Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Medverkan i forskning

Forskning och utvecklingsarbeten i samarbete med högskolor och universitet

Välfärd skola har sedan länge samarbetat med olika institutioner vid högskolor och universitet. Dessa samarbeten driver skolutvecklingen framåt och ger viktig input för alla medarbetare som vill utvecklas i sin profession. Genom delningskulturen Våga göra - Våga dela sprids kunskaper vidare i organisationen och kommer lärare, pedagoger, barn och elever tillgodo.

DIGITAKTIK - DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN

DigiTaktik

Forskningsprojektet ”DigiTaktik - Digitala verktyg i förskolan för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik” pågick under åren 2018-2021 i Nackas kommunala förskolor. Projektet leddes av Fil. dr. Susanne Kjällander på Stockholms universitet och finansieras av Skolforskningsinstitutet. I projektgruppen fanns flera forskare från Stockholms, Lunds och Linköpings universitet samt två särskilt yrkesskickliga förskollärare från Nacka.

Under två års tid deltog pedagoger i Nacka i en omfattande workshopserie där ett digitalt pedagogverktyg uppfanns och designades. En prototyp pilottestades under höstterminen 2020 på flera förskolor. Pedagogverktyget ska hjälpa pedagoger med matematikundervisningen och innehåller bland annat ett digitalt matematikspel vid namn Magiska Trädgården, fysiska så kallade Kropp & knopp-övningar, förslag på mattelekar samt ett uppföljningsverktyg. Syftet var att utveckla ett spel som kan användas av alla Sveriges barn under deras sista år på förskolan för att de ska ha tillräckliga matematikkunskaper för att kunna ta till sig skolmatematiken.

Kontakt Nackas kommunala skolor och förskolor: Utbildningsstrateg Elisabeth Lindberg.

Projektgrupp:

Ann-Charlott Ring och Sanna Hagås, Nacka
Susanne Kjällander, Sofia Frankenberg & Eric Pakulak, Stockholms Universitet
Agneta Gulz & Magnus Haake, Lunds Universitet

Kontakt: Susanne Kjällander, susanne.kjallander@buv.su.se

Anm: Projektet DigiTaktik som vi aktivt medverkade i startade redan 2015 och har nu gått in en andra fas enligt ovanstånde.

Läs en nyhet om Magiska trädgården från maj 2022.

Artikel om att träna förskolebarns hjärnor där forskningsmedarbetaren i DigiTaktik, Eric Pakulak, medverkar.

FÖRSKOLEDIDAKTISKA RUM FÖR SPRÅK OCH NEUROVETENSKAP

Förskoledidaktiska rum för språk och neurovetenskap är ett nätverk där forskning och praktik möts för att inspirera, berika och utveckla varandra.

Projektet ska bland annat svara på frågan: Vad uppstår i mötet mellan förskolans praktiker och kunskap om hjärnans utveckling och förändring?

Projektet startade 2015 och leddes av Hillevi Taguchi och Anna Palmer vid Stockholms universitet. Beskrivs längre ner på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholm unversitet

Mer information finns på den här sidan.

Presention av innehållet i träffarna 2015-2018 finns här: Förskoledidaktiska rum_Nacka-Stockholms Universitet.2015-2018. 2018-09-16.pdf

Kontaktperson och samordnare, utbildningsstrateg Elisabeth Lindberg.

STLS - ämnesdidaktisk forskning

STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms universitet och några skolhuvudmän i Stockholm län där Nacka ingår. STLS syfte är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet.

Ramprojekt och FoU-projekt
Lärare som deltar i STLS kan genomföra ramprojekt eller FoU-projekt. Ramprojekt genomförs i STLS ämnesdidaktiska nätverk och lärare genomför undervisningsutvecklande forskningsprojekt i samarbete med andra lärare. Ramprojekt pågår under ett läsår. FoU-projekt genomförs under två läsår och lärare har själva identifierat forskningsfrågor som undersöks. I såväl ram- som FoU-projekt finns stöd av STLS vetenskapliga ledning och nätverksledare med forskarutbildning.

STLS omfattar förskola, grundskola, gymnasiskola samt grund- och gymnasiesärskola. Välfärd skola har deltagande lärare från flertalet skolformer och rektorsområden/gymnasieskolor.

Läs mer om STLS på Pedagog Stockholm

Har du och dina kollegor en undervisningsrelaterad utmaning som ni vill utforska i er praktik?

Kontaktperson och samordnare, utbildningsstrateg Jonatan Lannemar, e-post: jonatan.lannemar@nacka.se

ULF - Utveckling, lärande, forskande

ULF är ett nationellt projekt där regeringen har gett ett uppdrag till fyra lärosäten (Uppsala, Umeå, Karlstad och Göteborg) att skapa modeller för praktiknära forskning.

Nackas kommunala skolor deltar i ULF genom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) där vi skapar en samverkansmodell för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. Våra lärare ska genom ULF/STLS ges möjlighet att utifrån sin egen undervisning bedriva forskning

Läs mer om ULF: www.ulfavtal.se

Ta kontakt med utbildningsstrateg Jonatan Lannemar om du vill veta mer: jonatan.lannemar@nacka.se

Ifous Bygga skola

Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande? Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige?

Dessa och andra frågor skulle projkektet Ifous Bygga skola svara på.

Man har utvärderat en del skolmiljöer i flera kommuner för att ta med sig erfarenheterna vid nybyggnation. I Nacka deltog Sickla skola och Stavsborgsskolan.

Projektet leddes av en arkitekt och forskare från Gävle högskola och är ett samarbete mellan fyra skolhuvudmän. Vill du läsa mer finns slutrapporten och mer information här.

Kontaktperson, utbildningsstrateg Elisabeth Lindberg.

Hjärnvägar i förskolan

Forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan pågick under fyra år 2015-2018. Arton av Nackas kommunala förskolor ingick i projektet. Forskningen leddes av bland andra Hillevi Lenz Taguchi och Tove Gerholm vid Stockholms universitet. Resultatet av forskningen presenterades 2019.

SEMLA var en metod vi jobbade med i Hjärnvägar. Finns att läsa om på Skolverkets sida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/barns-inflytande-i-utvardering-och-dokumentation-i-forskolan

Kontaktperson, utbildningsstrateg Elisabeth Lindberg.

Sidan uppdaterades: