Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Finansiering

Grundbelopp och tilläggsbelopp

På den här sidan reder vi ut begreppen grundbelopp och tilläggsbelopp i skolan. Informationen på sidan är bra att gå igenom innan en eventuell ansökan om tilläggsbelopp skickas in.

I stort sett samtliga elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. För elever med ett omfattande behov av särskilt stöd kan skolan ansöka om tilläggsbelopp utöver grundbeloppet.

Innan du skickar in en ansökan är det viktigt att du sätter dig in i vad omfattande behov av särskilt stöd innebär och när det är aktuellt för en skola att ansöka.

Läs mer i de utfällbara blocken nedan och ta ställning till om en ansökan är aktuell för eleven. Ansökan om tilläggsbelopp görs online.

Grundbelopp

Hemkommunen ska enligt skollagen ge bidrag för alla elever som går i kommunala skolor samt de fristående skolor som godkänts av Skolinspektionen. Bidraget är uppdelat i ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.

Grundbelopp

I grundbeloppet ingår ersättning för bland annat undervisning, lärverktyg, elevhälsa och måltider. Grundbeloppet ska finansiera utbildningen för alla elever vid skolan. Rektorn beslutar om skolans organisation och ansvarar för att fördela resurser efter elevernas förutsättningar och behov.

Skollagens begrepp "grundbelopp" motsvaras i Nacka kommun av de checkbelopp som årligen fastställs av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet.

Du hittar de aktuella grundbeloppen/checkbeloppen på sidan Finansiering.

Tilläggsbelopp

Situationer där tilläggsbelopp blir aktuellt är sällan förekommande. Skollagen och skolförordningen använder begreppen omfattande behov av stöd samt extraordinära insatser. Vid ansökan om tilläggsbelopp åligger det den sökande skolan att tydligt beskriva varför elevens behov inte kan mötas upp inom grundbeloppet.

Extra anpassning

Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som normalt går att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats.

Finansiering för extra anpassning ryms inom ordinarie skolpeng.

Några exempel på extra anpassningar:

 • att planera och strukturera ett schema över skoldagen,
 • ett undervisningsområde förklarat på annat sätt,
 • extra tydliga instruktioner eller,
 • stöd att sätta igång arbetet,
 • hjälp att förstå texter,
 • digital teknik med anpassade programvaror,
 • anpassade läromedel,
 • någon extra utrustning,
 • extra färdighetsträning,
 • enstaka specialpedagogiska insatser.

Särskilt stöd

Stödformerna särskilt stöd och extra anpassningar skiljer sig främst åt vad gäller insatsernas omfattning och/eller varaktighet. Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid.

Vid särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas och beslutas av rektor.

Finansiering för särskilt stöd ryms inom ordinarie skolpeng.

Några exempel på särskilt stöd:

 • Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel med en speciallärare under en längre tid.
 • Placering i en särskild undervisningsgrupp.
 • Enskild undervisning.
 • Anpassad studiegång.
 • Reducerat program i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan.

Extraordinära insatser

Att godkänna en ansökan om tilläggsbelopp och därmed bevilja extra medel för en elev är ett beslut som fattas efter en individuell prövning. Det är därför svårt att på förhand ange några uttömmande kriterier för vilka barn och elever som kan bli aktuella för bidraget.

Vad som däremot kan sägas, är att verksamhetens ansvar utifrån lagstiftningen sträcker sig mycket långt när det gäller att anpassa sin organisation inom ramen för grundbeloppet och omfördela sina resurser till mer resurskrävande elever.

 • Skolförordningen (2011:185) använder begreppet extraordinära insatser i fråga om tilläggsbelopp.
 • Av skollagen (2010:800) framgår att behovet ska vara omfattande för att bidraget ska komma i fråga.

Situationer där tilläggsbelopp blir aktuellt är därmed sällan förekommande. Det åligger den sökande skolan att tydligt beskriva varför elevens behov inte kan mötas upp inom grundbeloppet.

Sidan uppdaterades: