Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om seniorcenter Talliden

Nacka seniorcenter Talliden ligger vackert på en höjd bakom Nacka kyrka i Finntorp. I nuläget har vi 29 platser då Talliden är under renovering. Lägenhetsantalet kommer att öka successivt och 2025 räknar vi med 57 lägenheter och 60 platser då 3 lägenheter reserveras för parboende. Varje lägenhet har eget badrum. Varje enhet har sin personliga prägel med egen balkong och kök. En stor salong/matsal som även använs för fester, aktiviteter och andra samlingar.

Vi som arbetar på seniorcenter Talliden

På seniorcenter Talliden arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterska, kock, ekonomibiträden, vaktmästare, bemannare, fysioterapeut (tidigare sjukgymnast), arbetsterapeut och verksamhetschef.
Läkare från Familjeläkarna besöker seniorcentret en gång per vecka. Kväll/natt samt helg finns joursjuksköterska att tillgå. Medicinsk fotvårdsterapeut och frisör besöker seniorcentret kontinuerligt (tidsbeställning).

Genomförandeplan

För varje kund utformas en genomförandeplan som ska hållas uppdaterad. Denna ska ligga till grund för hur varje individ vill ha sin vardag, egna önskemål och omvårdnadsbehov ska kunna utläsas från genomförandeplanen. Genomförandeplanen skrivs av kontaktpersonen tillsammans med den aktuella kunden och i de fall det önskas kan även närstående delta vid detta möte.

Kontaktmannaskap

Alla kunder tilldelas en kontaktperson som utses inom personalgruppen. Kontaktpersonen har övergripande ansvar för kunden och fungerar som en länk till anhöriga, övrig personal och ledning mm. Kontaktpersonen driver frågor som rör kunden och ansvarar för att genomförandeplanen hålls uppdaterad.

Vardagsrehabilitering

Vi arbetar utifrån begreppet vardagsrehabilitering. Det innebär att se och ta tillvara på våra kunders styrkor, resurser och möjligheter. Vi uppmuntrar och låter våra kunder vara delaktiga i så mycket som möjligt.

Kvalitet

Vi använder oss av INFOSOC som vårt kvalitetssystem för klagomål och synpunkter på verksamheten. För oss är klagomål/synpunkter viktiga. Det är ett sätt för oss att ständigt arbeta med förbättringar.
Verksamhetschefen tillsammans med ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att arbeta med Seniorcentrets kvalitetsutveckling.
För att ta reda på vad våra kunder tycker om verksamheten genomför vi årligen kundundersökningar. Dessa enkäter är viktiga för oss och vi arbetar systematiskt med de förbättringsområden som framkommer.

I Nacka kommun arbetar vi med kvalitetsregister. På seniorcenter Talliden innebär det att vi arbetar i team kring varje kund. I teamet ingår sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Även nattpersonal bidrar vid behov med sin bild av kundens nattvanor och sömn. Läkare konsulteras alltid vid medicinska frågor. De kunder som inte samtyckt till att medverka i kvalitetsregister bedöms i teamet ändå, men då görs bedömningen på papper istället för att registreras i datorn. Dessa strukturerade instrument hjälper oss att identifiera risker och förebygga en del hälsoproblem hos våra kunder.

Följande kvalitetsregister använder vi oss av inom Nacka seniorcenter:

Senior Alert: Mäter risk för trycksår, risk för undernäring, risk för fall samt risk för dålig munhälsa. Var sjätte månad görs en riskbedömning och åtgärder planeras sedan inom det område där de eventuella riskerna finns. Åtgärderna följs upp efter tre månader vilket innebär att varje kund diskuteras i teamet minst var tredje månad. I vissa fall behövs tätare uppföljningar och då planerar vi för det.

BPSD: Hjälper oss att ringa in svårigheter vid demenssjukdom och skapa en unik bemötandeplan för varje kund. Många tillstånd som oro, agitation, vandringsbeteende m.m. kan lindras genom att vi som arbetar kring kunden vet hur vi ska arbeta med bemötandet. Vi eftersträvar att varje kund ska ha sin egen individuella bemötandeplan.

All personal, i alla yrkeskategorier, som arbetar på Talliden har utbildats inom området demens och NSC Talliden är Stjärnmärkt. Uppföljning inom Stjärnmärkt sker varje år.

Volontärer

Vi har stor glädje av vår volontär som kommer till oss varje vecka. Hon kommer från Väntjänst och anordnar inte bara aktiviteter i form av promenader och sång utan är också en välkommen samtalspartner att ta en kopp kaffe med i Salongen eller ute på terrassen när vädret tillåter.

Nacka-513 Personal.jpg

Nacka-604 1009 Annika, Biki.jpg

Nacka-588 1115 Aouisha.jpg

Sidan uppdaterades: