Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det pedagogiska arbetssättet är anpassat för elever med autism. Det är inte en metod utan mer ett sätt att förhålla sig till autism. Det ska skapa förutsättningar för lärande genom att utveckla kunskaper och färdigheter som är meningsfulla, användbara, begripliga och överförbara mellan olika sammanhang.

Det är fem faktorer som tillsammans bildar den helhet där koppling mellan teori och praktik är den röda tråden.

Det är nödvändigt att ha kunskap om det annorlunda sättet att uppfatta och bearbeta information som en person med autism har och att försöka sätta sig in i många av de obegripligheter som hen kan uppleva i samspelet med sin omvärld.

Som grund för det pedagogiska arbetet räcker det inte med kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär. För att skapa motivation och för att veta att de krav som ställs är på rätt nivå behövs kunskap om den enskilda individen

Med hjälpmedel kan en person med funktionsnedsättning lättare få kontroll över sin tillvaro vilket underlättar för hen att göra saker på eget initiativ. Hjälpmedlen handlar ofta om sätt att tydliggöra sådant som personen har svårigheter att förstå. Det kan till exempel handla om tid och rum eller innehållet i en uppgift.

Kontinuitet - Att lära för livet är självklart vid allt lärande. Det är inte säkert att en person med autism lär sig genom spontant samspel med omgivningen och att inlärda kunskaper och färdigheter generaliseras mellan olika miljöer. Lärandet kan därför vara något som kräver stor ansträngning och tar lång tid. Det är nödvändigt att fråga sig vad som är relevant kunskap för den enskilda individen. Att lära för livet innebär att lära sig ett så allmängiltigt och lättillgängligt kommunikationssätt som möjligt, att lära sig förståelse och färdigheter för olika sociala sammanhang och att lära sig självständiga färdigheter för arbete, boende och fritid. I ett livsperspektiv är inget viktigare än något annat.

Undervisningssätt/bemötande - Att arbeta efter denna pedagogik innebär att skapa optimala möjligheter till lärande med hänsyn taget till den enskilda personens speciella behov. Personer med autism har ofta en annorlunda perception vilket innebär att miljön måste anpassas till hur den enskilda individen uppfattar och bearbetar sinnesintryck.

Sidan uppdaterades: