Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Finansiering

Här finner du information gällande ekonomisk ersättning till anordnare av förskola, skola och pedagogisk omsorg.

Under rubriken Finansiering har vi samlat all information gällande ekonomisk ersättning till anordnare av förskola, skola och pedagogisk omsorg.

Under rubrikerna nedan finner du information om budget, checkbelopp, tilläggsbelopp. Du finner även information om kulturpengen i förskola och skola.

Kommunfullmäktige beslutar om Mål & Budget i november varje år. Då fastställs checkbelopp och avgifter för det kommande året. Utbildningsnämnden fattar sedan ett beslut på sitt sammanträde i december om internbudget. Internbudgeten omfattar bland annat beslut om tilläggsbeloppens storlek.

Budget 2017

Kommunfullmäktige i Nacka beslutade om mål och budget för 2017-2019 vid sitt sammanträde den 14 november.
Här kan du läsa om Nacka kommuns Mål & Budget 2017-2019

Utbildningsnämndens ram för 2017 fastställdes till 2 710 682 tkr*. Kommunfullmäktige har fastställt checkbelopp och avgifter för verksamheterna. Budget för checkarna uppgår till 2 422 457 tkr* och den övriga ramen till 288 225 tkr*.

Utbildningsnämndens budget för år 2017 fördelar sig per verksamhet enligt följande jämfört med föregående år.

Checkbelopp förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Checkbeloppen beslutas av kommunfullmäktige i november varje år i samband med beslut om kommunens mål och budget . Du finner de aktuella beloppen för respektive verksamhet via menyerna nedan.

Checkbelopp förskoleklass och grundskola

Checkbelopp i förskoleklass och grundskola 2017

Checkbelopp för förskoleklass, grundskola och grundsärskola är uppräknade med 2,5 procent jämfört med 2016.

Programpeng gymnasieskola

Gemensamt programpris i Stockholms län

Programpengen för de nationella programmen fastställs enligt samverkansavtal i Stockholms län. Uppräkningen jämfört med 2016 är i snitt 1,8 % förutom program utanför samverkansavtalet.

Länets kommuner och Håbo kommun har tecknat ett samverkansavtal. I samverkansavtalet ingår en prislista för de nationella programmen avseende den interkommunala ersättningen, ett strukturtillägg samt ersättningen till fristående huvudmän.

På webbsidan för Kommunförbundet Stockholms län hittar du alla programpriser och mer information om strukturtillägget.
Länk till KSL:s webbsida

Program som inte omfattas av samverkansavtalet

Gymnasieprogrammen nedan omfattas inte av samverkansavtalet i Stockholms län. Dessa belopp beslutas därför av kommunfullmäktige i Nacka.

Tilläggsbelopp 2017

Utöver checkbeloppet kan ersättning från likvärdighetsgarantin utgå. Likvärdighetsgarantin är ett komplement till checksystemet och ger förskolorna och skolorna förutsättningar att ta emot barn och elever i behov av särskilt stöd.

Likvärdighetsgarantin är en garanti för att alla elever ska vara välkomna till den förskola eller skola som familjen har valt. Det är dock alltid rektor som har ansvaret för att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.

Likvärdighetsgarantin är samlingsnamnet för budgetposter som individinriktat stöd för barn och elever i stort behov av särskilt stöd, strukturtillägg och modersmål samt för skolskjutsar till barn och elever i behov av särskilt stöd. Observera att skolpengen inkluderar resurser för anpassningar till elever i behov av stöd.

Tilläggsbelopp fördelas som:

 • Individinriktat stöd
 • Modersmålspeng
 • Nyanländresurs
 • Språkförstärkningspeng (förskola)
 • Strukturtillägg (skola)

Aktuella belopp hittar du i menyerna nedan:

Individinriktad resurs och modersmål

För barn och elever som är i mycket stort behov av särskilt stöd kan förskolan och skolan ansöka om individförstärkning.Därefter gör en resurssamordnare en bedömning om enheten är berättigad till individförstärkning.

Observera att skolpengen inkluderar resurser för anpassningar till elever i behov av stöd.

tilläggsBELOPP 2017:

Nyanländresurs

Skolor med nyanlända grundskoleelever får utöver skolpengen även en så kallad nyanländresurs. Beloppets storlek beror på elevens ålder och hur länge eleven varit i Sverige. Nyanländresursen betalas ut under fyra år.

Länk till webbformuläret där du ansöker om nyanländresurs

Observera att ansökan ska göras en gång per elev, sedan betalas nyanländresursen automatiskt ut varje månad.

 • Nyanländ anses en elev vara under de fyra första åren i Sverige.
 • Nyanländresurs betalas ut till elever som kommit till Sverige i grundskoleåldern.
 • Elever som kommit till Sverige före sju års ålder är inte berättigade till nyanländresurs.
 • Elever från Danmark och Norge är inte berättigade till nyanländresurs.

Nyanländresursen är högre för elever som just kommit till Sverige och tar hänsyn till elevens ursprungsland utifrån ett mått som kallas HDI, Human Development Index.

HDI är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder.
HDI en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP och delas in i fyra grupper. Utbildningsnämnden delar in resursfördelning utifrån grupp 1-3 (lägre HDI) och grupp 4 (högst HDI).

Språkförstärkningspeng

Förskolan ska enligt skollagen medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Språkförstärkningspengen betalas ut med ett belopp per placerat barn på förskolan. Beloppets storlek beräknas vid ett mättillfälle på hösten.
Då görs en beräkning utifrån den aktuella barngruppens sammansättning gällande barn och föräldrar med utländsk bakgrund.

 • Förskolor med 15 inskrivna barn, eller fler, behöver inte göra någon ansökan utan språkförstärkningspengen utbetalas med automatik tillsammans med checkbeloppen.
 • Förskolor som har 14 inskrivna barn eller färre ska kontakta utbildningsenheten för att få ersättning för de barn som är i behov av modersmålsstöd. Detta gäller även för anordnare av pedagogisk omsorg.

Strukturtillägg

Forskning visar på samband mellan resurser och resultat framför allt för yngre barn och elever och för barn och elever med mindre gynnsam socioekonomisk familjebakgrund.

Det starkaste sambandet finns mellan föräldrarnas utbildningsnivå och resultat, och föräldrars utbildningsbakgrund väger därför tungt i den nya resursfördelningsmodellen. Strukturbidraget beräknas utifrån en statistisk modell hur stor andel av skolans elever som förväntas att inte nå målen.

Strukturtillägget är en generell resurs till skolan och fördelas därför inte till skolor med färre än 15 elever per skolform, d.v.s. förskoleklass respektive grundskola. Gränsen är satt vid 15 elever utifrån Skolverkets gräns för redovisning av betygsresultat för att inte individen ska kunna identifieras.

Strukturtillägget fördelas med automatik till de enheter som är berättigade till det.

Kulturpeng

Kulturnämnden avsätter varje år en särskild kulturpeng för alla barn från 3 års ålder till och med skolår 9.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vilka kriterier som förskolan/skolan behöver uppfylla för att få kulturpeng samt aktuellt belopp per barn/elev.

Läs mer om kultur i förskola och skola

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.