Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om Sickla anpassade grundskola

Den 2 juli 2023 bytte grundsärskolan namn till anpassade grundskolan. Uttrycket utvecklingsstörning ersattes med intellektuell funktionsnedsättning och benämningen träningsskola togs bort. Den anpassade grundskolan på Sickla skola heter Paletten. Personalen som arbetar hos oss har riktad utbildning för att passa undervisningen och för elevgruppen. Samtidigt är vi en självklar del av Sickla skola både organisatoriskt, pedagogiskt och inom verksamhetens löpande gemensamma arbeten.

064A4670.jpg

Kring varje klass arbetar vi i ett nära team med en ansvarig speciallärare och elevassistenter. Vi följer den anpassade skolans läroplan och har elever som läser både inriktningen ämnen och ämnesområden. Vårt övergripande mål är att bemöta varje elev efter sina egna förmågor och förutsättningar och vi har elevernas självständighetsträning i centrum. Vårt arbetssätt präglas av att ge eleverna en tydlig och begriplig struktur under dagen och vi arbetar både individuellt och i grupp. Arbetet ska också präglas av glädje och lust och ge tillfällen till socialt samspel samt väcka nyfikenhet.

Vi arbetar ämnesövergripande och med tydliggörande pedagogik där till exempel bildstöd, kommunikation med tecken som stöd (TAKK) samt praktiskt undervisningsmaterial är viktiga inslag för elevernas lärande. Vi arbetar också i stor utsträckning med digitala interaktiva verktyg som till exempel smartboard och Ipad. Vi gör ofta studiebesök i närsamhället och vi samverkar också ibland över klasserna för att på bästa sätt möta elevernas olika behov och möjligheter till kunskapsutveckling.

Undervisningen i ämnena slöjd, idrott och musik bedrivs av grundskolans lärare med denna ämneskompetens. Lunch äter vi i skolans gemensamma lunchrestaurang och rastverksamhet sker på skolgården tillsammans med grundskolans elever. Vi delar och firar också alla traditioner och högtider tillsammans samt har gemensamma fritidsavdelningar över skolan som helhet.

Målet med elevernas skolgång är att de ska utveckla kunskaper och förmågor inom de teoretiska och praktiska ämnena samt få strategier för hur man kan söka kunskap för ett livslångt lärande. Vi konkretiserar undervisningen, så att kunskaper och förmågor lättare ska kunna relateras till verkligheten. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevernas sociala färdigheter och övar mycket på att eleverna så självständigt som möjligt, ska klara vardagssituationer - i skolan, hemma och ute i samhället.

Vi "väver in" livskunskap i många ämnen och värdegrundstankar finns alltid med i det dagliga arbetet. Vårt mål är att eleven ska ges möjlighet att samspela med andra människor i skolan och i samhället. I dialog med pedagogerna ges eleverna möjlighet att reflektera över sitt eget och andras beteende i samspelet med andra. Genom rollspel, seriesamtal och sociala berättelser försöker vi åskådliggöra detta på ett konkret sätt för eleverna.

Vem får gå i anpassad grundskola?

I Nacka kommun är det utbildningsenheten som fattar beslut om mottagande i anpassad skola. Beslutet fattas efter att en noggrann utredning har gjorts.
Läs mer om anpassad grundskola, rätt till anpassad grundskola, skolskjuts med mera här.

Sidan uppdaterades: