Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbetslag
Elever och personal är indelade i organisatoriska enheter som kallas arbetslag.

Att hämta och lämna sitt barn
Det är trångt kring skolan på morgonen när många föräldrar ska lämna sina barn. För att skolvägen ska vara säker för de barn som går till skolan samt för barnen på väg från bilen till skolan gäller följande:

Vid Länkvägen – Björknäs skolväg gäller vänstersväng och parkering utefter trottoarkanten. Det är förbjudet att svänga höger enligt trafikskyltarna. Området runt fotbollsplan och asfaltytan norr om skolrestaurangens kök ska vara bilfritt och fredat område för de barn som är på väg mot skolan.

När du fortsätter Björknäs skolväg fram har du på höger sida parkeringsplatsen vid Björknäs IP. Eftersom parkeringsplatsen gränsar till skolans område kan ditt barn lugnt gå härifrån till sitt skolhus.

Barn-och ungdomsfokus
Sedan många år finns det ett nätverk som samarbetar kring barn och ungdomar i Boo-området. Nätverkets uppdrag är att ha ungdomar i Boo i fokus, informera och samverka kring barn och ungdomar.

Bibliotek
Skolans bibliotek finns i A-huset. Här kan eleverna låna böcker och sitta och läsa.

Busskort
Rätt till busskort har elev som har längre skolväg än:
Årskurs 1-2,  2 km
Årskurs 3-6,  3 km
Årskurs 7-9,  4 km till närmaste skola i kommunen.

Cykel och mopedåkning under skoltid
Många av skolans elever cyklar till skolan och några åker moped.
För cykel- och mopedåkning gäller följande:
All cykel- och mopedåkning på skolgården är förbjuden 7:30-18:00.
Det innebär att man får leda sin cykel fram till en av de fyra parkeringar för cyklar som finns på skolgården. Man måste låsa sin cykel med ett rejält lås.

Det finns en parkering för mopeder mittemot huset där träslöjdsalarna finns. Mopedhjälmar kan lämnas till förvaring under dagen via expeditionen. Också mopeder måste låsas.

Skolan är mån om att både mopeder och cyklar förvaras så tryggt som möjligt under skoltid. Skolan har ingen möjlighet att ersätta vid stöld.

Datorer
Alla elever i årskurs 4-9 har egna bärbara datorer. Dessa arbetar de med under lektionerna och kan även ta med sig hem över kvällar och helger för att fortsätta sitt skolarbete. Varje lev ansvarar för sin dator och kan bli ersättningskyldig om något tappas bort eller förstörs.

Elevråd
Skolan har tre elevråd, åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. I båda elevråden deltar vuxen personal som stöd. Representanter från elevrådet åk 1-9 sitter med i matrådet.

Elevskåp
Elever åk 7-9 har skåp för skolmaterial och ytterkläder. Skåpen låses med hänglås, som eleverna skaffar när de börjar åk 7.

Elevhälsosteam
Skolan har ett elevhälsosteam, där skolledning, skolhälsovård, skolpsykolog och speciallärare finns representerade. Elevhälsosteamet träffas varje vecka.

Expedition
Skolans expeditionen är öppen under större delen av skoldagen och kan svara på frågor eller hänvisa till rätt person. Ni kan även lämna meddelande till övrig personal. Telefon 08-718 85 00.

Fiket/Fritidsledare år 7-9
I fiket arbetar en fritidsledare som har stor betydelse för raster och elevverksamheten åk 7-9.

Fritidshem

Plats på fritidsklubben (åk 4-6) söker man via länken https://kommunalaskolor.nacka.se/AnsokanFritidsklubb

Där görs även uppsägning av plats. För frågor gällande Fritidsklubben, kontakta: linda.olm@nacka.se

Frånvaroanmälan elev
Frånvaroanmälan görs i InfoMentor före elevens första lektion.

Försäkringar
Eleverna i kommunens skolor omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringstiden är såväl skoltid som fritid dygnet runt. Kommunens olycksfallsförsäkring ersätter bla nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader vid olycksfallsskada. Om en olycksfallsskada inträffar är det viktigt att se till att få kvitton på samtliga utlägg och att också be om läkarintyg med uppgift och diagnos, föreskrifter och behandling. Kontakta expeditionen för att få hjälp.

Klassföreståndare/Mentorer

  • ansvarar för att upprätthålla en regelbunden kontakt med hemmet vad gäller ansvar för elevernas kunskapsutveckling, sociala utveckling, ordningsfrågor samt närvaro.
  • ansvarar för att ett utvecklingssamtal per termin hålls med förälder och elev angående elevens resultat och utveckling.
  • bjuder in till minst ett gemensamt föräldramöte per klass och läsår.

Klassråd
Klassråd ska bestå av samtliga elever i klassen och klassföreståndaren/mentorn. Klassråd ska finnas för varje klass i grundskolan.

Kurator
Skolkurator Tove Lauren Lundberg når ni per telefon 070-4319812 eller e-post: tove.laurenlundberg@nacka.se.

Kvarglömda kläder/borttappade saker
Upphittade saker lämnas till expeditionen där de återfås mot beskrivning.

Ledighet
Elev kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter, se blanketter under “Om oss”. Ansökan lämnas till klassföreståndaren/mentorn, som i förekommande fall lämnar den vidare till skolledningen. Den ska lämnas i god tid före önskad ledighet. Samråd med klassföreståndaren/mentorn innan ledighet begärs! Om ledigheten beviljas, övertar föräldrarna ansvaret för elevens studier av motsvarande avsnitt, som undervisningen i skolan omfattar under ledigheten.

Matråd
Skolan har ett matråd med representanter från åk 1-9. I matrådet deltar representanter från elever, kökschef och skolledare. Matrådets uppgift är att utvärdera och att komma med förslag på hur vi gemensamt kan utveckla vår matsalssituaion som helhet.

Moderna språk
Till åk 6 väljer eleverna ytterligare ett språk. Språk som erbjuds är: Spanska, franska och tyska.

Modersmål
Klicka här för information och ansökan om modersmål

Moped
Se information under cykel.

Nacka 24
Nacka kommuns skolvalssystem, här gör du skolval och ev. byte av skola, ansöker om fritidshem samt ansökan om modersmål.

Psykolog
Skolpsykolog Kristofer Andersson når ni per telefon 070-430 22 97 eller e-post kristofer.andersson@nacka.se

Rökförbud
På skolans område råder rökförbud. Om elev påträffas rökande skickas meddelande hem till vårdnadshavare.

Schema
Finns på InfoMentor och Novaschem.

Skadegörelse
Den elev som gör sig skyldig till skadegörelse kan bli ekonomiskt ersättningsskyldig.

Skolsköterska
Skolsköterska finns på skolan måndag till fredag klockan 8:00–16:00. Kontakt se nedan:

Skolsköterksa Anna Wassberg Åkergren F-5

Tel.070-431 80 54

Skolsköterska Elin Afzelius 6-9

Tel. 070-431 85 96

Skolrestaurangen
Björknässkolan har en skolrestaurang i egen regi som tillagar skolmaten och mellanmål för fritids.

Sjukanmälan
Sjukanmälan ska göras via InfoMentor innan elevens första lektion.

SSPF
är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter. Syftet är att stötta barn och ungdomar i Nacka att välja bort kriminalitet och droger.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Skolan har en studie-och yrkesvägledare som heter Nitha Ridderskans. Tel:  070- 431 85 14.

Uthyrning

Idrottshall, idrotssplats och isahll administreras av Nacka kommun, kontaktas kommunens uthyrningscentral 08-718 80 00. Övriga lokaler hyrs ej ut.

Utvecklingssamtal
Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. En gång per termin ska skolan bjuda in till ett utvecklingssamtal där elev, vårdnadshave och pedagoger samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Mötet kan hållas i Teams eller i skolan.

Värdesaker
Skolan tar inte ansvar för medförda värdesaker. Om elev trots allt behöver medföra saker av värde kan de lämnas in på expeditionen under skoldagen.

Åter skolan
I början av läsåret lämnas en länk/papper till enkäten "Åter skolan" ut till alla elever. Denna länk/papper ska fyllas i så fort som möjligt, så skolan har aktuella kontaktuppgifter för alla elever.

Sidan uppdaterades: