två ämnen. Variablerna har viktats efter dess betydelse för måluppfyllelsen i årskurs 9 de senaste fem åren i Nacka.

Med hjälp av modellen och statistik om de olika variablerna (se nedan) för varje förskola, pedagogisk omsorg och grundskola, har SCB beräknat en förväntad risk att barnen/eleverna på respektive enhet inte når målen, vilket bestämmer storleken på enhetens strukturtillägg.

Belopp 2024

Strukturtillägg 2024 länk till PDF-dokument


Specifik information per skolform

Förskola och pedagogisk omsorg

Strukturtillägget fördelas till förskolor och pedagogisk omsorg med minst sex elever folkbokförda i Nacka.

Strukturtillägg fördelas inte till kommunala enheter utanför Nacka då de faller inom interkommunal ersättning eller till enheter med särskilda avtal för barn i omfattande behov av särskilt stöd.

Förskolor och pedagogisk omsorg som har färre än sex inskrivna barn folkbokförda i Nacka och som är geografiskt belägna i Nacka kommun blir tilldelade ett genomsnittligt strukturtillägg.

Variabler förskola och pedagogisk omsorg

 • Utländsk bakgrund
 • Human Development Index (HDI)*
 • Vårdnadshavarnas utbildning
 • Bor i familj med ekonomiskt bistånd
 • Bor med en eller båda vårdnadshavarna

*Human Development Index (HDI) är ett sammanfattande index som mäter mänsklig utveckling/ett lands välfärd.

Förskoleklass och grundskola

Förskoleklass och grundskola

Strukturtillägget fördelas till skolor med minst sex elever folkbokförda i Nacka. Skolor som har mellan sex och tio elever tilldelas ett genomsnittligt strukturtillägg då resultaten anses alltför osäkra.

Strukturtillägg fördelas inte till kommunala skolor utanför Nacka då de faller inom interkommunal ersättning eller till skolor med särskilda avtal för elever i omfattande behov av särskilt stöd eller specialskolor.

Variabler förskoleklass och grundskola

 • Kön
 • Invandrad för 3–6 resp mer än 6 år sedan
 • Vårdnadshavarnas utbildning
 • Bor i familj med ekonomiskt bistånd
 • Bor med en eller båda vårdnadshavarna
 • Vårdnadshavarnas inkomst
 • Skolenhetens sociala tyngd
 • Bostadsområdets sociala tyngd

Gymnasieskola

Strukturtillägget i gymnasieskolan beräknas med hjälp av en statistisk modell med logistisk regression som baseras på elevers meritvärden från årskurs nio.

Strukturtilläggets utformning gör att skolor med många elever med lägre meritvärde i åk 9 får ett högre strukturtillägg och skolor med många elever med höga meritvärden får lägre strukturtillägg. Mätning sker i oktober för innevarande läsår och utbetalas två gånger per år. Administration av strukturtillägg för gymnasieskolan sköts av Storsthlm.

Elever som går introduktionsprogram, anpassad gymnasieskola samt på program där priser inte har fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed inte heller av strukturtillägg.

Meritvärdesintervall Belopp 2024
0-Saknar meritvärde 7 845
1-79 11 074
80-119 11 074
120-159 9 692
160-199 6 230

Sidan uppdaterades: