Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Funktionsnedsättning

Så här ansöker du om stöd enligt LSS

Guide till ansökan/begäran om LSS och information om skillnader i lagstiftning.

De lagar som avgör beslut om stödinsats enligt LSS är främst Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå. LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Du behöver inte veta vilka lagar som är aktuella för dig. Handläggaren kan ge mer information om ansökan och om de olika insatserna.

Så går ansökan till - steg för steg

1. Du tar kontakt

  • Ta kontakt med en handläggare på omsorgsenheten på telefon 08-718 80 00. Handläggaren ger dig information och vägledning om ansökan och de olika stödinsatser som finns.

2. Ansökan

3. Utredning och bedömning

Handläggaren gör en utredning om stödbehovet. Då krävs även annan information, som t.ex. intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller annan personal som tidigare gjort en utredning. Ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Prövningen sker alltid utifrån individuella behov.

4. Beslut

  • A. Stödinsats beviljas
    Handläggaren fattar ett beslut om vilken insats du har rätt till och omfattningen av insatsen. Du får ett meddelande om beslutet.
  • B. Avslag
    Om du inte har rätt till den sökta insatsen får du ett skriftligt beslut om avslag. Du kan också få avslag på en del av ansökan, det vill säga att du inte beviljas stöd i den omfattning som du begärt. Skäl för avslag kan vara att insatsen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller stödinsatser som är mer omfattande än vad du har rätt till.

5. Beslutet genomförs – en utförare ger dig stödinsatserna

När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas av en utförare. Utföraren kan vara kommunal eller privat. Valet av vem som ska ge dig stöd görs i samråd med dig.

För hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, korttidsvistelse, sysselsättning, ledsagning och avlösning finns det kundval. Det innebär att du själv väljer bland olika utförare. Handläggaren ger information om vilka som finns och kan hjälpa dig i kontakten med utföraren.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Ditt ärende ska handläggas så snabbt som möjligt från det att

din ansökan har kommit in till kommunen. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om, men får som längst vara tre månader.

Överklagan

Ett beslut om avslag kan överklagas till förvaltningsrätten. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Handläggaren hjälper dig att överklaga om du vill.

Omprövning av beslut

Om ditt stödbehov förändras kan handläggaren om

pröva ditt beslut. Det kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning.
Även om förhållandena inte har förändrats, omprövas ditt beslut en gång per år.

Vad kostar det?

Här kan du läsa om avgifter inom omsorgen

Steg-för-steg-guide:
Så ansöker du via e-tjänsten

Klicka här för att öppna guiden i ett nytt större fönster.

n om personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades: