Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Här finns 62 platser (varav 35 är för personer med demenssjukdom) fördelade på 57 lägenheter. Fem lägenheter är anpassade för parboende och övriga är för en person.

Vår personal

På seniorcenter Sjötäppan arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, kockar, ekonomibiträden, vaktmästare, sjukgymnast och arbetsterapeut, aktivitetsansvarig samt tre chefer, en verksamhetschef och två enhetschefer. Hårfrisörska, medicinsk fotvårdsterapeut och taktilmassör besöker seniorcenter Sjötäppan kontinuerligt.

Medarbetarnas kompetens utvecklas kontinuerligt med kundernas och verksamhetens behov. Alla medarbetare har gått utbildning i basal hygienrutiner, webutbildning i demens, förflyttningsutbildning och utbildning i personlyftar och andra hjälpmedel. Vårt mål är att alla medarbetare på seniorcenter Sjötäppan är med och påverkar sin egen situation på arbetsplatsen och framtidens vård och omsorg. Vi arbetar aktivt med att främja hälsa, förebygga ohälsa och sjukskrivningar samt att erbjuda effektiv rehabilitering vid sjukskrivning. Alla medarbetare erbjuds friskvårdspeng och kan träna i vårt egna gym.

Kontaktmannaskap och genomförandeplan

På seniorcenter Sjötäppan arbetar vi med kontaktmannaskap. Detta innebär att alla kunder har en egen kontaktperson utsedd till sig från personalgruppen. Kontaktpersonen har övergripande ansvar för den boende och fungerar som en länk mellan anhöriga, övrig personal och ledning. Kontaktpersonen driver frågor som rör den boende och ansvarar för att upprätta en genomförandeplan. I genomförandeplanen beskrivs den hjälp just du behöver samt hur och när du önskar få den tillgodosedd. Du kan bjuda in närstående att vara med om du önskar då vi utarbetar din genomförandeplan.

Levnadsberättelse

För att vi ska kunna ge den bästa vården till varje kund med demenssjukdom, enligt hens individuella behov, ber vi alltid närstående om hjälp att upprätta en så kallad ”levnadsberättelse” vid inflytt. Det är ett kompendium med ett antal frågor om kundens liv. Denna information är mycket värdefull för oss för att lära känna kunden men även för att hitta lämpliga samtalsämnen om kundens tidigare liv då minnet sviktar. Det finns många studier som visar att samtal om minnen är mycket värdefullt för personen med demenssjukdom för att känna sig bekräftad och känna trygghet.

Kvalitet

För oss är synpunkter viktiga och ett sätt för oss att arbeta med ständiga förbättringar. Vi använder oss av INFOSOC som vårt system för att sammanställa och följa upp klagomål och synpunkter på verksamheten.

Vi har ett lokalt kvalitetsråd som arbetar med övergripande kvalitetsfrågor. Där arbetar vi med frågor runt exempelvis bemötande, säkerhet och utveckling av policies och riktlinjer. På kvalitetsrådet arbetar vi även med de synpunkter och avvikelser som rapporterats.

För att skapa delaktighet för våra kunder har vi ett kundråd. Här lyfts frågor och önskemål fram från våra kunder. De flesta synpunkter från kundrådet förverkligas i verksamheten. Alla boende på seniorcenter Sjötäppan som så önskar är välkommen att vara med.

Vi genomför regelbundna kundundersökningar. Dessa enkäter är viktiga för oss och vi arbetar systematiskt med de förbättringsområden som framkommer.

Seniorcenter Sjötäppans kvalitetsstyrning utgår från Balanserat Styrkort. Vi följer vårt kvalitetsarbete genom att koppla det till olika mätetal som följs upp regelbundet. Vi analyserar vår ekonomi tillsammans med resultat gällande våra kunder och medarbetare för att få en mer balanserad bild av hela verksamheten. Det balanserade styrkortet ger oss återkoppling till hur verksamheten går på alla områden och nivåer.

Stjärnmärkt

I juli 2019 blev vi kommunens första Stjärnmärkta äldreboende, vilket vi är mycket stolta över. Stjärnmärkt är en kvalitetshöjande utbildningsmodell som utförs i samarbete med Svenskt demenscentrum.

Trygg och säker

Vi arbetar för att seniorcenter Sjötäppan ska bli ett certifierat ”Tryggt och Säkert Särskilt Boende för äldre” enligt WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion - Safe Elderly! För att nå dit arbetar vi trygghetsskapande och skadeförebyggande på ett systematiskt sätt.

Chefen för enheten och ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för kvalitet och utveckling på seniorcenter Sjötäppan.

Sidan uppdaterades: