Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rektor i Nacka – en strategisk roll med fokus på lärandet

I Nacka är alla kommunala grundskolor och förskolor indelade i sju rektorsområden som leds av sju rektorer. Rektorsområden började införas 2019. Anne Sjö och Olof Andersson har sedan starten ansvarat för de största rektorsområdena, Älta och Myrsjö. Här delar de med sig av sina erfarenheter, utmaningar och sin passion för att främja barns och elevers lärande.

När Anne Sjö och Olof Andersson valde att bli rektorer i Nackas nya skolorganisation var kommunen inte okänd för någon av dem, Olof hade till och med jobbat här tidigare:

– Det har alltid varit ett starkt utvecklingsfokus i Nacka som jag ville komma tillbaka till. Det bästa med rollen som rektor för Myrsjö rektorsområde är att det är ett väldigt utmanande arbete. Jag får utvecklas och lära mig nytt hela tiden. Det gör att jag vill arbeta i Nacka.

Kommunens goda rykte som en framgångsrik skolkommun och Nackas styrmodell lockade Anne till Nacka 2007. Hon har varit både biträdande rektor och rektor innan hon blev rektor för Älta rektorsområde:

– Det bästa är Nackas grundläggande värdering, tron på den egna individen, och att beslutsnivån är på lägsta effektiva nivå. Vi som driver skola får göra det utifrån vår profession. Det är ett otroligt ansvarsfullt arbete men också ett väldigt förtroendefullt uppdrag. Det gör att det är vansinnigt roligt att jobba i Nacka.

Kvalitet och likvärdig utbildning för alla

Som rektor i Nacka har man det övergripande ansvaret för den strategiska och pedagogiska utvecklingen inom rektorsområdets förskolor och skolor. Vilka områden är då prioriterade för en rektorsområdesrektor? På den frågan svarar Anne och Olof samstämmigt: det systematiska kvalitetetsarbetet och arbetet med att åstadkomma en likvärdig utbildning för alla barn och elever, oberoende av i vilken förskola eller skola de går i.

IMG_3173-1-200x300.jpg– För att höja kvaliteten och likvärdigheten har vi arbetat mycket med att skapa gemensamma ramverk och riktlinjer och där tycker jag vi har kommit jättelångt. Nu ser jag fram emot att gå djupare och undersöka hur vi kan göra undervisningen ännu mer likvärdig inom och emellan skolorna och hur vi stödjer barn i behov av särskilt stöd, säger Anne.

En nyckelfaktor för att nå likvärdighet är att medarbetarna delar kunskap och erfarenheter med varandra. Olof lyfter fram samarbete och nätverk:

– När vi blev ett rektorsområde blev skolorna snabbt intresserade av varandras rastverksamhet och nu finns ett litet nätverk som träffas regelbundet. Vissa mindre skolor har ju bara en ämneslärare i de olika ämnena. För att de ska kunna utvecklas i sin profession har vi organiserat möten för till exempel musiklärarna inom rektorsområdet där de bland annat kan diskutera betygssättning och bedömning.

Rektorsområden ger större muskler

Anne och Olof ser förutom de pedagogiska vinsterna även ekonomiska fördelar med att samla flera skolor och förskolor i en större organisation.

– Det finns så mycket positivt med lite större muskler. Vi kan exempelvis ta in bra föreläsare, vilket man oftast inte kan göra på en liten förskola med 50 barn. Man har inte den ekonomin. Rektorsområden gör också att vi kan samordna olika stödfunktioner bättre. Vi har till exempel byggt upp ett serviceteam med tre vaktmästare, tre it-tekniker och en skolvärdinna som leds av en gruppchef. Sen har jag även en gruppchef som leder alla våra skolkök. Det fungerar väldigt bra och vi håller på att förfina och utveckla det arbetet ännu mer, säger Anne.

Olof berättar att när Myrsjö rektorsområde bildades var en av de första sakerna de gjorde att anställda en vaktmästare till de åtta förskolorna, en funktion som förskolorna inte haft råd med innan. Det blev väldigt lyckat eftersom det avlastar barnskötarna och förskollärarna så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag.

Ett pågående arbete att få samsyn och tydlighet

Samtidigt möter rektorerna också utmaningar med att förena alla skolor och förskolor under ett paraply och att tydliggöra de olika rollerna inom rektorsområdena. Det kräver öppenhet, anpassning och kontinuerlig kommunikation för att säkerställa att beslut inte hamnar mellan stolarna.

– Det var en jättestor utmaning att införa rektorsområden under pandemin. Den fysiska distanseringen gjorde arbetet betydligt svårare eftersom vi inte kunde träffa medarbetarna personligen. Trots det har vi lyckats bra och vi har jobbat med roller, ansvarsfördelning och beslutsvägar för att förtydliga detta i organisationen, säger Anne.

Olof instämmer och säger att de fortfarande har ett arbete att göra för att få en samsyn:

IMG_3142-200x300.jpg– Med många olika skolor och förskolor kommer också många olika lösningar och tankesätt. Det finns inte bara en lösning som kan tillämpas på alla enheter. Vi behöver kombinera flera olika tillvägagångssätt och utforska nya sätt att lösa problem. Vi behöver förvalta det befintliga, ta hänsyn till vad som fungerar bäst, koppla det till våra mål och skapa ett sammanhängande koncept.

Rektorsområden gynnar barn och elevers lärande

Till sin hjälp har rektorerna flera biträdande rektorer som har det operativa ansvaret för skolor och förskolor. Rektorerna fungerar som stöd och bollplank för de biträdande rektorerna och tillsammans driver de utveckling. De träffas regelbundet och det gör arbetet enklare och tydligare och att det går snabbare att fatta beslut.

– Jag ser att medarbetarna också börjar se vinsterna med rektorsområden, som att: ”Jag kan nätverka med de här lärarna och jag får gå på den här föreläsningen.” Vi har också medarbetare som har fått möjlighet att prova på nya uppdrag inom rektorsområdet och vi delar med oss av kunskap och erfarenheter när vi har gemensamma konferenser. Det finns en massa fördelar och det är också roligare att tillhöra en större gemenskap, säger Anne.

Båda rektorerna ingår i ledningsgruppen för alla Nackas kommunala skolor och förskolor. Det ger dem möjlighet att utvecklas och bli bättre i sina roller. De känner sig trygga i vetskapen att de inte är ensamma och att de har stöd från sina kollegor.

– Det som vi hela tiden har i fokus är våra barns och elevers lärande. Om vi kan bli bättre på bedömning, betygssättning och att utveckla undervisningen så gynnar det elever och barn. Det är det vi vill åstadkomma. Det är ju inte samarbete för samarbetets skull utan det ska leda fram till barnen och elevernas bästa, avslutar Olof.

OM NACKAS KOMMUNALA SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

Nackas kommunala skolor och förskolor har verksamhet inom förskola, grundskola, resursskola, gymnasium och anpassad grund- och gymnasieskola. Nackas kommunala skolor är Nacka kommuns största verksamhet med cirka 2 500 medarbetare som dagligen utbildar och ger omsorg till cirka 16 000 barn och elever. 2019–2022 infördes en ny organisation med sju rektorsområden och två gymnasieskolor. Varje rektorsområde och gymnasium har en rektor som har det övergripande ansvaret för den strategiska och pedagogiska utvecklingen och biträdande rektorer som har det operativa ansvaret för skolor och förskolor.

Läs mer om rektorsområdena

Myrsjö rektorsområde: www.nacka.se/myrsjorektorsomrade
Älta rektorsområde: www.nacka.se/altarektorsomrade

Se filmen där Anne och Olof svarar på frågorna om vad som är det bästa med att vara rektor i Nacka, vad som är de största fördelarna med rektorsområden och vilka som är de största utmaningarna.

Sidan uppdaterades: