Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Pedagogik

Entreprenöriellt lärande

På Orminge skola arbetar vi sedan flera år med det entreprenöriella lärandet som en viktig integrerad del av undervisningen.

Nationell strategi

Enligt regeringens ”Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet” ska entreprenörskapet löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet, från förskola till universitet. De entreprenöriella kompentenserna ökar elevernas möjligheter att bli mera framgångsrika i sina studier och senare i livet etablera sig på arbetsmarknaden då de har lärt sig att lösa problem, planera sitt arbete och samarbeta med andra.

Pedagogiska tillämpningar i Orminge skola

Eleverna i Orminge skola arbetar under 2017 entreprenöriellt i samband med ortens jubileumsår ”Orminge 50 år”. Den politiskt obundna, ideella utbildningsorganisationen ”Ung företagsamhet” och Boo Folkets Hus medverkar i projektet. Som uppstart har representanter för Ung Företagsamhet besökt skolan och träffat såväl elever som pedagoger.

På Ung företagsamhets hemsida finns följande att läsa:

”Genom det entreprenöriella arbetet har eleverna fått träna och utveckla sin nyfikenhet, kreativitet, självtillit, initiativ, ansvar, mod att ta risker, samt möjligheten att få omsätta sina idéer till handling. Eleverna har inspirerats av sitt närsamhälle och skapat projekt i form av egen musik, tidning, tavlor husmodeller, böcker, reklamfilmer, vimplar mm – som hyllning till sin hemort. Skolan har fokuserat på elevinflytande i värdegrundsarbetet genom ”Do good – feel good”- genom att göra gott för andra så mår man också bättre själv och blir mer motiverad och engagerad.

Bästa rasten

Under entreprenörsveckan med temat ”Bästa rasten – så fixar vi skolgården” har eleverna i årskurs 6 analyserat situationen på rasterna och formulerat en vision om hur skolgården skulle se ut med hänsyn taget till de ekonomiska förutsättningarna inom ramen för gällande budget. Eleverna har även fått bygga fysiska modeller över skolgården och visat hur skulle kunna vara för att passa för elever i alla åldrar. Modellerna kommer att visas upp för allmänheten och då har eleverna även förberett detta genom att konstruera mässmontrarna.

Reflektion

Det entreprenöriella förhållningssättet omfattar även reflektion. Eleverna har således fått formulera vilka förmågor var och en har utvecklat under arbetets gång. De har också visat stort engagemang och hög motivation vid genomförandet av uppgiften. Det finns också en film om elevers tankar kring begreppen ”näringsliv” och ”innovation”.

Definition

Skolverket definierar begreppet entreprenörskap såsom:
”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang”

Initiativförmåga och företagaranda

Enligt läroplanen för grundskolan ska varje elev efter genomgången grundskoleutbildning kunna lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt. Vidare ska varje elev kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eleverna ska också kunna känna tillit till sin egen förmåga. Lärarnas uppgift är bland annat att se till att eleverna får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang. Detta innebär att skolan ska arbeta för att elevernas förhållningssätt blir sådant som främjar entreprenörskap.

Initiativförmåga och företagaranda omfattar individens förmåga att omvandla idéer till handling. Det entreprenöriella förhållningssättet har eleverna nytta av även i vardagslivet utanför skolan och senare i arbetslivet. Eleverna lär sig att vara kreativa, nyskapande och modiga. Förmågan att planera och leda projekt för att uppnå de uppställda målen utvecklas också.

Undervisningen ska stimulera det entreprenöriella förhållningssättet genom att eleverna ges möjligheter och stimuleras till ett erövra de entreprenöriella kompetenserna som är att:

 • Ta initiativ.
 • Ta ansvar.
 • Vara modig.
 • Ha skaparkraft och uppfinningsförmåga.
 • Har drivkraft.
 • Kunna samarbeta, bilda nätverk och kommunicera.
 • Kunna tänka nytt.
 • Ha nyfikenhet.
 • Kunna göra reflektioner.

Komponenter

I forskningen lyfter man fram tre centrala begrepp som har med entreprenörskap att göra.

 • Proaktivitet. Man tar egna initiativ istället för att vänta på andra och man tar ansvar för sin egen och andras utveckling.
 • Riskbenägenhet. Man vågar pröva olika lösningar utan fruktan för fiasko. Man agerar modigt men inte dumdristigt då man ska kunna göra realistiska riskanalyser.
 • Innovativitet. Man skapar nytt. Man är kreativ och fantasifull.

Sidan uppdaterades: