Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi som arbetar på seniorcenter Sofiero

På seniorcenter Sofiero arbetar undersköterskor, sjuksköterska, kock, ekonomibiträden, vaktmästare, bemannare, fysioterapeut (tidigare sjukgymnast), arbetsterapeut, biträdande verksamhetschef och verksamhetschef. Läkare från Familjeläkarna besöker seniorcentret en gång per vecka. Kväll/natt samt helg finns joursjuksköterska att tillgå. Även kommunens natt- och larmpatrull, som servar hemtjänstkunder, utgår från oss på Sofiero.

Medicinsk fotvårdsterapeut och frisör besöker seniorcentret kontinuerligt (tidsbeställning).

Kontaktmannaskap

Alla kunder tilldelas en kontaktperson som utses inom personalgruppen. Kontaktpersonen har övergripande ansvar för kunden och fungerar som en länk till anhöriga, övrig personal och ledning mm. Kontaktpersonen driver frågor som rör kunden och ansvarar för genomförandeplanen.

Genomförandeplan

För varje kund utformas en genomförandeplan som ska hållas uppdaterad. Denna ska ligga till grund för hur varje individ vill ha sin vardag, egna önskemål och omvårdnadsbehov ska kunna utläsas från genomförandeplanen. Genomförandeplanen görs av kontaktpersonen tillsammans med er som kund och om det så önskas kan man bjuda in närstående att vara med.

Kvalitet

För att skapa delaktighet för kunder och närstående har vi ett kundråd som har en viktig funktion att fylla. Till detta forum kan du som kund (eller närstående) lyfta fram frågor, synpunkter och önskemål. Närstående bjuds in till informationskväll med samvaro ett par gånger per år. För att ta reda på vad våra kunder tycker om verksamheten genomför vi årligen kundundersökningar. Dessa enkäter är viktiga för oss och vi arbetar systematiskt med de förbättringsområden som framkommer.

Vi använder oss av INFOSOC som vårt kvalitetssystem för klagomål och synpunkter på verksamheten. För oss är klagomål/synpunkter värdefulla. Det är ett sätt för oss att ständigt arbeta med förbättringar. Verksamhetschefen tillsammans med ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att arbeta med Seniorcentrets kvalitetsutveckling.

I Nacka kommun arbetar vi med kvalitetsregister. På seniorcenter Sofiero innebär det att vi arbetar i team kring varje kund. I teamet ingår sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Även nattpersonal bidrar vid behov med sin bild av kundens nattvanor och sömn. Läkare konsulteras alltid vid medicinska frågor. De kunder som inte samtyckt till att medverka i kvalitetsregister bedöms i teamet ändå, men då görs bedömningen på papper istället för att registreras i datorn. Dessa strukturerade instrument hjälper oss att identifiera risker och förebygga en del hälsoproblem hos våra kunder.

Följande kvalitetsregister använder vi oss av inom Nacka seniorcenter:

Senior Alert: Mäter risk för trycksår, risk för undernäring, risk för fall samt risk för dålig munhälsa. Var sjätte månad görs en riskbedömning och åtgärder planeras sedan inom det område där de eventuella riskerna finns. Åtgärderna följs upp efter tre månader vilket innebär att varje kund diskuteras i teamet minst var tredje månad. I vissa fall behövs tätare uppföljningar och då planerar vi för det.

BPSD: Hjälper oss att ringa in svårigheter vid demenssjukdom och skapa en unik bemötandeplan för varje kund. Många tillstånd som oro, agitation, vandringsbeteende m.m. kan lindras genom att vi som arbetar kring kunden vet hur vi ska arbeta med bemötandet. Vi eftersträvar att varje kund ska ha sin egen individuella bemötandeplan.

All personal, i alla yrkeskategorier, som arbetar på Sofiero har utbildats inom området demens och NSC Sofiero är Stjärnmärkt. Uppföljning inom Stjärnmärkt sker varje år.

Sidan uppdaterades: