Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Medverkan i forskning

Forskning och utvecklingsarbeten i samarbete med högskolor och universitet

Välfärd skola har sedan länge samarbetat med olika institutioner vid högskolor och universitet. Dessa samarbeten driver skolutvecklingen framåt och ger viktig input för alla medarbetare som vill utvecklas i sin profession. Genom delningskulturen Våga göra - Våga dela sprids kunskaper vidare i organisationen och kommer lärare, pedagoger, barn och elever tillgodo.

DIGITAKTIK - DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN

DigiTaktik

Forskningsprojektet ”DigiTaktik - Digitala verktyg i förskolan för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik” pågår under åren 2018-2021 i Nackas kommunala förskolor. Projektet leds av Fil Dr Susanne Kjällander på Stockholms Universitet och finansieras av Skolforskningsinstitutet. I projektgruppen finns flera forskare från Stockholms, Lunds och Linköpings universitet samt två särskilt yrkesskickliga förskollärare från Nacka.

Under två års tid har pedagoger i Nacka deltagit i en omfattande workshopserie där ett digitalt pedagogverktyg uppfunnits och designats. En prototyp pilottestas under höstterminen 2020 på flera förskolor. Pedagogverktyget ska hjälpa pedagoger med matematikundervisningen och innehåller bland annat ett digitalt matematikspel vid namn Magiska Trädgården, fysiska sk Kropp&knopp-övningar, förslag på mattelekar samt ett uppföljningsverktyg. Syftet är att utveckla ett spel som kan användas av alla Sveriges barn under deras sista år på förskolan för att de ska ha tillräckliga matematikkunskaper för att kunna ta till sig skolmatematiken.

Kontakt Nackas kommunala skolor och förskolor: Utbildningsstrateg Ann Sundman-Brott

Projektgrupp:

Ann-Charlott Ring och Sanna Hagås, Nacka
Susanne Kjällander, Sofia Frankenberg & Eric Pakulak, Stockholms Universitet
Agneta Gulz & Magnus Haake, Lunds Universitet

Information om projektet: www.buv.su.se/DigiTaktik

Kontakt: Susanne Kjällander, susanne.kjallander@buv.su.se

Anm: Projektet DigiTaktik som vi aktivt medverkade i startade redan 2015 och har nu gått in en andra fas enligt ovantånde.

Artikel om att träna förskolebarns hjärnor där forskningsmedarbetaren i DigiTaktik, Eric Pakulak, medverkar.

FÖRSKOLEDIDAKTISKA RUM FÖR SPRÅK OCH NEUROVETENSKAP

Förskoledidaktiska rum för språk och neurovetenskap är ett nätverk där forskning och praktik möts för att inspirera, berika och utveckla varandra.

Projektet ska bland annat svara på frågan: Vad uppstår i mötet mellan förskolans praktiker och kunskap om hjärnans utveckling och förändring?

Projektet startade 2015 och leds av Hillevi Taguchi och Anna Palmer vid Stockholms universitet. Beskrivs längre ner på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholm unversitet

Mer information finns på den här sidan.

Presention av innehållet i träffarna 2015-2018 finns här: Förskoledidaktiska rum_Nacka-Stockholms Universitet.2015-2018. 2018-09-16.pdf

Kontaktperson och samordnare, utbildningsstrateg Ann Sundman Brott

STLS - ämnesdidaktisk forskning

STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms universitet och några skolhuvudmän i Stockholm län där Nacka ingår. STLS syfte är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet.

Från Nacka medverkar lärare från Järla skola och Nacka gymnasium i ämnesdidaktiska projekt i matematik

Har du och dina kollegor en undervisningsrelaterad utmaning som ni vill utforska i er praktik? Ansök om medel för ämnesdidaktiska projkt inom STLS här.

Läs mer om STLS på Pedagog Stockholm

Kontaktperson och samordnare, utbildningsstrateg Jonatan Lannemar, e-post: jonatan.lannemar@nacka.se

ULF - Utveckling, lärande, forskande

ULF är ett nationellt projekt där regeringen har gett ett uppdrag till fyra lärosäten (Uppsala, Umeå, Karlstad och Göteborg) att skapa modeller för praktiknära forskning.

Nackas kommunala skolor deltar i ULF genom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) där vi skapar en samverkansmodell för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. Våra lärare ska genom ULF/STLS ges möjlighet att utifrån sin egen undervisning bedriva forskning

Projektet är ett försök att ge lärarna mer makt över vad som är viktigt att beforska och att relationen lärare, elev och kursplan mer kommer i fokus i forskningen.

Projektet pågår till 2021.

Läs mer om ULF: www.ulfavtal.se

Ta kontakt med utbildningsstrateg Jonatan Lannemar om du vill veta mer: jonatan.lannemar@nacka.se

Ifous Bygga skola

Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande? Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige?

Dessa och andra frågor skulle projkektet Ifous Bygga skola svara på.

Man har utvärderat en del skolmiljöer i flera kommuner för att ta med sig erfarenheterna vid nybyggnation. I Nacka deltog Sickla skola och Stavsborgsskolan.

Projektet leddes av en arkitekt och forskare från Gävle högskola och är ett samarbete mellan fyra skolhuvudmän. Vill du läsa mer finns slutrapporten och mer information här.

10 min

Kontaktperson, utbildningsstrateg ann.sundman.brott@nacka.se

Hjärnvägar i förskolan

Forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan pågick under fyra år 2015-2018. Arton av Nackas kommunala förskolor ingick i projektet. Forskningen leddes av bland andra Hillevi Lenz Taguchi och Tove Gerholm vid Stockholms universitet. Under 2019 kommer resultaten av forskningen att presenteras.

SEMLA var en metod vi jobbade med i Hjärnvägar. Finns att läsa om på Skolverkets sida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/barns-inflytande-i-utvardering-och-dokumentation-i-forskolan

Om Hjärnvägar i förskolan på Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Kontaktperson, utbildningsstrateg ann.sundman.brott.@nacka.se

Sidan uppdaterades: